۲تواریخ ۲۱‏:‏۱‏-‏۲۰

۲۱  آنگاه یِهوشافاط با پدران خود آرَمید،‏ و او را در شهر داوود در کنار پدرانش به خاک سپردند.‏ و پسرش یِهورام به جای او پادشاه شد.‏ ۲  برادران یِهورام،‏ یعنی پسران یِهوشافاط،‏ از این قرار بودند:‏ عَزَریا،‏ یِحیئیل،‏ زکریا،‏ عَزَریاهو،‏ میکائیل و شِفَطیا.‏ اینان جملگی پسران یِهوشافاط پادشاه اسرائیل* بودند.‏ ۳  پدرشان هدایای بسیار از نقره و طلا و اشیاء نفیس،‏ و نیز شهرهای حصاردار در یهودا بدیشان بخشید،‏ اما سلطنت را به یِهورام سپرد،‏ زیرا که نخست‌زاده بود.‏ یِهورام،‏ پادشاه یهودا ۴  یِهورام چون حاکمیت خویش را بر مملکتِ پدرش استوار ساخت،‏ تمامی برادرانش و نیز برخی از صاحبمنصبان اسرائیل را از دمِ شمشیر گذرانید.‏ ۵  یِهورام سی و دو ساله بود که پادشاه شد،‏ و هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ ۶  او نیز همچون خاندان اَخاب در طریق پادشاهان اسرائیل گام می‌زد،‏ زیرا که دخترِ اَخاب زن او بود.‏ و یِهورام آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد.‏ ۷  با این حال،‏ خداوند به سبب عهدی که با داوود بسته بود،‏ و از آنجا که وعده داده بود به او و خاندانش تا به ابد چراغی عطا فرماید،‏ نخواست خاندان داوود را نابود کند.‏ ۸  در روزگار یِهورام،‏ اَدومیان بر سلطهٔ یهودا شوریده،‏ پادشاهی از برای خود برگماشتند.‏ ۹  پس یِهورام با سرداران و همهٔ ارابه‌هایش رهسپار گشته،‏ شبانگاهان برخاست و بر اَدومیان که او و سردارانِ ارابه‌هایش را در محاصره داشتند،‏ یورش برد.‏ ۱۰  پس اَدوم تا به امروز بر سلطهٔ یهودا شوریده است.‏ در همان زمان،‏ اهالی لِبنَه نیز بر سلطهٔ یِهورام شوریدند،‏ زیرا او یهوه خدای پدرانش را ترک کرده بود.‏ ۱۱  یِهورام همچنین بر کوههای یهودا مکانهای بلند بر پا کرد و ساکنین اورشلیم را به زناکاری سوق داده،‏ یهودا را گمراه ساخت.‏ ۱۲  و نامه‌ای از ایلیای نبی به او رسید،‏ بدین مضمون:‏ «یهوه خدای پدرت داوود چنین می‌گوید:‏ ”از آنجا که تو در راههای پدرت یِهوشافاط یا آسا پادشاه یهودا گام ننهادی،‏ ۱۳  بلکه طریق پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفتی و یهودا و ساکنین اورشلیم را به زناکاری کشاندی،‏ به همان سان که خاندان اَخاب اسرائیل را به زناکاری کشاندند،‏ و نیز برادران خود را که از خاندان پدرت و بهتر از تو بودند به قتل رساندی،‏ ۱۴  پس اینک خداوند قوم تو،‏ زنان و فرزندانت،‏ و تمامی اموالت را به بلایی عظیم دچار خواهد ساخت.‏ ۱۵  خودت نیز به مرض وخیم روده مبتلا خواهی شد،‏ تا آنکه روده‌هایت به سبب آن مرض روز به روز بیرون آید.‏“»‏ ۱۶  و خداوند روحِ فلسطینیان و اَعرابی را که در نزدیکی حَبَشیان بودند بر ضد یِهورام برانگیخت،‏ ۱۷  و آنان بر ضد یهودا برآمده،‏ بر آن یورش بردند و تمام اموالی را که در خانهٔ پادشاه یافت می‌شد،‏ و نیز پسران و زنان او را،‏ به یغما بردند،‏ آن سان که جز اَخَزیا* کوچکترین پسرش،‏ پسری برای وی باقی نماند.‏ ۱۸  و بعد از این همه،‏ خداوند روده‌های او را به مرضی علاج‌ناپذیر مبتلا کرد.‏ ۱۹  به مرور ایام،‏ بعد از دو سال،‏ روده‌هایش به سبب آن بیماری بیرون زد،‏ و او با رنج بسیار بمُرد.‏ مردمِ او هیچ آتشی به افتخارش نیافروختند،‏ چنانکه به افتخار پدرش افروخته بودند.‏ ۲۰  یِهورام سی و دو ساله بود که پادشاه شد،‏ و هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ او بی‌آنکه کسی برایش افسوس خورَد،‏ درگذشت.‏ یِهورام را در شهر داوود به خاک سپردند،‏ اما نه در مقبرهٔ پادشاهان.‏

پاورقی‌ها

‏۲۱:‏۲ منظور همان ”یهودا“ است.‏
‏۲۱:‏۱۷ در عبری ”یِهوآخاز“ که شکل دیگری از ”اَخَزیا“ است.‏