فیلیپیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۱

  • اعتماد خود را بر افتخارات انسانی ننهید ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

    • همه چیز را به خاطر مسیح زیان شمردن ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • خود را به سوی هدف بکشانید ‏(‏۱۲-‏۲۱‏)‏

    • تابعیت آسمانی ‏(‏۲۰‏)‏

۳  در آخر،‏ ای برادران من،‏ همچنان در خداوند شادمان باشید.‏ نوشتن دوبارهٔ این مطالب برای من زحمتی نیست،‏ چون برای ایمنی شماست.‏ ۲  از افراد ناپاک* بپرهیزید،‏ از کسانی که زیان می‌رسانند،‏ برحذر باشید و از آنانی که ختنه را ترویج می‌دهند،‏* دوری کنید؛‏ ۳  زیرا ما از ختنه‌شدگان واقعی هستیم؛‏ ما که به یاری روح خدا خدمت مقدّسمان را تقدیم می‌کنیم،‏ همچنین به مسیحْ عیسی فخر می‌کنیم و اعتمادمان را بر افتخارات انسانی* نمی‌نهیم،‏ ۴  اگرچه من بی‌شک دلایل خوبی دارم که بر افتخارات انسانی خود اعتماد کنم.‏ در واقع،‏ اگر کسی دیگر گمان می‌کند که دلایلی دارد که اعتمادش را بر افتخارات انسانی بنهد،‏ من دلایلی بیش از او دارم:‏ ۵  در روز هشتم ختنه شدم؛‏ از قوم اسرائیل هستم و از طایفهٔ بنیامین؛‏ عبرانی هستم و از والدین عبرانی زاییده شدم؛‏ از لحاظ حفظ شریعت،‏ فَریسی بودم؛‏ ۶  از لحاظ غیرت،‏ چنان بودم که جماعت را آزار می‌رساندم؛‏ از لحاظ آن درستکاری* که بر مبنای شریعت است،‏ بی‌عیب محسوب می‌شدم.‏ ۷  با این حال آنچه برای من منفعت بود،‏ به خاطر مسیح زیان شمرده‌ام.‏* ۸  آری،‏ همه چیز را در مقایسه با ارزش والای شناخت سَرورم،‏ مسیحْ عیسی،‏ زیان می‌شمارم.‏ به خاطر او همه چیز را از دست داده‌ام و همهٔ آن‌ها را زباله* می‌شمارم تا مسیح را به دست آورم ۹  و در اتحاد با او باشم.‏ آنگاه درستکار* شمرده خواهم شد،‏ نه به خاطر حفظ شریعت،‏ بلکه به خاطر ایمان به مسیح.‏ این درستکاری از خدا و بر پایهٔ ایمان است.‏ ۱۰  هدف من این است که مسیح و قدرت رستاخیز او را بشناسم و با شریک شدن در رنج‌هایش به مرگی همچون مرگ او تن دهم ۱۱  تا ببینم اگر امکان‌پذیر است،‏ از میان مردگان به رستاخیز نخست دست یابم.‏ ۱۲  البته نه این که اکنون به آنچه در انتظارش هستم دست یافته یا کامل شده باشم،‏ اما سخت در تلاشم تا بتوانم به آنچه مسیحْ عیسی مرا برای آن برگزید،‏* دست یابم.‏ ۱۳  ای برادران،‏ من فکر نمی‌کنم که هنوز به آن دست یافته باشم.‏ اما آنچه مسلّم است این است که باید چیزهای گذشته را فراموش کرد و خود را با تمام قوا به سوی آنچه در پیش روست،‏ به پیش کشاند.‏ ۱۴  من برای رسیدن به هدفم سخت تلاش می‌کنم تا جایزه را به دست آورم؛‏ یعنی این که خدا مرا از طریق مسیحْ عیسی به آسمان فراخوانَد.‏ ۱۵  پس بگذارید ما که بالغیم همین طرز فکر را داشته باشیم.‏ اما اگر از هر جهت به گونه‌ای دیگر فکر می‌کنید،‏ طرز فکر درست را خدا به شما نشان خواهد داد.‏ ۱۶  در هر صورت،‏ بیایید تا هر جا که پیش رفته‌ایم،‏ به نحوی مرتب در همان راه گام برداریم.‏ ۱۷  ای برادران،‏ همگی مرا سرمشق قرار دهید،‏ همچنین کسانی را مد نظر داشته باشید که مطابق نمونه‌ای که ما برایتان قرار دادیم،‏ رفتار می‌کنند.‏ ۱۸  بسیارند کسانی که بارها پیش از این از آنان یاد کردم.‏ اما اکنون گریان از آنان یاد می‌کنم؛‏ زیرا همچون دشمنانِ تیر شکنجهٔ* مسیح رفتار می‌کنند.‏ ۱۹  عاقبتِ ایشان نابودی است و خدای آنان شکمشان است.‏ به آنچه باید از آن شرمسار باشند،‏ فخر می‌کنند و افکارشان به امور زمینی مشغول است.‏ ۲۰  اما تابعیت ما در آسمان‌هاست و مشتاقانه در انتظار نجات‌دهنده‌ای از آنجا هستیم؛‏ یعنی سَرورمان عیسی مسیح.‏ ۲۱  همان کسی که با قدرت عظیم خود که او را قادر می‌سازد همه چیز را تحت فرمان خود درآوَرَد،‏ بدن حقیر ما را مبدّل خواهد کرد تا به بدنی همچون بدن پرجلال او درآید.‏*

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «از آن سگ‌ها».‏
یا:‏ «عضوی از بدن را می‌برند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر جسم».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا احتمالاً:‏ «با رغبت رها کرده‌ام».‏
یا:‏ «فضله».‏
یا:‏ «عادل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مرا برای آن به دست آورد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «تا به شکل بدن پرجلال او درآید».‏