عبرانیان ۸‏:‏۱‏-‏۱۳

  • خیمه مظهر و سایهٔ چیزهای آسمانی ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • مقایسهٔ عهد پیشین و عهد جدید ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

۸  نکتهٔ اصلی سخن ما این است:‏ آری،‏ ما چنین کاهن اعظمی داریم؛‏ کاهنی که به دست راست تخت آن متعال* در آسمان‌ها نشسته است.‏ ۲  او خدمتگزاری* در مکانِ اقدسِ* خیمهٔ حقیقی است؛‏ خیمه‌ای که یَهُوَه* آن را برپا کرد،‏ نه انسان.‏ ۳  هر کاهن اعظم برای تقدیم هدایا و قربانی‌ها منصوب می‌شود،‏ پس لازم بود که او نیز چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد.‏ ۴  حال اگر او بر زمین بود،‏ کاهن نمی‌بود؛‏ زیرا کاهنان دیگری هستند که مطابق شریعت هدایا تقدیم می‌کنند.‏ ۵  این کاهنان به خدمت مقدّس مشغولند که مظهر و سایهٔ چیزهای آسمانی است؛‏ موسی نیز هنگامی که می‌خواست خیمه را بسازد به او این حکم الٰهی داده شد:‏ «دقت کن و همه چیز را مطابق نمونه‌ای بساز که در کوه به تو نشان داده شد.‏» ۶  اما حال به عیسی خدمتی* بسیار والاتر از خدمت آن کاهنان عطا شده است؛‏ زیرا او همچنین واسطهٔ عهدی است که به همان نسبت بسیار برتر از عهد پیشین است؛‏ عهدی که قانوناً و بر پایهٔ وعده‌هایی بهتر از وعده‌های پیشین،‏ بنا شده است.‏ ۷  اگر عهدِ نخست بی‌عیب بود،‏ نیازی به عهد دوم نمی‌بود؛‏ ۸  زیرا خدا عیب‌های قوم را دید و در این مورد چنین آمده است:‏ «یَهُوَه* می‌گوید:‏ ‹بنگر!‏ روزهایی می‌آید که با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا عهدی جدید خواهم بست.‏ ۹  این عهد همچون عهدی نخواهد بود که با پدرانشان بستم،‏ در آن روز که دستشان را گرفتم تا آنان را از سرزمین مصر بیرون آورم؛‏ زیرا به عهد من وفادار نماندند،‏ پس من نیز از آنان دیگر مراقبت نکردم.‏› این است آنچه یَهُوَه* می‌گوید.‏ ۱۰  ‏«یَهُوَه* می‌گوید:‏ ‹این است عهدی که پس از آن ایّام با خاندان اسرائیل خواهم بست.‏ من احکام خود را در ذهن آنان خواهم نهاد و در دل آنان خواهم نوشت.‏ من خدای ایشان خواهم شد و آنان قوم من خواهند گردید.‏ ۱۱  ‏«‹دیگر کسی به هم‌وطن و برادر خود تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت:‏ «یَهُوَه* را بشناس!‏» چون همه،‏ از کوچک و بزرگ،‏ مرا خواهند شناخت؛‏ ۱۲  زیرا من اعمال بد آنان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به خاطر نخواهم آورد.‏›»‏ ۱۳  چون خدا سخن از «عهد جدید» به میان می‌آوَرَد،‏ پس عهد پیشین را منسوخ کرده است و آنچه منسوخ و کهنه می‌شود،‏ زود از میان می‌رود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آن معظم».‏
منظور کسی است که به مردم خدمت می‌کند.‏
منظور قدس‌الاقداس است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «قدس‌الاقداس».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور خدمت به مردم است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏