رومیان ۱۳‏:‏۱‏-‏۱۴

  • از قدرت‌های حاکم فرمانبرداری کردن ‏(‏۱-‏۷‏)‏

    • پرداخت مالیات ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

  • محبت،‏ شریعت را به تحقق می‌رساند ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

  • ‏«در روشنایی روز گام بردارید» ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

۱۳  هر کس باید از قدرت‌های حاکم فرمانبرداری کند؛‏ زیرا بدون اجازهٔ خدا،‏ هیچ قدرتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.‏ البته خدا به قدرت‌های موجود اختیاراتی نسبی داده است.‏ ۲  پس هر که با قدرتی مخالفت ورزد،‏ در واقع با آنچه خدا ترتیب داده است،‏ مخالفت ورزیده است.‏ آری،‏ کسانی که چنین می‌کنند،‏ خود را محکوم خواهند ساخت؛‏ ۳  زیرا نیکوکاران ترسی از حاکمان ندارند،‏ اما بدکاران از آنان می‌ترسند.‏ آیا می‌خواهی که ترسی از صاحب قدرت نداشته باشی؟‏ پس همواره اعمال نیک انجام بده و مورد تحسین او قرار خواهی گرفت؛‏ ۴  زیرا خدمتگزار خداست تا برای مصلحت تو عمل کند.‏ اما اگر عمل بد انجام دهی،‏ بترس؛‏ زیرا شمشیر را بی‌جهت حمل نمی‌کند.‏ او خدمتگزار خداست،‏ انتقام‌گیرنده‌ای که غضب خدا را بر کسانی می‌آورد* که بدی پیشه می‌کنند.‏ ۵  پس شما باید از آن قدرت‌ها فرمانبرداری کنید،‏ البته نه فقط به خاطر آن غضب،‏ بلکه همچنین به خاطر وجدان خود.‏ ۶  به همین سبب نیز شما مالیات می‌پردازید؛‏ زیرا حاکمان،‏ خدمتگزاران خدا هستند که پیوسته به مردم خدمت می‌کنند.‏ ۷  پس حق هر کس را به او ادا کنید:‏ اگر حق دارد مالیات بگیرد،‏ مالیات بپردازید؛‏ اگر حق دارد خراج بگیرد،‏ خراج بدهید؛‏ اگر مستحق احترام* است،‏ احترام* بگذارید و اگر سزاوار حرمت است،‏ حرمت نهید.‏ ۸  هیچ دِینی به کسی نداشته باشید،‏ جز این که به یکدیگر محبت کنید،‏ چون هر کس که به همنوع خود محبت کند،‏ در واقع شریعت را به جا آورده است؛‏ ۹  زیرا احکامی همچون «زنا مکن،‏ قتل مکن،‏ دزدی مکن،‏ طمع مورز» و هر حکم دیگری که وجود دارد،‏ همه در این کلام خلاصه می‌شود:‏ «همسایه‌ات* را همچون خویشتن دوست بدار.‏»‏* ۱۰  کسی که همسایهٔ* خود را دوست می‌دارد،‏ به او بدی نمی‌کند؛‏ از این رو،‏ شریعت از طریق محبت به تحقق می‌رسد.‏ ۱۱  پس شما چنین کنید؛‏ زیرا می‌دانید که در چه دورانی به سر می‌برید،‏ آری می‌دانید هم‌اکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید،‏ چون اکنون نجات ما نزدیک‌تر از آن زمانی است که ایمان آوردیم.‏ ۱۲  شب تقریباً به پایان رسیده و روز نزدیک شده است.‏ پس بیایید کارهایی را که به تاریکی تعلّق دارد،‏ از خود دور کنیم و زرهِ نور را بپوشیم.‏ ۱۳  بیایید همچون کسی که در روشنایی روز گام برمی‌دارد،‏ به نحوی شایسته رفتار کنیم و از مهمانی‌های همراه با بی‌بندوباری،‏* مستی،‏ شهوترانی،‏ رفتار بی‌شرمانه* و از نزاع و حسادت بپرهیزیم.‏ ۱۴  در عوض،‏ سَرورِ خود عیسی مسیح را در بر کنید* و از پیش،‏ در فکر این نباشید که چگونه امیال نفسانی خود را ارضا کنید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «که کسانی را کیفر می‌دهد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ترس».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ترس».‏
‏«همسایه» ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که به مفهوم همنوع نیز می‌باشد.‏
یا:‏ «محبت کن».‏
‏«همسایه» ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که به مفهوم همنوع نیز می‌باشد.‏
یا:‏ «از عیاشی‌ها».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانه»؛‏ حالت جمع واژهٔ یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
یا:‏ «خصوصیات سَرور خود عیسی مسیح را سرمشق قرار دهید».‏