رومیان ۱۶‏:‏۱‏-‏۲۷

  • پولُس فیبی را خدمتگزار معرفی می‌کند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • سلام‌هایی به مسیحیان روم ‏(‏۳-‏۱۶‏)‏

  • هشدار در مورد تفرقه ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

  • سلام‌هایی از همکاران پولُس ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

  • حال راز مقدّس آشکار شده است ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

۱۶  خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم* که یکی از خدمتگزاران جماعت در شهر کِنخِریه است.‏ ۲  او را به عنوان یکی از پیروان سَرور و آن گونه که شایستهٔ مقدّسان است،‏ بپذیرید و در هر موردی که به کمک نیاز دارد،‏ او را یاری رسانید؛‏ زیرا همچنین ثابت کرده است که حامی بسیاری،‏ از جمله من بوده است.‏ ۳  سلام مرا به پِریسکا* و آکیلا که در خدمت به مسیحْ عیسی همکاران من هستند،‏ برسانید.‏ ۴  آنان جان* خود را در راه من به خطر انداختند.‏ از این رو،‏ نه تنها من،‏ بلکه تمامی جماعت‌های غیریهودیان نیز از ایشان سپاسگزارند.‏ ۵  همچنین به جماعتی که در خانهٔ آنان است،‏ سلام گویید.‏ به دوست عزیز من،‏ اِپاینِتوس که در میان نخستین کسانی بود که در ایالت آسیا به مسیح ایمان آوردند،‏ سلام برسانید.‏ ۶  به مریم که برای شما زحمت بسیار کشیده است،‏ سلام برسانید.‏ ۷  به آندرونیکوس و یونیاس که از خویشان من هستند و با من در زندان بودند،‏ سلام گویید.‏ آنان نزد رسولان از شهرتی خوب برخوردارند و پیش از من در اتحاد با مسیح بوده‌اند.‏ ۸  به آمپلیاتوس که در اتحاد با سَرور،‏ برادر عزیز من است،‏ سلام برسانید.‏ ۹  به اوربانوس که در راه خدمت به مسیح همکارمان است و به دوست عزیزم اِستاخیس سلام گویید.‏ ۱۰  به آپِلیس که وفاداری خود را به مسیح ثابت کرده است و همچنین به اهل خانهٔ آریستوبولُس سلام گویید.‏ ۱۱  به خویشاوند من هیرودیون و نیز به اهل خانهٔ نارکیسوس که از پیروان سَرور هستند،‏ سلام برسانید.‏ ۱۲  به تِریفینا و تِریفوسا سلام گویید؛‏ زنانی که در راه خدمت به سَرور زحمت بسیار می‌کشند.‏ به دوست عزیزم پِرسیس سلام برسانید؛‏ زنی که در راه خدمت به سَرور بسیار تلاش کرده است.‏ ۱۳  به روفُس که سَرور او را برگزیده است و به مادرش که برای من نیز مثل یک مادر بوده است،‏ سلام برسانید.‏ ۱۴  به آسینکریتوس،‏ فِلیگون،‏ هِرمِس،‏ پاتروباس،‏ هِرماس و به برادرانی که با آنان هستند،‏ سلام گویید.‏ ۱۵  به فیلولوگوس و یولیا،‏ به نیریاس و خواهرش،‏ به اُلیمپاس و همهٔ مقدّسانی که با ایشان هستند،‏ سلام برسانید.‏ ۱۶  همدیگر را با بوسه‌ای مقدّس سلام گویید.‏ همهٔ جماعت‌های مسیح به شما سلام می‌رسانند.‏ ۱۷  ای برادران،‏ از شما تمنا می‌کنم مراقب کسانی باشید که برخلاف تعلیمی که گرفته‌اید،‏ سبب جدایی و لغزش می‌شوند؛‏ از آنان دوری کنید؛‏ ۱۸  زیرا چنین کسانی غلام سَرور ما مسیح نیستند،‏ بلکه بردهٔ خواهش‌های* خود هستند و با سخنانی خوشایند و تملّق‌آمیز دل‌های ساده‌لوحان را می‌فریبند.‏ ۱۹  خبر اطاعت شما به گوش همه رسیده است.‏ از این رو،‏ شما مایهٔ شادی من هستید.‏ اما از شما می‌خواهم که در نیکویی خردمند باشید و در بدی بی‌تجربه و ناآگاه.‏ ۲۰  خدا که صلح و آرامش می‌بخشد،‏ به‌زودی شیطان را زیر پاهای شما لِه خواهد کرد.‏ لطف سَرورمان عیسی با شما باد!‏ ۲۱  همکار من تیموتائوس و همچنین خویشاوندان من لوکیوس،‏ یاسون و سوسیپاتِروس به شما سلام می‌رسانند.‏ ۲۲  من،‏ تِرتیوس که این نامهٔ پولُس را به تحریر درآوردم،‏ در اتحاد با سَرور به شما سلام می‌گویم.‏ ۲۳  گایوس که میزبان من* و تمام جماعت است،‏ به شما سلام می‌رساند.‏ اِراستوس که خزانه‌دار* شهر است و برادر او کوآرتوس نیز به شما سلام می‌گویند.‏ ۲۴ * –‏–‏ ۲۵  خدا قادر است شما را طبق موعظهٔ پیام عیسی مسیح و بشارتی که اعلام می‌کنم،‏ استوار گرداند؛‏ بشارتی که مطابق با مکشوف شدن آن راز مقدّس است که از زمان‌های قدیم مخفی نگاه داشته شده بود.‏ ۲۶  اما آن راز،‏ حال آشکار شده است و از طریق نوشته‌های انبیا،‏ مطابق با فرمان خدای ابدی،‏ در میان همهٔ قوم‌ها اعلام شده است تا آنان ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند.‏ ۲۷  بر خدا که به‌تنهایی حکیم است،‏ از طریق عیسی مسیح تا ابد جلال باد!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «توصیه می‌کنم».‏
‏«پِریسکیلا» نیز خوانده شده است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «گردن».‏
یا:‏ «شکم‌های».‏
منظور پولُس است.‏
یا:‏ «مباشر».‏
چون این آیه در برخی از دست‌نوشته‌های کهن موجود نیست،‏ جزو نوشته‌های الهامی محسوب نمی‌شود.‏