عبرانیان ۴‏:‏۱‏-‏۱۶

  • مبادا لایق راه یافتن به آرامی خدا شمرده نشوید ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • ترغیب به وارد شدن به آرامی خدا ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

    • کلام خدا زنده است ‏(‏۱۲‏)‏

  • عیسی،‏ کاهن اعظمی والامقام ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

۴  پس چون وعدهٔ راه یافتن به آرامی او هنوز باقی است،‏ بیایید مراقب باشیم،‏* مبادا کسی از میان شما لایق راه یافتن به آن شمرده نشود؛‏ ۲  زیرا به ما نیز همچون پدرانمان خبر خوش اعلام شد.‏ اما کلامی که آنان شنیدند برایشان سودی نداشت،‏ چون ایمانی همچون ایمان کسانی که مطیع بودند،‏ نداشتند.‏ ۳  اما ما که ایمان آورده‌ایم،‏ به آن آرامی راه می‌یابیم.‏ او گفته است:‏ «من در خشم خود قسم خوردم که ‹آنان به آرامی من راه نخواهند یافت،‏›» هر چند کارهای او از زمان آغاز دنیا* به پایان رسیده بود؛‏ ۴  زیرا او در جایی در مورد روز هفتم چنین گفته است:‏ «خدا در روز هفتم از تمام کارهای خود آرامی گرفت» ۵  و باز گفته است:‏ «آنان به آرامی من راه نخواهند یافت.‏»‏ ۶  کسانی که خبر خوش،‏ نخست به آنان اعلام شد،‏ به سبب نافرمانی به آن آرامی راه نیافتند،‏ اما هنوز فرصت باقی است که برخی به آن آرامی راه یابند.‏ ۷  بنابراین،‏ خدا بار دیگر روزی را تعیین کرد؛‏ زیرا مدت‌ها بعد در مزمور داوود واژهٔ «امروز» را به کار برد؛‏ همان طور که در بالا نیز گفته شد که «امروز اگر صدای او را می‌شنوید،‏ دل خود را سخت مسازید.‏» ۸  زیرا اگر یوشَع آنان را به آن آرامی هدایت کرده بود،‏ خدا بعد از آن،‏ از یک روز دیگر سخن نمی‌گفت.‏ ۹  پس هنوز آرامی‌ای همچون آرامی روز سَبَّت* برای قوم خدا باقی است؛‏ ۱۰  زیرا کسی که به آرامی خدا راه یافته،‏ از کارهای خود نیز آرامی گرفته است،‏ درست همان طور که خدا از کارهای خود آرامی گرفت.‏ ۱۱  پس بیایید نهایت سعی خود را بکنیم تا به آن آرامی راه یابیم،‏ مبادا کسی لغزش خورده،‏ همان الگوی نافرمانی را در پیش گیرد.‏ ۱۲  کلام خدا زنده و پرقدرت و از هر شمشیر دودَم تیزتر است و چنان فرو می‌رود که حتی نَفْس* را از روح* و مفاصل را از مغز استخوان جدا می‌کند و قادر است افکار و نیّت‌های دل را بسنجد.‏ ۱۳  هیچ چیز در خلقت نیست که از دید خدا پوشیده باشد،‏ بلکه همه چیز در چشم آن کسی که باید به او حساب پس دهیم،‏ عریان و به‌وضوح نمایان است.‏ ۱۴  پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از آسمان‌ها گذشته است،‏ یعنی عیسی پسر خدا،‏ بیایید همواره ایمانمان به او را به همگان اعلام کنیم؛‏ ۱۵  زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که نتواند به خاطر ضعف‌هایمان با ما همدردی کند؛‏ بلکه ما کاهن اعظمی داریم که از هر جهت همچون ما آزموده شد،‏ اما بی‌گناه ماند.‏ ۱۶  پس بیایید آزادانه* به تخت لطف الٰهی نزدیک شویم تا رحمت و لطفی را بیابیم که هنگام نیاز،‏ به ما یاری رساند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بترسیم».‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «ظاهر شخص»؛‏ به یونانی پسیخه.‏
یا:‏ «باطن شخص»؛‏ به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏