۲تواریخ ۳۰‏:‏۱‏-‏۲۷

۳۰  و حِزِقیا نزد تمامی اسرائیل و یهودا فرستاده،‏ برای اِفرایِم و مَنَسی نیز نامه‌ها نوشت تا به خانهٔ خداوند در اورشلیم بیایند و پِسَخ را برای یهوه خدای اسرائیل برگزار کنند.‏ ۲  زیرا پادشاه و صاحبمنصبانش و تمامی جماعت اورشلیم مشورت کرده بودند که پِسَخ را در ماه دوّم برگزار کنند،‏ ۳  از آن رو که نمی‌توانستند آن را در آن زمان نگاه دارند،‏ زیرا کاهنان هنوز به شمارِ کافی خود را تقدیس نکرده بودند و قوم نیز هنوز در اورشلیم گرد نیامده بودند.‏ ۴  این امر،‏ پادشاه و نیز تمامی جماعت را پسند آمد.‏ ۵  پس مقرر داشتند تا در سرتاسر اسرائیل،‏ از بِئِرشِبَع تا دان،‏ ندا کنند تا قوم بیایند و عید پِسَخ را برای یهوه خدای اسرائیل در اورشلیم نگاه دارند،‏ زیرا مردم آن را در تعداد زیاد،‏ چنانکه مکتوب است نگاه نداشته بودند.‏ ۶  پس به فرمان پادشاه،‏ قاصدان با نامه‌هایی از جانب پادشاه و صاحبمنصبانش به سرتاسر اسرائیل و یهودا رفته،‏ گفتند:‏ «ای قوم اسرائیل،‏ نزد یهوه خدای ابراهیم،‏ اسحاق و اسرائیل بازگشت کنید تا او نیز به سوی باقیماندگانِ شما که از دست پادشاهان آشور رهایی یافته‌اند،‏ بازگردد.‏ ۷  همچون پدران و برادرانتان نباشید که به یهوه خدای پدران خود خیانت ورزیدند،‏ و او ایشان را چنانکه می‌بینید مایهٔ وحشت ساخت.‏ ۸  پس اکنون همچون پدرانتان گردنکش مباشید،‏ بلکه خود را تسلیم خداوند کنید و به قُدس او درآیید،‏ که آن را تا به ابد تقدیس فرموده است.‏ یهوه خدایتان را عبادت کنید،‏ تا شدتِ خشم او از شما برگردد.‏ ۹  زیرا اگر نزد خداوند بازگشت کنید،‏ برادران و فرزندانتان در نظر آنان که ایشان را به اسیری برده‌اند التفات خواهند یافت،‏ و بدین سرزمین باز خواهند گشت.‏ زیرا یهوه خدای شما فیاض و رحیم است،‏ و اگر نزد او بازگشت کنید روی خود را از شما بر نخواهد گردانید.‏»‏ ۱۰  پس قاصدان در سرتاسر سرزمین اِفرایِم و مَنَسی و حتی تا به زِبولون،‏ شهر به شهر رفتند،‏ اما مردم بر ایشان خندیدند و ایشان را تمسخر کردند.‏ ۱۱  با این حال،‏ برخی از مردان اَشیر،‏ مَنَسی و زِبولون خویشتن را فروتن ساخته،‏ به اورشلیم آمدند.‏ ۱۲  همچنین دست خدا بر یهودا بود و ایشان را یکدل ساخت تا آنچه را پادشاه و صاحبمنصبانش بر حسب کلام خداوند فرمان داده بودند،‏ به انجام رسانند.‏ ۱۳  بدین ترتیب جمعی کثیر در اورشلیم گرد آمدند تا عید نانِ بی‌خمیرمایه را در ماه دوّم برگزار کنند،‏ جماعتی بس عظیم.‏ ۱۴  آنان برخاسته،‏ مذبحهایی را که در اورشلیم بود از میان برداشتند،‏ و تمامی مذبحهای بخور را از جای برکَنده،‏ به وادی قِدرون افکندند.‏ ۱۵  و برهٔ پِسَخ*را در چهاردهمین روز از ماه دوّم ذبح کردند.‏ آنگاه کاهنان و لاویان شرمسار گشته،‏ خود را تقدیس کردند و قربانیهای تمام‌سوز به خانهٔ خداوند آوردند.‏ ۱۶  آنان مطابق شریعت موسی مرد خدا،‏ در جایهای معین خود ایستادند،‏ و کاهنان خون را از دست لاویان گرفته،‏ پاشیدند.‏ ۱۷  از آنجا که بسیاری در آن جماعت خود را تقدیس نکرده بودند،‏ لاویان مأمور شدند بره‌های پِسَخ را برای همهٔ کسانی که طاهر نبودند قربانی کرده،‏ ایشان را برای خداوند تقدیس کنند.‏ ۱۸  زیرا جمع کثیری از آن قوم،‏ یعنی بسیاری از اِفرایِم،‏ مَنَسی،‏ یِساکار و زِبولون،‏ خویشتن را طاهر نساخته بودند،‏ و با این‌حال پِسَخ را برخلاف آنچه مکتوب بود خوردند.‏ اما حِزِقیا برای ایشان دعا کرده،‏ گفت:‏ «باشد که خداوندِ نیکو هر آن کس را ۱۹  که دل خویش به طلبیدن خدا،‏ یعنی یهوه خدای پدرانش معطوف ساخته است ببخشاید،‏ ولو آنکه آن شخص مطابق قوانین مربوط به طهارتِ قُدس،‏ طاهر نباشد.‏» ۲۰  و خداوند حِزِقیا را اجابت فرموده،‏ قوم را شفا بخشید.‏ ۲۱  اسرائیلیانی که در اورشلیم حاضر بودند،‏ عید نانِ بی‌خمیرمایه را هفت روز با شادی عظیم برگزار کردند،‏ در حالی که لاویان و کاهنان هر روز خداوند را با سازهای پرطنینی که برای خداوند نواخته می‌شد،‏ می‌ستودند.‏ ۲۲  حِزِقیا به همهٔ لاویانی که در خدمت خداوند خردمندی نشان دادند،‏* سخنان تشویق‌آمیز گفت.‏ پس هفت روز خوراکِ عید را خوردند و قربانیهای رفاقت تقدیم کرده،‏ یهوه خدای پدرانشان را سپاس گفتند.‏ ۲۳  آنگاه تمامی جماعت توافق کردند که جشن هفت روز دیگر ادامه یابد،‏ پس با شادی هفت روز دیگر جشن گرفتند.‏ ۲۴  حِزِقیا پادشاه یهودا یکهزار گاو و هفت هزار گوسفند به جماعت داد،‏ و صاحبمنصبان نیز یکهزار گاو و ده هزار گوسفند دادند.‏ و شمار زیادی از کاهنان،‏ خود را تقدیس کردند.‏ ۲۵  تمامی جماعت یهودا،‏ همراه با کاهنان و لاویان و تمام جماعتی که از اسرائیل آمده بودند،‏ و نیز غریبانی که از سرزمین اسرائیل آمده بودند،‏ و آنان که در یهودا مسکن گزیده بودند،‏ به شادی و سرور پرداختند.‏ ۲۶  بدین‌سان در اورشلیم شادی عظیمی بر پا بود،‏ زیرا از زمان سلیمان پسر داوود پادشاه اسرائیل،‏ هرگز نظیر چنین چیزی در اورشلیم واقع نشده بود.‏ ۲۷  لاویانِ کاهن برخاسته،‏ قوم را برکت دادند،‏ و آواز ایشان شنیده شد و دعایشان به مسکن قُدس خدا در آسمان رسید.‏

پاورقی‌ها

‏۳۰:‏۱۵ در عبری:‏ «پِسَخ را در چهاردهمین روز از ماه دوّم ذبح کردند».‏
‏۳۰:‏۲۲ عبری می‌تواند به این معنا نیز باشد:‏ «که معرفتِ نیکوی خداوند را تعلیم می‌دادند».‏