رومیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۳

  • حیاتی تازه از طریق تعمید در مسیح ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • مگذارید گناه در بدن‌های شما پادشاهی کند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • از بردگی گناه به بردگی خدا ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

    • مزد گناه،‏ مرگ است و هدیهٔ خدا،‏ حیات جاودان ‏(‏۲۳‏)‏

۶  پس چه گوییم؟‏ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا لطف الٰهی افزایش یابد؟‏ ۲  مسلّماً خیر!‏ از آنجا که نسبت به گناه مردیم،‏* دیگر چطور می‌توانیم همچنان تحت تسلّط آن* زندگی کنیم؟‏ ۳  یا آیا نمی‌دانید همهٔ ما که در مسیحْ عیسی تعمید گرفتیم،‏ در واقع در مرگ او تعمید یافتیم؟‏ ۴  پس ما با تعمید گرفتن در مرگ او،‏ با او دفن شدیم تا همان طور که مسیح به قدرت پرجلال پدر از مردگان برخیزانده شد،‏ ما نیز در حیاتی تازه گام برداریم.‏ ۵  اگر ما در مرگی مشابه مرگ او،‏ با او متحد شده‌ایم،‏ یقیناً در رستاخیزی مشابه رستاخیز او نیز با او متحد خواهیم بود؛‏ ۶  زیرا می‌دانیم که شخصیت کهنهٔ ما با او به تیر میخکوب شد تا بدن گناهکار ما بر ما تسلّط نداشته باشد و دیگر بردهٔ گناه نباشیم.‏ ۷  چون کسی که مرده است،‏ از گناه خود آزاد* شده است.‏ ۸  به علاوه،‏ اگر ما با مسیح مرده‌ایم،‏ ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد؛‏ ۹  زیرا می‌دانیم،‏ حال که مسیح از میان مردگان برخیزانده شده است،‏ دیگر نمی‌میرد و مرگ دیگر بر او تسلّطی ندارد.‏ ۱۰  او با مرگی که برای برداشتن گناه* طعم آن را چشید،‏ یک بار برای همیشه مرد،‏ اما با حیاتی که اکنون دارد،‏ برای خدا زندگی می‌کند.‏ ۱۱  به همین شکل،‏ شما نیز خود را نسبت به گناه مرده بشمارید،‏ اما همچنین خود را از طریق مسیحْ عیسی برای خدا زنده بدانید.‏ ۱۲  پس مگذارید گناه در بدن‌های فانی شما پادشاهی کند،‏ به نحوی که از امیال بدن‌های خود اطاعت کنید.‏ ۱۳  همچنین اعضای بدن خود را به گناه مسپارید تا ابزاری* برای بدکاری باشد،‏ بلکه خود را همچون کسانی که از میان مردگان زنده شده‌اند،‏ به خدا بسپارید و اعضای بدن خود را به خدا تسلیم کنید تا ابزاری* برای درستکاری* باشد؛‏ ۱۴  زیرا گناه نباید بر شما تسلّط داشته باشد،‏ چون شما نه تحت شریعت،‏ بلکه تحت لطف الٰهی هستید.‏ ۱۵  در ادامه چه می‌توان گفت؟‏ آیا مرتکب گناه شویم،‏ چون تحت شریعت نیستیم،‏ بلکه تحت لطف الٰهی؟‏ به هیچ وجه!‏ ۱۶  آیا نمی‌دانید که اگر خود را همچون برده‌ای فرمانبردار به کسی بسپارید،‏ بردهٔ آن کسی هستید که از او فرمان می‌برید؟‏ آیا بردهٔ گناه می‌شوید که نتیجهٔ آن مرگ است یا بردهٔ اطاعت که به درستکاری می‌انجامد؟‏ ۱۷  اما به شکر خدا،‏ هرچند شما در گذشته بردهٔ گناه بودید،‏ اکنون از دلْ مطیع آن تعلیمی گشتید که بدان سپرده شدید.‏ ۱۸  آری،‏ چون از بردگی گناه آزاد شدید،‏ بردهٔ درستکاری گشتید.‏ ۱۹  من به خاطر طبیعت ناکامل شما،‏ با مثل‌هایی ساده سخن می‌گویم؛‏ همان گونه که پیش از این،‏ اعضای بدن خود را همچون برده به ناپاکی و قانون‌شکنی می‌سپردید تا قانون‌شکنی کنید،‏ اکنون اعضای بدن خود را همچون برده به درستکاری بسپارید که به قدّوسیت می‌انجامد.‏ ۲۰  وقتی شما بردهٔ گناه بودید،‏ از بردگی درستکاری آزاد بودید.‏ ۲۱  اما در آن زمان چه ثمره‌ای حاصل می‌کردید؟‏ اعمالی که اکنون از آن‌ها شرمسارید؛‏ زیرا نتیجهٔ آن اعمال،‏ مرگ است.‏ ۲۲  اما حال که از گناه آزاد شدید و غلام خدا گشتید،‏ قدّوسیت را ثمر می‌آورید که سرانجام به حیات جاودان می‌انجامد؛‏ ۲۳  زیرا مزد گناه مرگ است،‏ اما هدیه‌ای که خدا می‌دهد،‏ حیات جاودان از طریق سَرورمان مسیحْ عیساست.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از آنجا که از چنگ گناه رها شدیم».‏
یا:‏ «همچنان در گناه».‏
یا:‏ «تبرئه؛‏ بخشیده».‏
تحت‌اللفظی:‏ «نسبت به گناه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سلاحی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سلاحی».‏
یا:‏ «عدالت».‏