رومیان ۲‏:‏۱‏-‏۲۹

  • داوری خدا بر یهودیان و یونانیان ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

    • عملکرد وجدان ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

  • یهودیان و شریعت ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • ختنهٔ قلبی ‏(‏۲۵-‏۲۹‏)‏

۲  پس تو ای آدمی که در مورد دیگری قضاوت می‌کنی،‏ هر که باشی هیچ عذر و بهانه‌ای نداری،‏ چون وقتی کسی را قضاوت می‌کنی،‏ در واقع خود را محکوم کرده‌ای؛‏ زیرا تو که قضاوت می‌کنی،‏ خود همان کارها را انجام می‌دهی.‏ ۲  ما می‌دانیم داوری خدا بر کسانی که چنین اعمالی را انجام می‌دهند،‏ بر پایهٔ حقایق است.‏ ۳  تو ای آدمی که در مورد کسانی قضاوت می‌کنی که چنین اعمالی را انجام می‌دهند و خود نیز همان‌ها را انجام می‌دهی،‏ آیا تصوّر می‌کنی از داوری خدا خواهی گریخت؟‏ ۴  آیا مهربانی،‏ شکیبایی* و بردباری بی‌کران او را خوار می‌شماری؟‏ مگر نمی‌دانی که خدا از طریق مهربانی خود سعی دارد،‏ تو را به توبه راهنمایی کند؟‏ ۵  با این حال،‏ تو غضب خدا را از روی سرسختی و به خاطر دل ناتوبه‌کار خود تا روز غضبش برای خود انبار می‌کنی؛‏ یعنی تا روزی که داوری عادلانهٔ خدا آشکار شود.‏ ۶  او به هر کس مطابق اعمالش پاداش یا جزا خواهد داد:‏ ۷  به کسانی که در انجام دادن اعمال نیکو پایدارند و بدین شکل در پی جلال،‏ حرمت و فناناپذیری هستند،‏ حیات جاودان خواهد بخشید؛‏ ۸  اما ستیزه‌جویان را که مطیع حقیقت نیستند،‏ بلکه شرارت را پیشه می‌کنند،‏ مورد غضب و خشم خود قرار خواهد داد.‏ ۹  هر کس که بدی کند،‏ به مصیبت و رنج دچار خواهد شد،‏ نخست یهودیان و سپس یونانیان.‏ ۱۰  اما هر کس که نیکویی کند از جلال،‏ حرمت و آرامش برخوردار خواهد شد،‏ نخست یهودیان و سپس یونانیان؛‏ ۱۱  زیرا خدا تبعیض قائل نمی‌شود.‏ ۱۲  تمام کسانی که شریعت ندارند و گناه می‌کنند،‏ بدون شریعت نیز خواهند مرد،‏ اما همهٔ کسانی که تحت شریعت هستند و گناه می‌کنند،‏ مطابق شریعت داوری خواهند شد؛‏ ۱۳  زیرا شنوندگان شریعت نیستند که در نظر خدا درستکارند،‏* بلکه کسانی درستکار* شمرده خواهند شد که مطابق شریعت عمل می‌کنند.‏ ۱۴  وقتی غیریهودیان که شریعت ندارند،‏ اصول شریعت را بنا به طبیعت به جا می‌آورند،‏ هرچند فاقد شریعتند،‏ نشان می‌دهند که در خود از شریعتی برخوردارند.‏ ۱۵  آنان همان کسانی هستند که نشان می‌دهند اصول شریعت بر دلشان نگاشته شده است.‏ وجدانشان نیز شهادت می‌دهد و افکارشان یا آنان را متهم می‌کند یا تبرئه.‏ ۱۶  این امور در روزی واقع خواهد شد که خدا افکار و اعمال نهان انسان‌ها را مطابق بشارتی که من اعلام می‌کنم،‏ از طریق مسیحْ عیسی داوری کند.‏ ۱۷  حال تو که خود را یهودی می‌خوانی،‏ به شریعت متکی هستی و افتخار می‌کنی که پرستندهٔ خدایی.‏ ۱۸  تو که از خواست او آگاهی و به دلیل تعلیمی که از شریعت یافته‌ای* آنچه را والاست تشخیص می‌دهی.‏ ۱۹  تو که یقین داری راهنمای کوران و نور برای کسانی هستی که در تاریکی گام برمی‌دارند.‏ ۲۰  تو که اصلاح‌کنندهٔ نادانان و معلّم کودکان هستی و از طریق شریعت از چارچوب* شناخت و حقیقت آگاهی داری.‏ ۲۱  پس چرا تو که به دیگری تعلیم می‌دهی،‏ به خود تعلیم نمی‌دهی؟‏ تو که موعظه می‌کنی دزدی نباید کرد،‏ آیا خود دزدی نمی‌کنی؟‏ ۲۲  تو که می‌گویی زنا* نباید کرد،‏ آیا خود زنا* نمی‌کنی؟‏ تو که از بت‌ها نفرت داری،‏ آیا خودْ معبدها را غارت نمی‌کنی؟‏ ۲۳  تو که به شریعت افتخار می‌کنی،‏ آیا با تخطّی از شریعت به خدا بی‌حرمتی نمی‌کنی؟‏ ۲۴  آری،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «به خاطر شما،‏ غیریهودیان به نام خدا کفر می‌گویند.‏»‏ ۲۵  در واقع ختنه زمانی ارزش دارد که شریعت را به عمل آوری؛‏ اما اگر تو از شریعت تخطّی می‌کنی،‏ هرچند ختنه شده‌ای،‏ همچون کسی هستی که ختنه نشده است.‏ ۲۶  پس اگر کسی که ختنه نشده است،‏ احکام عادلانهٔ شریعت را حفظ کند،‏ مگر همچون کسی که ختنه شده است،‏ محسوب نمی‌شود؟‏ ۲۷  شخصی که جسماً ختنه نشده است،‏ تو را با عمل نمودن به شریعت محکوم خواهد کرد؛‏ زیرا هرچند قوانین کتبی آن را در اختیار داری و ختنه نیز شده‌ای،‏ از شریعت تخطّی می‌کنی؛‏ ۲۸  زیرا یهودی واقعی آن کسی نیست که در ظاهر یهودی باشد،‏ همچنین ختنهٔ واقعی،‏ امری ظاهری و جسمانی نیست.‏ ۲۹  اما یهودی واقعی،‏ آن است که در باطن یهودی باشد و ختنهٔ او قلبی است و از طریق روح انجام می‌شود،‏ نه مطابق قوانین کتبی.‏ چنین شخصی مورد تحسین خدا قرار می‌گیرد،‏ نه مردم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تحمل».‏
یا:‏ «عادلند».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «شفاهاً از شریعت یافته‌ای».‏
یا:‏ «پایه و اساس».‏
منظور خیانت به همسر است.‏
منظور خیانت به همسر است.‏