اعمال ۳‏:‏۱‏-‏۲۶

  • پِطرُس گدایی لنگ را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سخنرانی پِطرُس در ایوان سلیمان ‏(‏۱۱-‏۲۶‏)‏

    • ‏«دوران اِحیای همه چیز» ‏(‏۲۱‏)‏

    • پیامبری همانند موسی ‏(‏۲۲‏)‏

۳  روزی پِطرُس و یوحنا در وقت دعا در ساعت نهم* به معبد می‌رفتند ۲  که دیدند،‏ چند نفر مردی را که لنگ مادرزاد بود،‏ حمل می‌کنند.‏ آنان هر روز آن مرد را کنار یکی از دروازه‌های معبد که «دروازهٔ زیبا» نامیده می‌شد،‏ می‌گذاشتند تا بتواند از کسانی که وارد معبد می‌شدند،‏ صدقه بخواهد.‏ ۳  وقتی آن مرد پِطرُس و یوحنا را دید که داخل معبد می‌شوند،‏ از ایشان صدقه خواست.‏ ۴  پِطرُس و یوحنا به او چشم دوختند و پِطرُس به او گفت:‏ «به ما نگاه کن.‏» ۵  آن مرد نیز به آنان نگاه کرد و توقع داشت که چیزی به او بدهند.‏ ۶  اما پِطرُس گفت:‏ «نقره و طلا ندارم،‏ اما آنچه دارم به تو می‌دهم؛‏ به نام عیسی مسیح،‏ آن ناصری،‏ برخیز و راه برو!‏» ۷  سپس پِطرُس دست راست آن مرد را گرفت و او را بلند کرد.‏ همان دم پاها و ساق‌های او قوّت یافت.‏ ۸  آن مرد از جا پرید،‏ بر پاهای خود ایستاد و شروع به راه رفتن کرد.‏ او جست‌وخیزکنان در حالی که خدا را حمد می‌گفت،‏ با آنان داخل معبد شد.‏ ۹  همهٔ مردم آن مرد را دیدند که راه می‌رود و خدا را حمد می‌گوید ۱۰  و او را شناختند که همان مردی است که برای گرفتن صدقه کنار «دروازهٔ زیبای» معبد می‌نشست.‏ آنان از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق حیرت و شگفتی شدند.‏ ۱۱  در حالی که آن مرد از پِطرُس و یوحنا جدا نمی‌شد،‏ همهٔ مردم حیرت‌زده به طرف آنان،‏ به مکانی که «ایوان سلیمان» نامیده می‌شد،‏ دویدند.‏ ۱۲  وقتی پِطرُس این را دید،‏ به آنان گفت:‏ «ای اسرائیلیان،‏ چرا از این بابت چنین حیرت کرده‌اید؟‏ چرا به ما چنین خیره شده‌اید،‏ گویی که ما با نیرو یا تقوای* خود،‏ به این مرد قدرت راه رفتن بخشیده‌ایم؟‏ ۱۳  خدای ابراهیم،‏ اسحاق و یعقوب،‏ خدای پدران ما،‏ خادم خود عیسی را جلال بخشیده است،‏ کسی که شما او را تسلیم نمودید و در حضور پیلاتُس انکارش کردید،‏ حتی با این که تصمیم داشت او را آزاد کند.‏ ۱۴  آری،‏ آن قدّوس و درستکار* را انکار کردید.‏ شما از پیلاتُس خواستید که مردی آدمکش را برایتان آزاد کند ۱۵  و در عوض،‏ آن پیشوای حیات* را به قتل رساندید.‏ اما خدا او را از مردگان برخیزانید که ما نیز بر آن شاهد هستیم.‏ ۱۶  در واقع این مرد که شما می‌بینید و می‌شناسید،‏ با نام عیسی و ایمان ما به آن نام،‏ قوّت یافته است.‏ آری،‏ ایمانی که از طریق اوست،‏ این مرد را پیش روی شما کاملاً تندرست ساخته است.‏ ۱۷  حال ای برادران،‏ می‌دانم که از روی ناآگاهی چنین کردید؛‏ درست همان طور که بزرگانتان عمل کردند.‏ ۱۸  اما خدا از این طریق به آنچه پیشاپیش از دهان همهٔ انبیا اعلام کرده بود،‏ تحقق بخشید؛‏ این که مسیحِ او رنج خواهد کشید.‏ ۱۹  ‏«پس توبه کنید و بازگردید تا گناهان شما پاک شود و ایّام تجدید قوا از جانب یَهُوَه* برسد ۲۰  و او عیسی را،‏ یعنی آن مسیح که برای شما منصوب شد،‏ بفرستد.‏ ۲۱  عیسی باید تا دوران اِحیای همه چیز در آسمان بماند؛‏* همان طور که خدا از زبان پیامبرانِ مقدّسِ پیشینِ خویش گفته بود.‏ ۲۲  موسی گفته است:‏ ‹یَهُوَه* خدایتان پیامبری همانند من از میان برادرانتان برای شما مبعوث خواهد کرد.‏ شما باید به هر چه او به شما می‌گوید،‏ گوش دهید.‏ ۲۳  هر که به سخنان آن پیامبر گوش ندهد،‏ کاملاً از بین خواهد رفت.‏› ۲۴  در واقع سموئیل و تمام پیامبرانی که بعد از او آمدند نیز همگی به‌روشنی در مورد این روزها پیشگویی کرده‌اند.‏ ۲۵  شما پسران پیامبرانید و وارثان عهدی که خدا با پدرانتان بست،‏ وقتی که به ابراهیم گفت:‏ ‹از نسل تو،‏ همهٔ خانواده‌های زمین برکت خواهند یافت.‏› ۲۶  خدا پس از مبعوث کردن خادم خود،‏ او را نخست نزد شما فرستاد تا هر یک از شما را از اعمال شریرانه‌تان بازگرداند و به این طریق شما را برکت دهد.‏»‏

پاورقی‌ها

حدود ساعت ۳ بعدازظهر.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
یا:‏ «عادل».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پیشوای ارشد حیات».‏
تحت‌اللفظی:‏ «از چهرهٔ یَهُوَه»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «یَهُوَه».‏
یا:‏ «آسمان باید عیسی را تا دوران اِحیای همه چیز در خود نگاه دارد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏