غَلاطیان ۲‏:‏۱‏-‏۲۱

  • رفتن پولُس به اورشلیم و دیدار از رسولان ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • تذکر پولُس به پِطرُس (‏کیفا)‏ ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • درستکار شمرده شدن تنها از طریق ایمان میسر است ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

۲  پس از ۱۴ سال،‏ دوباره همراه بَرنابا به اورشلیم رفتم و تیتوس را نیز با خود بردم؛‏ ۲  رفتن من به سبب مکاشفه‌ای بود که دریافت کردم.‏ در آنجا بشارتی را که در میان غیریهودیان موعظه می‌کنم،‏ با برادران در میان گذاشتم؛‏ البته آن را در خلوت و فقط به افراد سرشناس گفتم،‏ مبادا بیهوده بدوم یا بیهوده دویده باشم.‏ ۳  اما هیچ کس حتی همسفرم تیتوس،‏ با این که یونانی بود،‏ مجبور نشد ختنه شود.‏ ۴  این موضوع به‌خاطر برادران کاذب پیش کشیده شد؛‏ برادرانی که در خفا به جماعت آورده شده،‏ در آن رخنه کرده بودند تا در مورد آن آزادی‌ای که در اتحاد با مسیحْ عیسی داریم،‏ جاسوسی کنند.‏ هدف آنان این بود که ما را کاملاً به بندگی شریعت درآورند.‏ ۵  ما حتی لحظه‌ای* تسلیم آنان نشدیم تا شما همواره از حقیقتِ بشارت برخوردار باشید.‏ ۶  اما آن کسانی که مهم و سرشناس تلقّی می‌شدند،‏ هیچ نکتهٔ جدیدی برایم آشکار نکردند.‏ (‏آنان هر که بودند برای من تفاوتی ندارد؛‏ زیرا خدا به ظاهر قضاوت نمی‌کند.‏)‏ ۷  برعکس،‏ آنان متوجه شدند که بشارت دادن به غیریهودیان* به من سپرده شده است،‏ همان طور که بشارت دادن به یهودیان* به پِطرُس واگذار شده بود–‏ ۸  زیرا همان خدایی که به پِطرُس اقتدار بخشید تا رسول یهودیان* باشد،‏ به من نیز اقتدار بخشید تا رسول غیریهودیان* باشم–‏ ۹  علاوه بر آن،‏ وقتی آنان پی بردند که لطف الٰهی نصیب من شده است،‏ یعقوب،‏ کیفا* و یوحنا که از قرار معلوم ستون‌های جماعت بودند،‏ با من و بَرنابا دست* دادند و توافق شد که ما نزد غیریهودیان* برویم و ایشان نزد یهودیان.‏* ۱۰  تنها چیزی که از ما خواستند این بود که فقیران را مد نظر داشته باشیم.‏ من نیز از آن پس صادقانه در این راه تلاش کرده‌ام.‏ ۱۱  اما هنگامی که کیفا* به اَنطاکیه آمد،‏ من رودررو با او مخالفت کردم،‏ چون کاملاً واضح بود که در اشتباه است؛‏* ۱۲  زیرا پیش از آمدن افرادی از جانب یعقوب،‏ با غیریهودیان غذا می‌خورد،‏ اما وقتی آنان آمدند،‏ از ترسِ طرفداران ختنه،‏ دیگر چنین نکرد و خود را از ایشان جدا ساخت.‏ ۱۳  باقی یهودیان نیز در این ریاکاری به او پیوستند،‏ به طوری که حتی بَرنابا تحت تأثیر ریاکاری آنان قرار گرفت.‏ ۱۴  وقتی دیدم که برخلاف حقیقتِ بشارت گام برمی‌دارند،‏ در حضور همه به کیفا* چنین گفتم:‏ «اگر تو،‏ با این که یهودی هستی،‏ مثل غیریهودیان زندگی می‌کنی و نه مثل یهودیان،‏ چرا غیریهودیان را مجبور می‌کنی که مطابق رسوم یهودی زندگی کنند؟‏»‏ ۱۵  ما که یهودی‌زاده‌ایم و نه غیریهودیِ گناهکار،‏ ۱۶  دریافته‌ایم که انسان نه با حفظ اعمال شریعت،‏ بلکه تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح درستکار* شمرده می‌شود.‏ پس ما به مسیحْ عیسی ایمان آوردیم تا از طریق ایمان به مسیح درستکار* شمرده شویم،‏ نه با حفظ اعمال شریعت؛‏ زیرا هیچ کس* با حفظ اعمال شریعت درستکار* شمرده نخواهد شد.‏ ۱۷  پس اگر در حالی که تلاش می‌کنیم تا از طریق مسیح درستکار* شمرده شویم،‏ معلوم شود که گناهکاریم،‏ آیا بدین مفهوم است که مسیح ما را به گناه کردن تشویق می‌کند؟‏ به هیچ وجه!‏ ۱۸  اگر آنچه را که ویران کردم باز بنا کنم،‏ نشان می‌دهم که متخلّف هستم.‏ ۱۹  در واقع،‏ به کمک خودِ شریعت،‏ نسبت به شریعت مُردم* تا برای خدا زیست کنم.‏ ۲۰  اکنون من با مسیح به تیر میخکوب شده‌ام.‏ من دیگر برای خود زندگی نمی‌کنم،‏ بلکه زندگی‌ام در اتحاد با مسیح است.‏* این زندگی که اکنون در جسم می‌کنم،‏ هماهنگ با ایمان به پسر خداست.‏ آری،‏ او چون مرا دوست داشت،‏* جان خود را برای من داد.‏ ۲۱  من لطف خدا را رد نمی‌کنم؛‏* زیرا اگر درستکاری* از حفظ شریعت حاصل می‌شد،‏ پس مسیح بیهوده مُرد.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «ساعتی».‏
یا:‏ «نامختونان».‏
یا:‏ «ختنه‌شدگان».‏
یا:‏ «ختنه‌شدگان».‏
یا:‏ «نامختونان».‏
نام دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «دست رفاقت».‏
یا:‏ «نامختونان».‏
یا:‏ «ختنه‌شدگان».‏
نام دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «که محکوم شده است».‏
نام دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «جسمی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «از شریعت آزاد شدم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم،‏ بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند».‏
یا:‏ «او به من محبت کرد و».‏
یا:‏ «پس نمی‌زنم».‏
‏«عدالت».‏