۲سموئیل ۸‏:‏۱‏-‏۱۸

۸  پس از چندی،‏ داوود بر فلسطینیان حمله برده،‏ ایشان را شکست داد و مِتِگ‌اَمّاه را از دستشان گرفت.‏ ۲  داوود موآبیان را نیز شکست داد و سپس آنها را به خط بر زمین خوابانید و با ریسمانی صفِ خوابیدگان را اندازه گرفت:‏ دو طولِ ریسمان برای کُشتن اندازه گرفت و یک طولِ ریسمان برای زنده نگاه داشتن.‏* بدین‌سان موآبیان بندگان داوود شدند و خَراج می‌پرداختند.‏ ۳  داوود همچنین هنگامی که می‌رفت تا استیلای خود را بر کنارهٔ رود* تجدید کند،‏ هَدَدعِزِر،‏ پسر رِحوب پادشاه صوبَه را شکست داد ۴  و از او هزار ارابه،‏ هفت هزار سواره و بیست هزار پیاده به اسارت گرفت.‏* و همهٔ اسبان ارابه‌ها را سوای شمار کافی برای حمل صد ارابه،‏ پی زد.‏ ۵  چون اَرامیانِ دمشق به یاری هَدَدعِزِر،‏ پادشاه صوبَه آمدند،‏ داوود بیست و دو هزار تن از ایشان را هلاک کرد.‏ ۶  سپس در اَرامِ دمشق قراولخانه‌هایی بر پا داشت و اَرامیان بندگان داوود شدند و خَراج می‌پرداختند.‏ خداوند داوود را هر جا که می‌رفت،‏ پیروزی می‌بخشید.‏ ۷  داوود همچنین سپرهای زرین خدمتگزاران هَدَدعِزِر را برگرفت و به اورشلیم آورد.‏ ۸  او از شهرهای هَدَدعِزِر،‏ یعنی از باتَه و بیروتای،‏* مقادیر زیادی برنج* به غنیمت گرفت.‏ ۹  چون توعی،‏ پادشاه حَمات شنید که داوود تمامی لشکر هَدَدعِزِر را شکست داده است،‏ ۱۰  پسرش یورام* را نزد او فرستاد تا از سلامتی‌اش جویا شده،‏ او را به‌خاطر جنگش با هَدَدعِزِر و شکست دادنِ او تهنیت گوید،‏ زیرا هَدَدعِزِر اغلب با توعی در جنگ بود.‏ و یورام با خود ظروف سیمین،‏ زرین و برنجین آورد.‏ ۱۱  داوودِ پادشاه این ظروف را نیز با نقره و طلایی که از تمامی اقوام تحت سلطه‌اش گرفته بود،‏ وقف خداوند کرد،‏ ۱۲  یعنی از اَدومیان،‏* موآبیان،‏ عَمّونیان،‏ فلسطینیان و عَمالیقیان و نیز آنچه را که از هَدَدعِزِر،‏ پسر رِحوب،‏ پادشاه صوبَه به غنیمت گرفته بود.‏ ۱۳  و آوازهٔ داوود پس از بازگشت از هلاک نمودن هجده هزار اَدومی* در وادی نمک،‏ افزونتر شد.‏ ۱۴  او در سرتاسر اَدوم قراولخانه‌هایی بر پا کرد،‏ و اَدومیان جملگی بندهٔ داوود شدند.‏ خداوند داوود را هر جا که می‌رفت،‏ پیروزی می‌بخشید.‏ صاحبمنصبان داوود ۱۵  بدین‌سان داوود با اجرای عدل و انصاف نسبت به همهٔ قوم خود،‏ بر تمامی اسرائیل سلطنت می‌کرد.‏ ۱۶  یوآب پسر صِرویَه،‏ سردار لشکر بود و یَهوشافاط پسر اَخیلود،‏ وقایع‌نگار؛‏ ۱۷  صادوق پسر اَخیطوب،‏ و اَخیمِلِک پسر اَبیّاتار،‏ کاهن بودند و سِرایا نیز کاتب بود.‏ ۱۸  بِنایا پسر یِهویاداع،‏ سردار کِریتیان و فِلیتیان بود،‏ و پسران داوود نیز وزیران* بودند.‏

پاورقی‌ها

‏۸:‏۲ منظور این است که به ترتیب،‏ دو سوّم از موآبیان را می‌کُشت و یک سوّم را زنده نگاه می‌داشت.‏
‏۸:‏۳ منظور رود فُرات است.‏
‏۸:‏۴ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان (‏همچنین در طومارهای دریای مرده و اول تواریخ ۱۸:‏۴‏)‏؛‏ در متن مازورتیک:‏ «داوود هزار و هفتصد تن از سواران وی را به اسارت گرفت».‏
‏۸:‏۸ در متن عبری؛‏ در اول تواریخ ۱۸:‏۸ نام این شهرها ”طِبحَت و کُن“ است.‏
‏۸:‏۸ مقصود برنز است.‏
‏۸:‏۱۰ ”یورام“ شکل دیگری از ”هِدورام“ است.‏
‏۸:‏۱۲ در برخی از نسخه‌های عبری،‏ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سُریانی چنین آمده است (‏همچنین رجوع کنید به اول تواریخ ۱۸:‏۱۱‏)‏؛‏ در اکثر نسخه‌های عبری ”اَرامیان“ آمده است.‏
‏۸:‏۱۳ در شماری از نسخه‌های عبری و متنهای ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سُریانی چنین آمده است (‏همچنین در اول تواریخ ۱۸:‏۱۲‏)‏؛‏ در اکثر نسخه‌های عبری ”اَرامی“ آمده است.‏
‏۸:‏۱۸ یا ”کاهنان“.‏