۲سموئیل ۷‏:‏۱‏-‏۲۹

۷  چون داوود پادشاه در خانهٔ خود ساکن شد و خداوند او را از تمامی دشمنان اطرافش آسودگی بخشید،‏ ۲  به ناتان نبی گفت:‏ «ببین چگونه من در خانه‌ای از چوب سرو آزاد ساکنم،‏ حال آنکه صندوق خدا در خیمه‌ای سکونت دارد.‏» ۳  ناتان به پادشاه گفت:‏ «برو و هرآنچه در دل داری به جای آور،‏ زیرا خداوند با توست.‏»‏ ۴  اما همان شب،‏ کلام خداوند بر ناتان نازل شده،‏ گفت:‏ ۵  ‏«برو و به خادم من داوود بگو،‏ ”خداوند چنین می‌فرماید:‏ آیا تو برای سکونت من خانه‌ای بنا می‌کنی؟‏ ۶  از روزی که بنی‌اسرائیل را از مصر برآوردم تا به امروز در خانه‌ای ساکن نشده‌ام،‏ بلکه در خیمهٔ مسکن خود از جایی به جای دیگر نقل مکان کرده‌ام.‏ ۷  آیا در همهٔ نقاطی که با تمامی بنی‌اسرائیل نقل مکان کردم،‏ به هیچ‌یک از پیشوایان* اسرائیل که ایشان را به شبانی قوم خویش اسرائیل امر فرمودم،‏ کلمه‌ای گفتم که،‏ ’چرا برای من خانه‌ای از چوب سرو آزاد نساخته‌اید؟‏“‘ ۸  پس اکنون به خدمتگزارم داوود بگو:‏ ”یهوه،‏ خدای لشکرها چنین می‌فرماید:‏ من تو را از چراگاه،‏ از پی گوسفندان برگرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی.‏ ۹  من هر جا که می‌رفتی،‏ با تو بودم و دشمنانت را جملگی از پیش رویت منقطع ساختم.‏ اکنون نام تو را بزرگ خواهم ساخت،‏ همچون نام بزرگ‌مردان جهان.‏ ۱۰  من برای قوم خود اسرائیل مکانی تعیین خواهم کرد و ایشان را غرس خواهم نمود تا در مکان خویش سکونت گزینند و دیگر جا به جا نشوند.‏ شریران دیگر همچون گذشته بر ایشان ستم نخواهند کرد،‏ ۱۱  چنانکه از آن هنگام که داوران بر قوم خود اسرائیل برگماشتم.‏ و تو را از همهٔ دشمنانت آسودگی خواهم بخشید.‏ افزون بر این،‏ خداوند به تو اعلام می‌کند که او برایت خانه‌ای* خواهد ساخت.‏ ۱۲  آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی،‏ کسی را که از نسل تو و پارهٔ تنَت باشد پس از تو بر خواهم افراشت،‏ و سلطنتش را استوار خواهم ساخت.‏ ۱۳  اوست که برای نام من خانه‌ای بنا خواهد کرد،‏ و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت.‏ ۱۴  من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر.‏ چون خطا ورزد،‏ او را به عصای آدمیان و به تازیانه‌های بنی‌آدم ادب خواهم کرد،‏ ۱۵  اما محبت من از او دور نخواهد شد،‏ چنانکه آن را از شائول دور کردم و او را از برابر تو برگرفتم.‏ ۱۶  خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من* پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند.‏“» ۱۷  پس ناتان مطابق تمامی این سخنان و این رؤیا،‏ با داوود سخن گفت.‏ دعای داوود ۱۸  آنگاه داوود پادشاه داخل شده،‏ در حضور خداوند بنشست و گفت:‏ «ای خداوندگارْ یهوه،‏ من کیستم و خاندان من چیست که مرا تا بدین‌جا رساندی؟‏ ۱۹  و حتی این نیز،‏ ای خداوندگارْ یهوه،‏ در نظرت کم بود چندان که دربارهٔ آیندهٔ خاندان خدمتگزارت نیز برای ایام طویل سخن گفتی.‏ آیا این،‏ ای خداوندگارْ یهوه،‏ شیوهٔ معمول تو با بنی‌آدم است؟‏* ۲۰  داوود دیگر تو را چه تواند گفت،‏ ای خداوندگارْ یهوه،‏ زیرا تو خود خدمتگزارت را می‌شناسی،‏ ۲۱  و بر حسب وعده‌ات و موافق دل خود،‏ تمامی این کار عظیم را به جا آورده و خدمتگزارت را از آن آگاهانیده‌ای.‏ ۲۲  ای خداوندگارْ یهوه،‏ تو چه عظیمی!‏ زیرا چنانکه به گوشهایمان شنیده‌ایم،‏ کسی چون تو نیست و خدایی جز تو نِی.‏ ۲۳  و کدام قوم است مانند قوم تو اسرائیل،‏ تنها قوم بر روی زمین که خدا آمده،‏ آنان را فدیه داد تا قوم او باشند؟‏ تو مردمان و خدایانشان را از پیش روی قومت که از مصر برای خود فدیه دادی،‏ بیرون راندی* و بدین‌سان،‏ خویشتن را نامور ساختی و اعمال عظیم برای ایشان* و کارهای مَهیب برای زمین خود به عمل آوردی.‏ ۲۴  و تو قوم خود اسرائیل را برای خود استوار ساختی تا ایشان تا به ابد قوم تو باشند؛‏ و تو ای خداوند،‏ خدای ایشان شدی.‏ ۲۵  ‏«پس حال،‏ ای یهوه خدا،‏ کلامی را که دربارهٔ خدمتگزارت و خاندان او فرمودی،‏ تا به ابد استوار گردان و بر حسب وعده‌ات عمل نما.‏ ۲۶  باشد که نام تو تا به ابد بزرگ مانَد و مردمان بگویند:‏ ”یهوه،‏ خدای لشکرها،‏ بر اسرائیل خداست،‏“ و خاندان خدمتگزارت داوود نیز در حضورت پایدار مانَد.‏ ۲۷  زیرا،‏ ای خداوند لشکرها،‏ ای خدای اسرائیل،‏ تو خود این را بر خدمتگزارت آشکار کرده،‏ گفتی:‏ ”من خانه‌ای برای تو خواهم ساخت.‏“ پس حال خدمتگزارت به خود جرأت داده،‏ این دعا را به درگاه تو می‌آورد.‏ ۲۸  اکنون ،‏ای خداوندگارْ یهوه،‏ تو خدایی و کلام تو راست است،‏ و تو این نیکویی را به خدمتگزارت وعده داده‌ای.‏ ۲۹  پس حال،‏ باشد که تو را پسند آید که خاندان خدمتگزارت را برکت دهی تا در حضورت تا به ابد باقی بماند؛‏ زیرا که تو ای خداوندگارْ یهوه سخن گفته‌ای و با برکت تو،‏ خاندان خدمتگزارت تا به ابد مبارک خواهد بود.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۷:‏۷ رجوع کنید به اول تواریخ ۱۷:‏ ۶‏.‏ در عبری:‏ ”قبایل“.‏
‏۷:‏۱۱ در اینجا به ”خاندان“ یا ”دودمان پادشاهی“ اشاره دارد؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۷:‏۱۶ در برخی از نسخه‌های عبری و ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ در اغلب نسخه‌های عبری:‏ ”تو“.‏
‏۷:‏۱۹ معنی قسمت آخر این آیه در اصل عبری نامشخص است.‏
‏۷:‏۲۳ فعل «بیرون راندن» در متن عبری وجود ندارد و در ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و اول تواریخ ۱۷:‏ ۲۱ به کار رفته است.‏
‏۷:‏۲۳ درنسخهٔ عبری به جای ایشان،‏ ”شما“ آمده است.‏