۲پادشاهان ۲۳‏:‏۱‏-‏۳۷

۲۳  آنگاه پادشاه فرستاده،‏ تمامی مشایخ یهودا و اورشلیم را به حضور گرد آورد.‏ ۲  و پادشاه با تمامی مردمان یهودا و جمیع ساکنان اورشلیم و کاهنان و انبیا،‏ یعنی با تمامی قوم از کوچک و بزرگ،‏ به خانهٔ خداوند برآمد و تمامی کلمات کتاب عهد را که در خانهٔ خداوند پیدا شده بود،‏ در گوش آنان خواند.‏ ۳  سپس پادشاه در کنار ستون ایستاده،‏ در حضور خداوند عهد کرد که از خداوند پیروی کرده،‏ فرامین،‏ شهادات و فرایض او را به تمامی دل و جان نگاه دارد،‏ و کلمات عهد را که در آن کتاب نوشته شده بود،‏ به جا آورَد.‏ سپس همهٔ قوم خود را به این عهد مُتعهد ساختند.‏ ۴  پادشاه به حِلقیا کاهن اعظم،‏ و کاهنان ردهٔ دوّم و دربانان فرمان داد تا همهٔ وسایلی را که برای پرستش بَعَل،‏ اَشیرَه و تمامی لشکر آسمان ساخته شده بود،‏ از معبد خداوند بیرون برند.‏ پس آنها را خارج از اورشلیم در دشتهای قِدرون سوزانید و خاکستر آنها را به بِیت‌ئیل برد.‏ ۵  نیز کاهنانِ بتها را که از جانب پادشاهان یهودا تعیین شده بودند تا در مکانهای بلندِ شهرهای یهودا و اطراف اورشلیم بخور بسوزانند،‏ و همچنین همهٔ کسانی را که برای بَعَل،‏ و آفتاب و ماه،‏ و برجهای فلکی و همهٔ ستارگان بخور می‌سوزاندند،‏ برکنار کرد.‏ ۶  افزون بر این،‏ اَشیرَه را از خانهٔ خداوند به در آورد و آن را خارج از اورشلیم به درهٔ قِدرون برد،‏ و آن را بر کنار نهر قِدرون سوزانده،‏ خاکستر آن را بر گورستان عوام بیفشاند.‏ ۷  و خانه‌های فاحشه‌های مرد را که در خانهٔ خداوند بود و در آنجا زنان برای اَشیرَه پوشش می‌بافتند ،‏با خاک یکسان کرد.‏ ۸  یوشیا همهٔ کاهنان را از شهرهای یهودا به اورشلیم آورد.‏ از مکانهای بلند که در آنجا کاهنان بخور می‌سوزاندند،‏ از جِبَع تا بِئِرشِبَع،‏ هتک حرمت کرد و مکانهای بلندِ دروازه‌ها را که در سمت چپ دروازهٔ شهر در دهنهٔ دروازهٔ یوشَع حاکم شهر قرار داشت،‏ ویران نمود.‏ ۹  کاهنانِ مکانهای بلند گرچه نزد مذبح خداوند در اورشلیم خدمت نمی‌کردند،‏ اما با سایرکاهنان از نانِ بی‌خمیرمایه می‌خوردند.‏ ۱۰  یوشیا همچنین از توفِت واقع در وادی بِن‌هِنّوم هتک حرمت کرد تا دیگر کسی در آنجا پسر یا دختر خود را برای مولِک در آتش قربانی نکند.‏ ۱۱  نیز تمثالهای اسب را که پادشاهان یهودا به آفتاب وقف کرده بودند،‏ از مدخل خانهٔ خداوند بیرون افکند.‏ آنها در صحن،‏* نزدیک حجرهٔ ناتان‌مِلِکِ خواجه‌سرا قرار داشتند.‏ یوشیا ارابه‌های وقف شده به آفتاب را نیز در آتش سوزانید.‏ ۱۲  همچنین مذبحهایی را که پادشاهان یهودا بر پشت بام بالاخانهٔ قصر آحاز ساخته بودند،‏ و نیز مذبحهایی را که مَنَسی در دو صحن خانهٔ خداوند بر پا کرده بود،‏ جملگی پایین کشیده،‏ با خاک یکسان کرد و غبار آن را در درهٔ قِدرون ریخت.‏ ۱۳  افزون بر این،‏ از مکانهای بلندی که در شرق اورشلیم و در جنوب تپهٔ نابودی قرار داشت و سلیمان پادشاه اسرائیل آنها را برای عَشتورِت خدای نفرت‌انگیز صیدون،‏ و کِموش خدای نفرت‌انگیز موآب،‏ و مِلکوم خدای کریه عَمّون ساخته بود،‏ هتک حرمت کرد.‏ ۱۴  او ستونهای سنگی را در هم شکست و اَشیرَه را قطع کرده،‏ زمین آنجا را با استخوانهای انسان پوشانید.‏ ۱۵  او حتی مذبح بِیت‌ئیل،‏ یعنی مکان بلندی را که یِرُبعام پسر نِباط بر پا داشته بود،‏ همان که اسرائیل را به گناه کشانده بود،‏ حتی آن مذبح و مکان بلند را پایین کشیده،‏ سوزانید و با خاک یکسان کرد،‏ و اَشیرَه را نیز سوزانید.‏ ۱۶  آنگاه یوشیا به اطراف نگریسته،‏ قبرهایی در آن کوهستان دید.‏ پس طبق کلام خداوند که مرد خدا اعلان فرموده بود،‏* فرستاده،‏ استخوانهای مردگان را از قبرها بیرون کشید و آنها را بر قربانگاه سوزانیده،‏ از آن هتک حرمت کرد.‏ ۱۷  سپس پرسید:‏ «آن سنگِ قبر چیست که آنجا می‌بینم؟‏» مردان شهر گفتند:‏ «سنگِ قبر مرد خدایی است که از یهودا بدین‌جا آمد و هرآنچه را تو امروز بر مذبح بِیت‌ئیل کردی،‏ اعلان کرد.‏» ۱۸  پادشاه گفت:‏ «او را واگذارید؛‏ کسی استخوانهایش را حرکت ندهد.‏» پس ایشان استخوانهای او را با استخوانهای نبی‌ای که از سامِرِه آمده بود،‏ چنانکه بود واگذاشتند.‏ ۱۹  همچنین یوشیا تمام بتکده‌هایی را که پادشاهان اسرائیل در مکانهای بلند شهرهای سامِرِه ساخته و با این کار خشم خداوند را برافروخته بودند،‏ از میان برد و با آنها همانند تمامی آنچه در بِیت‌ئیل کرده بود،‏ عمل نمود.‏ ۲۰  کاهنانِ آن اماکن را نیز جملگی بر آن مذبحها ذبح کرد و استخوانهای مردگان را بر آنها سوزانید.‏ آنگاه به اورشلیم بازگشت.‏ ۲۱  و پادشاه به تمامی قوم چنین فرمان داد:‏ «عید پِسَخ را همان‌گونه که در این کتابِ عهد نوشته شده است،‏ برای یهوه خدایتان برگزار کنید.‏» ۲۲  بدرستی که از زمان داوران که اسرائیل را رهبری می‌کردند و در تمامی دوران حکومت پادشاهان اسرائیل و یهودا،‏ هرگز چنین عید پِسَخی برگزار نشده بود.‏ ۲۳  این پِسَخ در هجدهمین سال یوشیای پادشاه برای خداوند در اورشلیم برگزار شد.‏ ۲۴  یوشیا افزون بر این،‏ احضارکنندگان ارواح و جادوگران و بتهای خانگی و دیگر بتهای بی‌ارزش و همهٔ اشیاء کریه دیگری را که در یهودا و اورشلیم وجود داشت از بین برد،‏ تا سخنان تورات را به انجام رساند.‏ این سخنان در کتابی نوشته شده بود که حِلقیای کاهن در خانهٔ خداوند یافته بود.‏ ۲۵  هیچ پادشاهی پیش یا پس از یوشیا نبوده است که مانند او مطابق تمامی تورات موسی،‏ با تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوّت خود به سوی خداوند بازگشته باشد.‏ ۲۶  با این حال،‏ خداوند از شدت خشم خود بر یهودا که به سبب تمامی اعمال مَنَسی در او افروخته شده بود،‏ برنگشت.‏ ۲۷  پس خداوند گفت:‏ «یهودا را نیز از حضور خود خواهم راند،‏ همان‌گونه که اسرائیل را راندم.‏ آری،‏ شهر برگزیدهٔ خویش اورشلیم را رد خواهم کرد،‏ و نیز خانه‌ای را که دربارهٔ‌اش گفتم:‏ ”نام من در آنجا خواهد بود.‏“»‏* ۲۸  و اما دیگر امور مربوط به یوشیا،‏ و هرآنچه کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا نوشته نشده است؟‏ ۲۹  در ایام یوشیا،‏ فرعونْ نِکو،‏ پادشاه مصر،‏ به رود فُرات برآمد تا به پادشاه آشور یاری رساند.‏ یوشیای پادشاه به مصاف وی شتافت،‏ اما فرعونْ نِکو در مِجِدّو به محض روبه‌رو شدن با او،‏ وی را کشت.‏ ۳۰  خادمانش جسد وی را در ارابه‌ای نهاده،‏ از مِجِدّو به اورشلیم بردند و در مقبرهٔ خودش به خاک سپردند.‏ سپس مردمان مملکت،‏ یِهوآحاز پسر یوشیا را گرفته،‏ او را مسح کردند و به جای پدرش پادشاه ساختند.‏ یِهوآحاز،‏ پادشاه یهودا ۳۱  یِهوآحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد،‏ و سه ماه در اورشلیم سلطنت کرد.‏ نام مادرش حَموطَل بود دختر اِرمیا،‏ از مردمان لِبنَه.‏ ۳۲  یِهوآحاز بر وفق تمامی آنچه پدرانش کرده بودند،‏ آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد.‏ ۳۳  فرعونْ نِکو او را در رِبلَه،‏ در سرزمین حَمات به غُل و زنجیر بست تا در اورشلیم حکومت نکند،‏ و معادل یکصد وزنه* نقره و یک وزنه طلا بر سرزمین یهودا خَراج گذاشت.‏ ۳۴  و فرعونْ نِکو،‏ اِلیاقیم پسر یوشیا را به جای پدرش،‏ یوشیا،‏ پادشاه ساخت،‏ و نام او را به یِهویاقیم تغییر داد.‏ اما یِهوآحاز را با خود برد،‏ و او به مصر آمد،‏ و در همان جا درگذشت.‏ ۳۵  یِهویاقیم نقره و طلایی را که فرعون مطالبه کرده بود،‏ به او داد.‏ اما بر مملکت مالیات گذاشت تا آن مبلغ را مطابق فرمان فرعون بدهند و طلا و نقرهٔ لازم را بر حسب مالیاتی که برای هر کس برآورد کرده بود،‏ به زور از مردم آن سرزمین وصول کرد.‏ یِهویاقیم،‏ پادشاه یهودا ۳۶  یِهویاقیم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد،‏ و یازده سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ نام مادرش زِبیدَه بود دختر فِدایاه،‏ از مردمان رومَه.‏ ۳۷  یِهویاقیم بر وفق تمامی آنچه پدرانش کرده بودند،‏ آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد.‏

پاورقی‌ها

‏۲۳:‏۱۱ معنی این واژه در زبان عبری نامشخص است.‏
‏۲۳:‏۱۶ ۱ پادشاهان ۱۳:‏۲‏.‏
‏۲۳:‏۲۷ ۱ پادشاهان ۸:‏۲۹‏.‏
‏۲۳:‏۳۳ یا ”قَنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است؛‏ همچنین در بقیهٔ آیه.‏