اعمال ۱۵‏:‏۱‏-‏۴۱

  • بحث بر سر ختنه در اَنطاکیه ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • موضوع به اورشلیم برده می‌شود ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • پیران و رسولان گرد هم می‌آیند ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

  • نامه‌ای از طرف هیئت اداره‌کننده ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • نامه‌ای دلگرم‌کننده برای جماعات ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

  • پولُس و بَرنابا راهشان را از هم جدا می‌کنند ‏(‏۳۶-‏۴۱‏)‏

۱۵  در آن زمان،‏ افرادی از یهودیه به اَنطاکیه آمدند.‏ آنان به برادران چنین تعلیم می‌دادند:‏ «اگر مطابق سنّت موسی ختنه نشوید،‏ نمی‌توانید نجات یابید.‏» ۲  اما پولُس و بَرنابا با آنان به مخالفت پرداختند و با ایشان بحثی نسبتاً طولانی کردند.‏ پس ترتیبی داده شد که پولُس و بَرنابا و شماری دیگر از برادران به اورشلیم نزد رسولان و پیران بروند و این مسئله* را با آنان در میان گذارند.‏ ۳  اعضای جماعت،‏ آنان را تا مسافتی بدرقه کردند.‏ سپس آن مردان راه خود را ادامه دادند و هنگام گذشتن از فینیقیه و سامره،‏ ایمان آوردنِ غیریهودیان را با جزئیات شرح می‌دادند و تمامی برادران را بسیار شاد می‌ساختند.‏ ۴  وقتی به اورشلیم رسیدند،‏ جماعت،‏ رسولان و پیران آنان را به‌گرمی پذیرفتند.‏ پولُس و بَرنابا نیز کارهای بسیاری را که خدا از طریق آنان به عمل آورده بود،‏ برایشان بیان کردند.‏ ۵  اما افرادی از فرقهٔ فَریسی که ایمان آورده بودند،‏ از جای خود برخاستند و گفتند:‏ «لازم است که این غیریهودیان ختنه شوند و به آنان حکم شود که شریعت موسی را حفظ کنند.‏»‏ ۶  پس رسولان و پیران گرد هم آمدند تا مسئله را بررسی کنند.‏ ۷  بعد از بحث* بسیار،‏ پِطرُس برخاست و گفت:‏ «ای برادران،‏ شما به‌خوبی می‌دانید که خدا از همان نخستین روزها مرا از میان شما برگزید تا غیریهودیان از دهان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان آورند.‏ ۸  خدایی که از دل‌ها آگاه است،‏ با عطای روح‌القدس به غیریهودیان،‏ همان گونه که آن را به ما عطا کرد،‏ شهادت داد که آنان را نیز می‌پذیرد.‏ ۹  او میان ما و ایشان به هیچ وجه فرقی نگذاشت،‏ بلکه دل‌های آنان را نیز به دلیل ایمانشان پاک ساخت.‏ ۱۰  پس چرا اکنون خدا را می‌آزمایید و یوغی بر گردن شاگردان می‌گذارید که نه پدران ما قدرت حمل آن را داشتند و نه ما؟‏ ۱۱  اما،‏ ما ایمان داریم که از طریق لطف عیسای سَرور نجات یافته‌ایم،‏ همان طور که برادران غیریهودی ایمان دارند.‏»‏ ۱۲  آنگاه تمام آن جمع ساکت شدند و به سخنان بَرنابا و پولُس در مورد بسیاری نشانه‌ها و معجزات* که خدا از طریق آنان در میان قوم‌ها به ظهور رسانده بود،‏ گوش فرادادند.‏ ۱۳  پس از آن که از سخن گفتن بازایستادند،‏ یعقوب گفت:‏ «ای برادران،‏ به من گوش دهید.‏ ۱۴  شَمعون* به‌تفصیل توضیح داد که چگونه خدا برای نخستین بار غیریهودیان را مورد توجه خود قرار داد تا از میان ایشان قومی برای نام خود گرد آورد.‏ ۱۵  کلام انبیا نیز با این امر مطابقت دارد،‏ چنان که نوشته شده است:‏ ۱۶  ‏‹پس از این‌ها،‏ من باز خواهم گشت و خیمهٔ* داوود را که فرو ریخته است،‏ بار دیگر بر پا خواهم نمود؛‏ ویرانه‌های آن را بازسازی خواهم کرد و آن را مرمّت خواهم نمود ۱۷  تا بقیهٔ این قوم،‏ به همراه همهٔ غیریهودیانی که به نام من خوانده می‌شوند،‏ صادقانه یَهُوَه* را بجویند.‏ این را یَهُوَه* خود می‌گوید؛‏ خدایی که این امور را به انجام می‌رساند ۱۸  و از قدیم آن‌ها را می‌دانست.‏› ۱۹  بنابراین،‏ رأی* من این است که برای غیریهودیانی که به خدا روی می‌آورند،‏ دشواری ایجاد نکنیم،‏ ۲۰  بلکه کتباً به آنان ابلاغ کنیم که از آنچه به بت‌پرستی آلوده است،‏ از اعمال نامشروع جنسی،‏* از حیوانات خفه‌شده* و از خون بپرهیزند.‏ ۲۱  زیرا از زمان‌های قدیم کسانی بوده‌اند که نوشته‌های موسی را در هر شهر موعظه می‌کردند؛‏ چنان که حال نیز نوشته‌های او در هر سَبَّت در کنیسه‌ها با صدای بلند خوانده می‌شود.‏»‏ ۲۲  سپس رسولان و پیران به همراه تمام جماعت تصمیم گرفتند که مردانی را از میان خود برگزینند و همراه پولُس و بَرنابا به اَنطاکیه بفرستند؛‏ آن مردان عبارت بودند از:‏ یهودای ملقّب به بَرسابا و سیلاس که از جمله کسانی بودند که در میان برادران هدایت را بر عهده داشتند.‏ ۲۳  آنان به دست این مردان نامه‌ای به این مضمون فرستادند:‏ ‏«از طرف رسولان و پیران،‏ برادران شما،‏ به برادران غیریهودی در اَنطاکیه،‏ سوریه و کیلیکیه:‏ سلام!‏ ۲۴  شنیده‌ایم که بعضی از میان ما،‏ هرچند که ما به آنان حکم نکرده بودیم،‏ شما را با سخنان خود مضطرب ساخته‌اند و در تلاش بوده‌اند ذهنتان را آشفته سازند.‏ ۲۵  از این رو،‏ ما با اتفاق نظر تصمیم گرفتیم که مردانی را انتخاب کنیم و به همراه عزیزانمان بَرنابا و پولُس نزد شما بفرستیم؛‏ ۲۶  مردانی که به خاطر نام سَرورمان عیسی مسیح از جان خود گذشته‌اند.‏ ۲۷  پس ما یهودا و سیلاس را می‌فرستیم تا ایشان نیز همین مطالب را شفاهاً به شما بگویند؛‏ ۲۸  زیرا روح‌القدس و ما صلاح دیدیم که بار بیشتری بر دوش شما ننهیم،‏ جز این امور ضروری:‏ ۲۹  از آنچه برای بت‌ها قربانی شده است،‏ از خون،‏ از حیوانات خفه‌شده* و از اعمال نامشروع جنسی* بپرهیزید.‏ اگر دقت کرده،‏ خود را از این‌ها دور نگاه دارید،‏ موفق خواهید بود.‏ سلامتی با شما باد!‏»‏* ۳۰  آن مردان راهی شدند و به اَنطاکیه رفتند.‏ در آنجا جماعت را گرد آوردند و نامه را به دستشان دادند.‏ ۳۱  پس از خواندن آن نامه،‏ از پیام دلگرم‌کنندهٔ آن شاد شدند.‏ ۳۲  یهودا و سیلاس نیز که نبی بودند،‏ برادران را با گفتارهای متعدد،‏ تشویق و تقویت کردند.‏ ۳۳  پس از این که مدتی در آنجا ماندند،‏ برادرانْ آنان را با آرزوی سلامتی راهی کردند تا نزد کسانی که ایشان را فرستاده بودند،‏ بازگردند.‏ ۳۴ * –‏–‏ ۳۵  اما پولُس و بَرنابا در اَنطاکیه ماندند.‏ آنان به تعلیم مشغول بودند و همراه بسیاری دیگر بشارت کلام یَهُوَه* را اعلام می‌کردند.‏ ۳۶  پس از چند روز،‏ پولُس به بَرنابا گفت:‏ «بیا اکنون* به همهٔ شهرهایی که در آنجا کلام یَهُوَه* را اعلام کردیم،‏ بازگردیم تا از برادران دیدار کنیم و از وضع آنان باخبر شویم.‏» ۳۷  بَرنابا مصمم بود که یوحنای ملقّب به مَرقُس نیز ایشان را همراهی کند.‏ ۳۸  اما پولُس موافق نبود که او را با خود ببرند،‏ چون مَرقُس در پامفیلیه خود را از ایشان جدا کرده بود و با آنان به کار ادامه نداده بود.‏ ۳۹  آنگاه اختلاف پولُس و بَرنابا بر سر این موضوع چنان بالا گرفت که با عصبانیت از یکدیگر جدا شدند؛‏ بَرنابا مَرقُس را برداشت و از راه دریا عازم قبرس شد.‏ ۴۰  پولُس سیلاس را انتخاب کرد.‏ سپس برادران،‏ پولُس را به لطف یَهُوَه* سپردند و راهی سفر کردند.‏ ۴۱  او جماعات را هنگام گذشتن از سوریه و کیلیکیه تقویت می‌کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «این اختلاف‌نظر».‏
یا:‏ «مشاجرهٔ».‏
یا:‏ «عجایب؛‏ آیات».‏
نام دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «خانهٔ».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «نظر».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
منظور خوردن گوشت حیوانی است که خون آن ریخته نشده باشد.‏
منظور خوردن گوشت حیوانی است که خون آن ریخته نشده باشد.‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «بدرود».‏
چون این آیه در برخی از دست‌نوشته‌های کهن موجود نیست،‏ جزو نوشته‌های الهامی محسوب نمی‌شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «هر طور که شده».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏