۲قُرنتیان ۹‏:‏۱‏-‏۱۵

۹  نیازی نیست دربارهٔ این خدمتِ به مقدسین به شما بنویسم،‏ ۲  زیرا از اشتیاقتان به یاری رساندن آگاهم و در این خصوص نزد ایمانداران مقدونیه به شما بالیده‌ام.‏ بدیشان گفته‌ام که شما در ایالت اَخائیه از سال گذشته برای دادنِ هدیه آماده بوده‌اید.‏ این شور و حرارت شما بیشترِ آنان را نیز به عمل برانگیخته است.‏ ۳  امّا این برادران را می‌فرستم تا فخر ما به شما در این خصوص اشتباه از کار درنیاید،‏ بلکه تا همان‌گونه که به ایشان گفته‌ام،‏ آمادگی لازم را داشته باشید.‏ ۴  زیرا اگر کسی از ایماندارانِ مقدونیه همراهم بیاید و دریابد که آماده نیستید،‏ ما -‏ و چقدر بیشتر خودتان -‏ از اطمینانی که به شما داشته‌ایم،‏ سرافکنده خواهیم شد.‏ ۵  پس ضروری دانستم از برادران بخواهم که پیشاپیش به دیدارتان بیایند و تدارک هدیهٔ سخاوتمندانه‌ای را که وعده داده بودید،‏ به اتمام رسانند.‏ آنگاه این هدیه،‏ هدیه‌ای خواهد بود که نه با تنگ‌چشمی،‏ بلکه با گشاده‌دستی داده شده است.‏ تشویق به سخاوت در هدیه دادن ۶  به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد،‏ اندک هم خواهد دروید،‏ و هر که فراوان بکارد،‏ فراوان هم بر خواهد داشت.‏ ۷  هر کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است،‏ نه با اکراه و اجبار،‏ زیرا خدا بخشندهٔ شادمان را دوست می‌دارد.‏ ۸  و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همهٔ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کارِ نیکو،‏ به‌فراوانی داشته باشید.‏ ۹  چنانکه نوشته شده:‏ ‏«با گشاده‌دستی به نیازمندان بخشیده،‏نیکوکاری‌اش جاودانه پاینده است.‏»‏ ۱۰  و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می‌سازد،‏ بذرتان را مهیا ساخته،‏ فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت.‏ ۱۱  آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید،‏ و این سخاوت شما به واسطهٔ ما به سپاس خدا خواهد انجامید.‏ ۱۲  انجام این خدمت،‏ نه تنها نیازهای مقدسین را برآورده می‌سازد،‏ بلکه به صورت سپاسگزاریهای بسیار حتی به سوی خدا سَرریز می‌شود.‏ ۱۳  به‌خاطر مُهر تأیید این خدمت بر زندگی شما،‏ مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد،‏ و نیز برای سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان می‌دهید.‏ ۱۴  آنان به‌خاطر فیض عظیم خدا که بر شماست،‏ با علاقه و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد.‏ ۱۵  سپاس بر خدا برای عطای وصف‌ناپذیرش!‏

پاورقی‌ها