رومیان ۱۲‏:‏۱‏-‏۲۱

  • بدن‌های خود را همچون قربانی زنده تقدیم کنید ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • عطایای متفاوت اما یک بدن ‏(‏۳-‏۸‏)‏

  • پندهایی در مورد زندگی مسیحیان واقعی ‏(‏۹-‏۲۱‏)‏

۱۲  پس ای برادران،‏ بر مبنای رحمت‌های خدا از شما تمنا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده،‏ مقدّس و پسندیدهٔ خدا به او تقدیم کنید؛‏ یعنی خدمتی مقدّس همراه با قدرت استدلالتان.‏ ۲  دیگر همشکل این دنیا* مشوید،‏ بلکه با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید تا بتوانید خواست نیکو،‏ پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهید.‏* ۳  زیرا از طریق لطفی که نصیب من شده است،‏ به همهٔ شما می‌گویم که خود را برتر از آنچه باید مپندارید،‏ بلکه هر یک به میزان ایمانی که خدا به او داده است،‏ دیدی معقول نسبت به خود داشته باشد؛‏ ۴  زیرا همان طور که ما در یک بدن اعضای بسیار داریم و کار همهٔ این اعضا یکسان نیست،‏ ۵  ما نیز هرچند بسیاریم،‏ یک بدن را در اتحاد با مسیح تشکیل می‌دهیم و هر یک از ما عضوی از اعضای یکدیگریم.‏ ۶  به سبب لطفی که نصیب ما شده است،‏ از عطایایی متفاوت برخورداریم.‏ پس اگر آن عطیه نبوّت است،‏ بیایید متناسب با ایمانمان نبوّت کنیم.‏ ۷  اگر آن عطیه خدمت است،‏ بیایید آن خدمت را انجام دهیم.‏ آن که تعلیم می‌دهد،‏ همچنان تعلیم دهد.‏ ۸  آن که تشویق* می‌کند،‏ همچنان تشویق* کند.‏ آن که عطا* می‌کند،‏ همچنان با سخاوت عطا* کند.‏ آن که هدایت می‌کند،‏* همچنان با جدّیت* به این کار بپردازد و آن که رحمت می‌کند،‏ همچنان با شادی چنین کند.‏ ۹  محبت شما بی‌ریا باشد.‏ از بدی نفرت داشته باشید و به نیکویی محکم بپیوندید.‏* ۱۰  با محبت برادرانه یکدیگر را از صمیم دل دوست داشته باشید.‏ در حرمت گذاشتن به یکدیگر پیشقدم شوید.‏* ۱۱  سخت‌کوش* باشید و نه کاهل.‏* با شور و حرارتی که روح می‌بخشد،‏ غیور باشید.‏ همچون غلام،‏ یَهُوَه* را خدمت کنید.‏ ۱۲  به سبب امیدتان شاد باشید.‏ در سختی‌ها پایداری کنید.‏ در دعا پشتکار داشته باشید.‏ ۱۳  در رفع احتیاجات مقدّسان سهیم شوید.‏ سعی کنید همواره مهمان‌نواز باشید.‏ ۱۴  برای کسانی که شما را آزار می‌رسانند،‏ پیوسته برکت بطلبید؛‏ آری،‏ برکت بطلبید و لعنت مکنید.‏ ۱۵  با کسانی که شادمانند،‏ شادی کنید و با کسانی که گریانند،‏ گریه کنید.‏ ۱۶  همان طرز فکری را نسبت به دیگران داشته باشید که نسبت به خود دارید؛‏ ذهن خود را بر افکار متکبّرانه متمرکز مسازید،‏ بلکه تواضع را طریق خود قرار دهید.‏ خود را دانا مپندارید.‏ ۱۷  بدی را با بدی پاسخ مدهید.‏ آنچه در نظر همگان نیکوست،‏ مد نظر داشته باشید.‏ ۱۸  اگر ممکن است تا جایی که به شما بستگی دارد،‏ بکوشید با همه در صلح و صفا باشید.‏ ۱۹  ای عزیزان،‏ انتقام مگیرید،‏ بلکه آن را به غضب خدا واگذارید؛‏ زیرا نوشته شده است که ‏«یَهُوَه* می‌گوید:‏ ‹انتقام از آنِ من است؛‏ من شخص را به سزای اعمالش خواهم رساند.‏›» ۲۰  برعکس،‏ «اگر دشمنت گرسنه است،‏ به او خوراک بده؛‏ اگر تشنه است به او چیزی برای نوشیدن بده؛‏ زیرا اگر چنین کنی زغال‌های افروخته بر سرش خواهی انباشت.‏»‏* ۲۱  مگذار مغلوب بدی شوی،‏ بلکه همواره بدی را با نیکویی مغلوب ساز.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «این عصر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «تا برای شما ثابت شود که خواست نیکو،‏ مقبول و کامل خدا چیست».‏
یا:‏ «ترغیب».‏
یا:‏ «ترغیب».‏
یا:‏ «اعانه».‏
یا:‏ «اعانه».‏
یا:‏ «آن که اداره‌کننده است».‏
یا:‏ «سخت‌کوشی».‏
یا:‏ «بچسبید».‏
یا:‏ «از هم پیشی گیرید».‏
یا:‏ «غیور».‏
یا:‏ «و وقت خود را به بطالت مگذرانید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور نرم ساختن شخص و به اصطلاح ذوب کردن دل سخت اوست.‏