۲پادشاهان ۱۵‏:‏۱‏-‏۳۸

۱۵  در بیست و هفتمین سال سلطنت یِرُبعام بر اسرائیل،‏ عَزَریا پسر اَمَصیا پادشاه یهودا به پادشاهی رسید.‏ ۲  او شانزده ساله بود که پادشاه شد،‏ و پنجاه و دو سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ نام مادرش یِکُلیا بود،‏ از مردمان اورشلیم.‏ ۳  عَزَریا آنچه را که در نظر خداوند درست بود به جا می‌آورد،‏ درست به همان‌گونه که پدرش اَمَصیا کرده بود.‏ ۴  با این حال مکانهای بلند از بین برده نشد،‏ و مردم همچنان در آنجا قربانی می‌کردند و بخور می‌سوزاندند.‏ ۵  خداوند عَزَریای پادشاه را تا روز مرگش به جذام مبتلا کرد و او در خانه‌ای مجزا می‌زیست.‏ پسر او یوتام،‏ ریاست خانهٔ پادشاه را بر عهده گرفت،‏ و بر مردم آن دیار حکومت می‌کرد.‏ ۶  و اما دیگر امور مربوط به عَزَریا،‏ و هرآنچه کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا نوشته نشده است؟‏ ۷  عَزَریا با پدران خود آرمید و او را در کنار ایشان در شهر داوود به خاک سپردند.‏ و پسرش یوتام به جای او پادشاه شد.‏ زَکریا،‏ پادشاه اسرائیل ۸  در سی و هشتمین سال سلطنت عَزَریا بر یهودا،‏ زکریا پسر یِرُبعام در سامِرِه پادشاه شد و شش ماه بر اسرائیل سلطنت کرد.‏ ۹  زَکریا همچون پدرانش آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد،‏ و از گناهان یِرُبعام پسر نِباط که اسرائیل را به گناه کشانده بود،‏ دست نکشید.‏ ۱۰  شَلّوم پسر یابیش علیه او دسیسه کرد و در برابر چشم همگان به وی حمله آورده،‏ او را به قتل رسانید و خود به جایش پادشاه شد.‏ ۱۱  دیگر امور مربوط به زکریا،‏ اینک در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.‏ ۱۲  این بود وعده‌ای که خداوند به یِیهو داده و گفته بود:‏ «پسران تو تا چهار نسل بر تخت پادشاهی اسرائیل خواهند نشست.‏»‏* و چنین نیز شد.‏ شَلّوم،‏ پادشاه اسرائیل ۱۳  در سی و نهمین سال سلطنت عُزّیا پادشاه یهودا،‏ شَلّوم پسر یابیش پادشاه شد و یک ماه در سامِرِه سلطنت کرد.‏ ۱۴  آنگاه مِنَحیم پسر جادی از تِرصَه به سامِرِه برآمد و به شَلّوم پسر یابیش حمله آورده،‏ او را کشت و خود به جای وی پادشاه شد.‏ ۱۵  و اما دیگر امور مربوط به شَلّوم،‏ و دسیسه‌ای که کرد،‏ اینک در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.‏ ۱۶  در آن زمان،‏ مِنَحیم که از تِرصَه آمده بود به تِفصَح و هر که در آن بود و حومهٔ آن حمله آورد و همه را کشت و شکم زنان آبستن را درید،‏ زیرا مردم آنجا حاضر نشده بودند دروازه‌های شهر را به روی او بگشایند.‏ مِنَحیم،‏ پادشاه اسرائیل ۱۷  در سی و نهمین سال سلطنت عَزَریا پادشاه یهودا،‏ مِنَحیم پسر جادی در اسرائیل پادشاه شد و ده سال در سامِرِه سلطنت کرد.‏ ۱۸  او آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد،‏ و در تمام دوران سلطنت خود از گناهان یِرُبعام پسر نِباط که اسرائیل را به گناه کشانده بود،‏ دست نکشید.‏ ۱۹  در آن زمان فول،‏* پادشاه آشور،‏ به سرزمین اسرائیل حمله آورد،‏ اما مِنَحیم با پرداخت ده هزار وزنه* نقره حمایت او را جلب کرد و به کمک او سلطنت خود را بر اسرائیل تثبیت نمود.‏ ۲۰  مِنَحیم این مبلغ را به زور از تمامی ثروتمندان اسرائیلی گرفت.‏ آنها هر کدام پنجاه مثقال* نقره پرداختند تا به پادشاه آشور داده شود.‏ بدین‌سان پادشاه آشور عقب نشست و در آن سرزمین نماند.‏ ۲۱  و اما دیگر امور مربوط به مِنَحیم،‏ و هرآنچه کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟‏ ۲۲  مِنَحیم با پدران خود آرمید و پسرش فِقَحْیا به جای او پادشاه شد.‏ فِقَحْیا،‏ پادشاه اسرائیل ۲۳  در پنجاهمین سال سلطنت عَزَریا پادشاه یهودا،‏ فِقَحْیا پسر مِنَحیم در سامِرِه پادشاه اسرائیل شد و دو سال سلطنت کرد.‏ ۲۴  فِقَحْیا آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد،‏ و از گناهان یِرُبعام پسر نِباط که اسرائیل را به گناه کشانده بود،‏ دست نکشید.‏ ۲۵  یکی از سردارانش به نام فِقَح پسر رِمَلیا علیه او دسیسه کرد و به اتفاق پنجاه تن از مردمان جِلعاد،‏ فِقَحْیا و نیز اَرجوب و اَریِه را در دژ کاخ سلطنتی در سامِرِه کشت.‏ بدین‌سان فِقَح،‏ فِقَحْیا را کشت و خود به جای او پادشاه شد.‏ ۲۶  دیگر امور مربوط به فِقَحْیا،‏ و هرآنچه کرد،‏ اینک در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.‏ فِقَح،‏ پادشاه اسرائیل ۲۷  در پنجاه و دوّمین سال سلطنت عَزَریا پادشاه یهودا،‏ فِقَح پسر رِمَلیا در سامِرِه پادشاه اسرائیل شد و بیست سال سلطنت کرد.‏ ۲۸  او آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد،‏ و از گناهان یِرُبعام پسر نِباط که اسرائیل را به گناه کشانده بود،‏ دست نکشید.‏ ۲۹  در دوران سلطنت فِقَح،‏ تِغلَت‌فِلاسِر پادشاه آشور به اسرائیل حمله آورد و شهرهای عیون،‏ آبِل‌بِیت‌مَعَکاه،‏ یانُوَح،‏ قِدِش،‏ حاصور،‏ جِلعاد،‏ جَلیل و نیز سرتاسر سرزمین نَفتالی را به تصرف درآورد و مردمان آنجا را نیز به آشور تبعید کرد.‏ ۳۰  آنگاه هوشع پسر ایلَه علیه فِقَح پسر رِمَلیا دسیسه کرد و ضربتی بر او نواخته،‏ وی را کشت و خود به جای فِقَح در بیستمین سال سلطنت یوتام پسر عُزّیا،‏ پادشاه شد.‏ ۳۱  دیگر امور مربوط به فِقَح،‏ و هرآنچه کرد،‏ اینک در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.‏ یوتام،‏ پادشاه یهودا ۳۲  در دوّمین سال سلطنت فِقَح پسر رِمَلیا پادشاه اسرائیل،‏ یوتام پسر عُزّیا پادشاه یهودا شد.‏ ۳۳  او بیست و پنج ساله بود که بر تخت نشست،‏ و شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ نام مادرش یِروشا بود،‏ دختر صادوق.‏ ۳۴  یوتام آنچه را که در نظر خداوند درست بود به جا می‌آورد،‏ مطابق هرآنچه پدرش عُزّیا کرده بود.‏ ۳۵  با این حال مکانهای بلند از میان برداشته نشد و مردم همچنان در مکانهای بلند قربانی می‌کردند و بخور می‌سوزاندند.‏ یوتام دروازهٔ بالایی خانهٔ خداوند را بازسازی کرد.‏ ۳۶  و اما دیگر امور مربوط به یوتام که او کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ پادشاهان یهودا نوشته نشده است؟‏ ۳۷  ‏(‏در آن روزها،‏ خداوند به فرستادن رِصین پادشاه اَرام و فِقَح پسر رِمَلیا علیه یهودا آغاز کرد.‏)‏ ۳۸  یوتام با پدران خویش آرمید و با ایشان در شهر داوود به خاک سپرده شد.‏ و پسرش آحاز به جای او پادشاه شد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۵:‏۱۲ ۲ پادشاهان ۱۰:‏۳۰‏.‏
‏۱۵:‏۱۹ نامِ دیگرِ ”تِغلَت‌فِلاسِر“؛‏ مقایسه کنید با آیهٔ ۲۹ همین باب.‏
‏۱۵:‏۱۹ یا ”قنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است.‏
‏۱۵:‏۲۰ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است.‏