۲تواریخ ۳۱‏:‏۱‏-‏۲۱

۳۱  چون این همه به پایان رسید،‏ اسرائیلیانی که حاضر بودند جملگی به شهرهای یهودا رفته،‏ ستونها* را خرد کردند و اَشیرَه‌ها را قطع نموده،‏ مکانهای بلند و مذبحها را در سرتاسر یهودا،‏ بِنیامین،‏ اِفرایِم و مَنَسی در هم شکستند و همه را به تمامی نابود کردند.‏ سپس تمامی بنی‌اسرائیل به شهرهای خود بازگشتند،‏ هر کس به مِلکِ خویش.‏ شرکت در عبادت ۲  حِزِقیا،‏ کاهنان و لاویان را بر حسب وظایفشان به عنوان کاهن و لاوی به گروههایشان تقسیم کرد تا قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای رفاقت تقدیم کنند،‏ و نزد دروازه‌های اردوی خداوند خدمت کرده،‏ شکرگزاری و ستایش نمایند.‏ ۳  پادشاه همچنین سهم خود را از اموال خویش برای قربانیهای تمام‌سوز تقدیم کرد،‏ یعنی برای قربانیهای تمام‌سوزِ صبحگاهی و شامگاهی،‏ و قربانیهای تمام‌سوز روزهای شَبّات و ماه‌های نو و اعیادِ مقرر،‏ آن سان که در شریعت خداوند نوشته شده است.‏ ۴  به ساکنین اورشلیم نیز فرمان داد تا سهم خاص کاهنان و لاویان را بپردازند،‏ تا ایشان بتوانند خود را وقفِ* شریعت خداوند سازند.‏ ۵  در پی انتشار این فرمان،‏ بنی‌اسرائیل نوبر گندم،‏ شراب،‏ روغن،‏ عسل و تمامی محصول زمین را به فراوانی آوردند.‏ آنان ده‌یکِ همه چیز را به فراوانی آوردند.‏ ۶  و بنی‌اسرائیل و یهودا که در شهرهای یهودا ساکن بودند نیز ده‌یکِ گاوان و گوسفندان و ده‌یک موقوفاتی را که به یهوه خدایشان وقف شده بود،‏ آوردند و توده توده بر روی هم انباشتند.‏ ۷  آنان ساختن توده‌ها را در ماه سوّم آغاز کردند،‏ و در ماه هفتم آنها را به پایان رساندند.‏ ۸  چون حِزِقیا و صاحبمنصبان آمدند و آن توده‌ها را دیدند،‏ خداوند و قوم او اسرائیل را متبارک خواندند.‏ ۹  حِزِقیا از کاهنان و لاویان دربارهٔ آن توده‌ها پرسید،‏ ۱۰  و عَزَریا کاهنِ اعظم از خاندان صادوق پاسخ داد:‏ «از وقتی قوم آوردنِ هدایا به خانهٔ خداوند را آغاز کرده‌اند،‏ خورده‌ایم و سیر شده‌ایم و فراوان نیز باقی نهاده‌ایم،‏ زیرا که خداوند قوم خود را برکت داده و این همه باقی مانده است.‏»‏ ۱۱  آنگاه حِزِقیا دستور داد انبارها در خانهٔ خداوند مهیا سازند،‏ و چنین کردند.‏ ۱۲  و هدایا،‏ ده‌یکها و چیزهای وقف‌شده را با امانتداری آوردند.‏ کونَنیای لاوی بر آنها رئیس بود و پس از او،‏ برادرش شِمعی.‏ ۱۳  یِحیئیل،‏ عَزَریا،‏ نَخَت،‏ عَسائیل،‏ یِریموت،‏ یوزاباد،‏ اِلیئیل،‏ یِسمَخیا،‏ مَخَت و بِنایا نیز مطابق آنچه حِزِقیای پادشاه و عَزَریا سرپرست خانهٔ خدا تعیین کرده بودند،‏ به عنوان ناظران زیرِ دست کونَنیا و برادرش شِمعی انجام‌وظیفه می‌کردند.‏ ۱۴  قوری پسر یِمنَهٔ لاوی،‏ نگهبان دروازهٔ شرقی،‏ بر قربانیهای اختیاریِ خدا نظارت داشت،‏ تا هدایای خداوند و هدایای بسیار مقدسِ تقدیمی را تقسیم نماید.‏ ۱۵  عِدِن،‏ مینیامین،‏ یِشوعَ،‏ شِمَعیا،‏ اَمَریا و شِکَنیا دستیاران امین او در شهرهای کاهنان بودند،‏ تا هدایا را میان برادرانشان،‏ خواه پیر و خواه جوان،‏ بر حسب گروههایشان تقسیم کنند.‏ ۱۶  آنان همچنین هدایا را میان تمام افراد مذکرِ سه ساله و بالاتر که در نسب‌نامه‌ها ثبت شده بودند تقسیم کردند،‏ یعنی میان تمامی کسانی که برای انجام خدمت روزانه‌شان بر حسب وظایف و گروههایشان به خانهٔ خداوند داخل می‌شدند،‏ ۱۷  و نیز میان کاهنانی که بر حسب خاندانهایشان در نسب‌نامه‌ها ثبت شده بودند،‏ و نیز میان لاویانِ بیست ساله و بالاتر بر حسب وظایف و گروههایشان.‏ ۱۸  ایشان با تمامیِ کودکان،‏ زنان،‏ پسران و دخترانشان،‏ یعنی تمامی جماعت،‏ در نسب‌نامه‌ها ثبت شدند،‏ زیرا خود را با امانتداری تقدیس کرده بودند.‏ ۱۹  و اما در خصوص کاهنانِ نسلِ هارون که در کشتزارهای اطراف شهرهایشان ساکن بودند،‏ مردانی در چند شهر به نام تعیین شدند تا سهم‌ها را میان تمام افراد مذکر از کاهنان،‏ و تمام آنانی که از لاویان در نسب‌نامه‌ها ثبت شده بودند،‏ تقسیم کنند.‏ ۲۰  باری،‏ حِزِقیا در سرتاسر یهودا بدین منوال عمل کرد،‏ و آنچه را نزد یهوه خدایش نیکو و درست و راست بود به جا آورد.‏ ۲۱  او در هر کاری که برای خدمت خانهٔ خدا بر طبق شریعت و فرمانها به جهت طلبیدن خدا بدان اقدام می‌کرد،‏ آن را به تمامی دل انجام می‌داد،‏ و کامیاب گردید.‏

پاورقی‌ها

‏۳۱:‏۱ این ستونها نوعی بت بودند و مورد پرستش قرار می‌گرفتند.‏
‏۳۱:‏۴ در عبری:‏ «تا ایشان در شریعت خداوند تقویت شوند».‏