۲تواریخ ۳‏:‏۱‏-‏۱۷

۳  آنگاه سلیمان بنای خانهٔ خداوند را بر کوه موریا در اورشلیم آغاز کرد،‏ آنجا که خداوند بر پدرش داوود ظاهر شده بود،‏ یعنی مکانی که داوود در خرمنگاه اُرنانِ یِبوسی تعیین کرده بود.‏ ۲  او کار بنا را در روز دوّمِ ماه دوّم از چهارمین سال سلطنت خویش آغاز کرد.‏ ۳  این است زیربنایی که سلیمان برای بنای خانهٔ خدا تعیین کرد:‏ درازای آن بر حسب ذِراع قدیم،‏ شصت ذِراع،‏* و پهنای آن بیست ذِراع بود.‏ ۴  درازای ایوان مقابل خانه،‏ برابر با پهنای خانه،‏ بیست ذِراع بود،‏ و بلندای آن یکصد و بیست ذِراع.‏* سلیمان آن را از درون با طلای ناب پوشانید.‏ ۵  او تالار اصلی را با چوب صنوبر پوشانید و آن را به طلای ناب زراندود کرده،‏ درختان نخل و حلقه‌های زنجیر بر آن نقش نمود.‏ ۶  سلیمان خانه را به سنگهای گرانبها بیاراست،‏ و طلای آن طلای فَرْوایِم بود.‏ ۷  تیرهای خانه،‏ آستانه‌ها،‏ دیوارها و درهای خانه را نیز به طلا پوشانید،‏ و نقش کروبیان را بر دیوارها حک کرد.‏ ۸  سلیمان قُدس‌الاقداس را بساخت،‏ که درازای آن همچون پهنای خانه بیست ذِراع بود،‏ و پهنای آن نیز بیست ذِراع.‏ او آن را با ششصد وزنه* طلای ناب زراندود کرد.‏ ۹  وزن طلای میخهای آن،‏ پنجاه مثقال* بود.‏ سلیمان بالاخانه‌ها را نیز به طلا پوشانید.‏ ۱۰  او در قُدس‌الاقداس،‏ دو تندیس تراشیدهٔ کروبیان بساخت و آنها را به طلا پوشانید.‏ ۱۱  طول بالهای دو کروبی بر روی هم بیست ذِراع بود.‏ یک بال کروبیِ اوّل پنج ذِراع درازا داشت و به دیوار خانه می‌رسید،‏ و بال دیگرش که طول آن نیز پنج ذِراع بود به بال کروبی دیگر برمی‌خورد.‏ ۱۲  به همین ترتیب،‏ یک بال کروبی دیگر نیز پنج ذِراع درازا داشت و به دیوار دیگرِ خانه می‌رسید،‏ و بال دیگرش که آن هم پنج ذِراع بود به بال کروبی اوّل برمی‌خورد.‏ ۱۳  طول بالهای دو کروبی بر روی هم بیست ذِراع بود،‏ و آنها رو به سوی تالار اصلی،‏ بر پاهای خود ایستاده بودند.‏ ۱۴  سلیمان حجاب را از پارچه‌های آبی و ارغوانی و سرخ،‏ و از کتان نازک دوخت،‏ و کروبیان را بر آن نقش زد.‏ ۱۵  مقابل خانه دو ستون ساخت به بلندای سی و پنج ذِراع،‏* و بالای هر یک تاجی به طول پنج ذِراع قرار داد.‏ ۱۶  همچنین حلقه‌هایی از زنجیر* ساخت و آنها را بر ستونها نهاد،‏ و یکصد انار نیز ساخته،‏ آنها را به زنجیرها متصل کرد.‏ ۱۷  او این ستونها را جلوی معبد،‏ یکی را در طرف راست و دیگری را در طرف چپ بر پا داشت.‏ ستون طرف راست را یاکین،‏* و ستون طرف چپ را بوعَز* نامید.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۳ در عبری:‏ ”اِمّا“.‏ یک اِمّا تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏
‏۳:‏۴ در برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سریانی بیست ذِراع آمده که در حدود ۹ متر است،‏ اما در نسخهٔ عبری یکصد و بیست ذِراع آمده که معادل ۵۴ متر است.‏
‏۳:‏۸ یا ”قَنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است.‏
‏۳:‏۹ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است.‏
‏۳:‏۱۵ احتمالاً درازای هر دو ستون بر روی هم ۳۵ ذِراع بوده است اما درازای هر کدام از ستونها به تنهایی حدود ۵/‏۱۷ ذِراع بوده است؛‏ نگاه کنید به ۱ پادشاهان ۷:‏۱۵و ۲ پادشاهان ۲۵:‏۱۷ و اِرمیا ۵۲:‏۲۱‏.‏
‏۳:‏۱۶ یا:‏ «او زنجیرهایی را در محراب درونی ساخت».‏ معنی این عبارت عبری مبهم است.‏
‏۳:‏۱۷ ”یاکین“ احتمالاً به معنی «او برقرار/‏مستحکم می‌سازد» است.‏
‏۳:‏۱۷ ”بوعَز“ احتمالاً به معنی «در او قوّت است» می‌باشد.‏