۲تواریخ ۱۷‏:‏۱‏-‏۱۹

۱۷  یِهوشافاط پسر آسا به جای آسا پادشاه شد،‏ و خود را بر ضد اسرائیل نیرومند ساخت.‏ ۲  او در همهٔ شهرهای حصاردارِ یهودا سپاهیانی مستقر کرد،‏ و در سرزمین یهودا و شهرهای اِفرایِم که پدرش آسا تسخیر کرده بود،‏ قراولخانه‌هایی بر پا داشت.‏ ۳  خداوند با یِهوشافاط بود،‏ زیرا او در راههای نخستینِ پدرش داوود سلوک می‌کرد و در طلب بَعَلها نبود،‏ ۴  بلکه خدای پدرش را می‌طلبید و در فرامین او سلوک می‌کرد،‏ و نه بر وفق اعمالِ اسرائیل.‏ ۵  پس خداوند پادشاهی را در دست یِهوشافاط استوار کرد،‏ و تمامی یهودا برای او هدایا می‌آوردند.‏ و او ثروت و حرمت بسیار یافت.‏ ۶  دل یِهوشافاط در راههای خداوند غیور بود؛‏ به‌علاوه،‏ او مکانهای بلند و اَشیرَه را از یهودا دور کرد.‏ ۷  یِهوشافاط در سوّمین سال پادشاهی‌خود،‏ صاحبمنصبان خویش یعنی بِن‌حایِل،‏ عوبَدیا،‏ زکریا،‏ نِتَنئیل و میکایا را گسیل داشت تا در شهرهای یهودا تعلیم دهند.‏ ۸  همراه ایشان،‏ لاویان،‏ یعنی شِمَعیا،‏ نِتَنیا،‏ زِبَدیا،‏ عَسائیل،‏ شِمیراموت،‏ یِهوناتان،‏ اَدُنیا،‏ طوبیّا و طوب‌اَدُنیا نیز بودند،‏ و همچنین اِلیشَمَع و یِهورام که کاهن بودند.‏ ۹  آنان کتاب شریعت خداوند را با خود داشتند و در یهودا تعلیم می‌دادند.‏ ایشان در همهٔ شهرهای یهودا می‌گشتند و به مردم تعلیم می‌دادند.‏ ۱۰  ترس خداوند بر تمامی ممالکِ سرزمینهایی که در اطراف یهودا بودند مستولی شد،‏ آن سان که با یِهوشافاط جنگ نمی‌کردند.‏ ۱۱  برخی از فلسطینیان به عنوان خَراج هدایا و نقره برای یِهوشافاط آوردند؛‏ عربها نیز برایش گله و رمه آوردند،‏ هفت هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد بز نر.‏ ۱۲  پس یِهوشافاط ترقی کرده،‏ بزرگتر و بزرگتر می‌شد.‏ او دژها و شهرهای انبار در یهودا بنا کرد،‏ ۱۳  و کارهای بسیار در شهرهای یهودا انجام داد؛‏ او همچنین لشکری از جنگاوران دلاور در اورشلیم داشت.‏ ۱۴  شمار ایشان بر حسب خاندانهایشان چنین است:‏ از یهودا،‏ سردارانِ هزارها:‏ عَدناه،‏ فرمانده‌ای با سیصدهزار جنگاور دلاور؛‏ ۱۵  پس از او یِهوحانان،‏ فرمانده‌ای با دویست و هشتاد هزار تن؛‏ ۱۶  سپس عَمَسیا پسر زِکْری که خود را برای خدمت خداوند داوطلب ساخت،‏ و به همراهِ او دویست هزار جنگاور دلاور.‏ ۱۷  از بِنیامین:‏ اِلیاداع،‏ جنگاوری دلاور با دویست هزار مردِ مسلح به کمان و سپر؛‏ ۱۸  پس از او یِهوزاباد،‏ با صد و هشتاد هزار مرد مسلح به جهت نبرد.‏ ۱۹  این افراد نیز علاوه بر کسانی که پادشاه در شهرهای حصاردارِ سرتاسر یهودا قرار داده بود،‏ پادشاه را خدمت می‌کردند.‏

پاورقی‌ها