عبرانیان ۹‏:‏۱‏-‏۲۸

  • خدمت مقدّس در مکان مقدّس زمینی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • مسیح با خون خود به آسمان داخل شد ‏(‏۱۱-‏۲۸‏)‏

    • واسطهٔ عهدی جدید ‏(‏۱۵‏)‏

۹  عهد پیشین دارای دستورهای قانونی برای خدمت مقدّس بود و مکانی مقدّس برای پرستش بر زمین داشت.‏ ۲  این خیمه از دو قسمت تشکیل شده بود.‏ قسمت اول که چراغدان،‏ میز و نان تقدیمی در آن قرار داشت،‏ مکان قدس خوانده می‌شد.‏ ۳  اما پشت پردهٔ دوم،‏* قسمت دیگر خیمه بود که قدس‌الاقداس نام داشت.‏ ۴  در آنجا آتشدان طلایی برای سوزاندن بخور و صندوق عهد که کاملاً با طلا پوشیده شده بود،‏ قرار می‌گرفت.‏ داخل صندوق عهد،‏ ظرفی طلایی حاوی مَنّا،‏ عصای هارون که شکوفه آورده بود و لوح‌های عهد،‏ قرار داده شده بود.‏ ۵  بالای آن،‏ کَرّوبیان* پرجلال بر درپوش صندوق* سایه افکنده بودند.‏ اما اکنون وقت پرداختن به شرح جزئیات این امور نیست.‏ ۶  به هر حال،‏ پس از آن که همه چیز را به این شکل آماده ساختند،‏ کاهنان برای انجام دادن خدمتِ مقدّس،‏ مرتباً به قسمت اول خیمه داخل می‌شدند.‏ ۷  اما کاهن اعظم یک بار در سال،‏ به تنهایی داخل قسمت دوم می‌شد و می‌بایست به همراه خود مقداری خون می‌برد تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناآگاهانه مرتکب آن شده بودند،‏ تقدیم کند.‏ ۸  پس روح‌القدس روشن می‌سازد که راه ورود به مکان اقدس* تا زمانی که خیمهٔ نخست برپا بود،‏ هنوز آشکار نشده بود.‏ ۹  این خیمه زمان حاضر را به تصویر می‌کشد و به این دلیل هدایا و قربانی‌ها هنوز تقدیم می‌شود.‏ اما این‌ها نمی‌تواند وجدان کسی را که خدمت مقدّس را به جا می‌آوَرَد،‏ کاملاً پاک سازد.‏ ۱۰  این هدایا و قربانی‌ها تنها به غذاها،‏ نوشیدنی‌ها و آیین‌های گوناگونِ تطهیر* مربوط می‌شود.‏ این‌ها فرایضی برای جسم بود و تا زمان تعیین‌شده که در آن همه چیز اصلاح می‌شود،‏ به جا آوردن آن‌ها واجب بود.‏ ۱۱  اما وقتی مسیح در مقام کاهن اعظم آمد تا برکاتی را بیاورد که اکنون نصیب ما شده است،‏ از خیمه‌ای بزرگ‌تر و کامل‌تر گذشت که به دست انسان ساخته نشده است؛‏ به عبارت دیگر،‏ جزو چیزهایی نیست که بر زمین آفریده شد.‏ ۱۲  او به مکان اقدس داخل شد،‏ اما نه با خون بزها و گوساله‌ها،‏ بلکه با خون خود،‏ یک بار برای همیشه و رهایی* ابدی را برای ما فراهم ساخت؛‏ ۱۳  زیرا اگر خون بزها و گاوها و پاشیدن خاکسترِ گوساله بر آنانی که ناپاک شده‌اند،‏ شخص را تقدیس کرده،‏ جسم را طاهر می‌سازد،‏ ۱۴  چقدر بیشتر خون مسیح که خود را از طریق روح جاودان،‏ بی‌عیب به خدا تقدیم کرد،‏ وجدان ما را از اعمال مرده* پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت* کنیم!‏ ۱۵  به همین دلیل،‏ مسیح واسطهٔ عهدی جدید است تا آنان که فراخوانده شده‌اند،‏ بتوانند وعدهٔ میراث ابدی را بیابند؛‏ زیرا با مرگ او بهای رهایی آنان پرداخته شد تا از خطاهایی که تحت عهد پیشین مرتکب شده بودند،‏ آزاد گردند.‏ ۱۶  در واقع،‏ اگر عهدی با خدا بسته شده باشد،‏ باید مرگ شخصی که عهد با او بسته شده است،‏ ثابت شود؛‏ ۱۷  زیرا چنین عهدی با مرگ اعتبار می‌یابد،‏ چون تا زمانی که طرف انسانیِ عهد زنده است،‏ آن عهد ارزش قانونی ندارد.‏ ۱۸  از این رو،‏ عهد پیشین نیز بدون خون به مرحلهٔ اجرا درنیامد.‏* ۱۹  در واقع،‏ موسی نیز وقتی همهٔ احکام شریعت را به تمام قوم بیان کرد،‏ خون گوساله‌ها و بزها را گرفت و آن را همراه با آب،‏ با پشم سرخ‌فام و شاخه‌های زوفا،‏ هم بر کتاب* و هم بر همهٔ قوم پاشید ۲۰  و گفت:‏ «این خونِ آن عهد است که خدا به شما حکم کرد تا آن را حفظ کنید.‏» ۲۱  او همان خون را بر خیمه و تمام ظروفی پاشید که برای خدمت مقدّس* بود.‏ ۲۲  آری،‏ مطابق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک می‌شود و بدون ریخته شدن خون،‏ گناهی بخشیده نمی‌شود.‏ ۲۳  در نتیجه،‏ لازم بود آنچه مظهر چیزهای آسمانی است نیز با قربانی‌های حیوانی پاک شود،‏ اما چیزهای آسمانی به قربانی‌های بسیار برتر نیاز دارد؛‏ ۲۴  زیرا مسیح به مکانی اقدس که ساختهٔ دست انسان و تنها تصویری از مکان اقدس واقعی است،‏ داخل نشد،‏ بلکه به خود آسمان داخل شد و اکنون به نمایندگی از طرف ما،‏ در برابر خدا حاضر است.‏ ۲۵  او داخل نشد تا خود را بارها چون قربانی تقدیم کند،‏ همچون کاهن اعظم که هر ساله به مکان اقدس با خونی که خون او نیست،‏ داخل می‌شود.‏ ۲۶  اگر چنین می‌بود،‏ او می‌بایست از آغاز دنیا* بارها رنج می‌کشید.‏ اما اکنون،‏ در دوران پایانی این نظام حاضر،‏* یک بار برای همیشه آمد تا با قربانی خود،‏ گناه را از میان بردارد.‏ ۲۷  همان طور که برای انسان مقرّر شده است که تنها یک بار بمیرد و پس از آن داوری شود،‏ ۲۸  مسیح نیز تنها یک بار همچون قربانی تقدیم شد تا گناهان بسیاری را متحمّل شود.‏ اما بار دوم که ظاهر شود،‏ برای برداشتن گناهان نخواهد بود و کسانی که برای نجات خود با اشتیاق در انتظار او هستند،‏ او را خواهند دید.‏

پاورقی‌ها

این پرده قدس‌الاقداس خیمهٔ عبادت را از مکان قدس جدا می‌ساخت.‏
کَرّوبیان فرشتگانی والامقام هستند.‏
یا:‏ «بر جایگاه کفّاره»؛‏ واژهٔ یونانی که در اینجا «درپوش» ترجمه شده است،‏ به قربانی کفّاره نیز اشاره دارد.‏ این قربانی تقدیم می‌شد تا شخص رضایت خدا را حاصل کند.‏
منظور قدس‌الاقداس است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «قدس‌الاقداس».‏
تحت‌اللفظی:‏ «و غسل‌های گوناگون».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بهای رهایی؛‏ بازخرید».‏
یا:‏ «باطل؛‏ بی‌ثمر».‏
یا:‏ «خدمت مقدّس».‏
یا:‏ «با خون رسمیت یافت».‏
یا:‏ «طومار».‏
منظور خدمت به مردم است.‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
یا:‏ «نظام‌ها؛‏ اعصار»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏