۲تیموتائوس ۲‏:‏۱‏-‏۲۶

۲  پس تو ای فرزندم،‏ در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو،‏ ۲  و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی،‏ به مردمان امینی بسپار که از عهدهٔ آموزش دیگران نیز برآیند.‏ ۳  همچون سربازِ شایستهٔ مسیحْ عیسی،‏ در تحمّل رنجها سهیم باش.‏ ۴  هیچ‌کس به هنگام سربازی،‏ خود را گرفتار مشغولیتهای زندگی نمی‌سازد،‏ چرا که خواهان جلب خشنودی فرماندهٔ خویش است.‏ ۵  به همین‌سان،‏ ورزشکاری که هماوردی می‌کند،‏ تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد،‏ اگر به قانونْ هماوردی نکرده باشد.‏ ۶  آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد،‏ کشاورزی است که محنت کشیده است.‏ ۷  به آنچه می‌گویم بیندیش،‏ که خداوند تو را در فهم همهٔ اینها بصیرت خواهد بخشید.‏ ۸  عیسی مسیح را به خاطر دار که از نسل داوود بود و از مردگان برخاست؛‏ این است انجیل من،‏ ۹  که به‌خاطرش در رنجم،‏ تا بدان حد که چون مجرمان به زنجیرم کشیده‌اند.‏ امّا کلام خدا در زنجیر نیست.‏ ۱۰  پس همه چیز را به‌خاطر برگزیدگان تحمل می‌کنم تا آنان نیز نجاتی را که در مسیحْ عیساست،‏ با جلال جاودانی به دست آورند.‏ ۱۱  این سخن درخور اعتماد است که:‏اگر با او مردیم،‏با او زندگی هم خواهیم کرد.‏ ۱۲  اگر تحمّل کنیم،‏با او سلطنت هم خواهیم کرد.‏اگر انکارش کنیم،‏او نیز انکارمان خواهد کرد.‏ ۱۳  اگر بی‌وفا شویم،‏او وفادار خواهد ماند،‏از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.‏ خادم مقبول خدا ۱۴  اینها را پیوسته بدیشان یادآور شو و در حضور خدا هشدار ده که بر سر کلمات مجادله نکنند،‏ که جز تباهیِ شنوندگان ثمری ندارد.‏ ۱۵  سخت بکوش که مقبول خدا باشی،‏ همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به‌درستی به کار می‌بندد.‏ ۱۶  از یاوه‌گویی‌های دنیوی بپرهیز،‏ که شخص را هر چه بیشتر به بی‌دینی سوق می‌دهد.‏ ۱۷  تعلیم چنین کسان مانند بیماری قانقاریا پخش می‌شود.‏ هیمِنائوس و فیلِتوس از همین دسته‌اند،‏ ۱۸  که از حقیقت منحرف گشته‌اند و می‌گویند رستاخیز هم‌اکنون به وقوع پیوسته است،‏ و بدین‌سان ایمان بعضی را ویران می‌کنند.‏ ۱۹  با این حال،‏ پی مستحکمی که خدا نهاده است،‏ پابرجاست و با این عبارت مُهر شده است که:‏ «خداوند کسان خود را می‌شناسد،‏» و «هر که به نام خداوند اقرار دارد،‏ باید از شرارت کناره جوید.‏»‏ ۲۰  در خانه‌ای بزرگ،‏ تنها ظروف طلا و نقره نیست،‏ بلکه چوبی و گِلی هم هست؛‏ آنها به کار مصارف مهم می‌آیند،‏ اینها به کار مصارف پیش پا افتاده.‏ ۲۱  پس هر که خود را از آنچه گفتم پاک نگاه دارد،‏ ظرفی خواهد بود که به کار مصارف مهم می‌آید،‏ ظرفی مقدّس و مفید برای صاحبخانه و مهیا برای هر کار نیکو.‏ ۲۲  از امیال جوانی بگریز،‏ و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را می‌خوانند،‏ در پی پارسایی و ایمان و محبت و صلح باش.‏ ۲۳  از مباحثات پوچ و بی‌خردانه دوری کن،‏ چرا که می‌دانی نزاعها برمی‌انگیزد.‏ ۲۴  حال آنکه خادم خداوند نباید نزاع کند،‏ بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار.‏ ۲۵  باید مخالفان را به‌نرمی ارشاد کند،‏ بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند ۲۶  و به خود آمده،‏ از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است،‏ برهند.‏

پاورقی‌ها