۱یوحنا ۵‏:‏۱‏-‏۲۱

۵  هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است،‏ از خدا مولود شده است؛‏ هر که پدر را محبت می‌کند،‏ فرزند او را نیز محبت می‌کند.‏ ۲  از این‌جا می‌دانیم فرزندان خدا را محبت می‌کنیم که خدا را محبت می‌کنیم و از احکام او اطاعت می‌نماییم.‏ ۳  محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.‏ ۴  زیرا هر که از خدا مولود شده است،‏ بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است،‏ یعنی ایمان ما.‏ ۵  کیست آن که بر دنیا غلبه می‌یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟‏ ۶  اوست آن که با آب و خون آمد،‏ یعنی عیسی مسیح.‏ تنها نه با آب،‏ بلکه با آب و خون؛‏ و روح است که شهادت می‌دهد،‏ چون روح،‏ حق است.‏ ۷  زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند:‏ ۸  روح و آب و خون؛‏* و این سه یک هستند.‏ ۹  اگر ما شهادت انسان را می‌پذیریم،‏ شهادت خدا بسی بزرگتر است،‏ زیرا شهادتی است که خدا خود دربارهٔ پسرش داده است.‏ ۱۰  هر که به پسر خدا ایمان دارد،‏ این شهادت را در خود دارد.‏ امّا آن که شهادت خدا را باور نمی‌کند،‏ او را دروغگو شمرده است،‏ زیرا شهادتی را که خدا دربارهٔ پسر خود داده،‏ نپذیرفته است.‏ ۱۱  و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده،‏ و این حیات در پسر اوست.‏ ۱۲  آن که پسر را دارد،‏ حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.‏ خاتمه ۱۳  اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید،‏ تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.‏ ۱۴  این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادهٔ وی درخواست کنیم،‏ ما را می‌شنود.‏ ۱۵  و اگر می‌دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود،‏ پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم،‏ دریافت کرده‌ایم.‏ ۱۶  اگر کسی ببیند برادرش گناهی می‌کند که به مرگ نمی‌انجامد،‏ دعا کند و خدا* به او حیات خواهد بخشید.‏ این را دربارهٔ کسی می‌گویم که گناهش به مرگ نمی‌انجامد.‏ گناهی هست که به مرگ می‌انجامد.‏ دربارهٔ چنین گناهی نمی‌گویم که باید دعا کرد.‏ ۱۷  هر عمل نادرستی گناه است،‏ ولی گناهی هم هست که به مرگ نمی‌انجامد.‏ ۱۸  ما می‌دانیم که هر که از خدا مولود شده است،‏ در گناه زندگی نمی‌کند،‏ بلکه آن ’مولودِ خدا‘ او را حفظ می‌کند و دست آن شریر به او نمی‌رسد.‏ ۱۹  ما می‌دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است.‏ ۲۰  همچنین می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم،‏ و ما در او هستیم که حق است،‏ یعنی در پسر او عیسی مسیح.‏ اوست خدای حق و حیات جاویدان.‏ ۲۱  ای فرزندان،‏ خود را از بتها محفوظ نگاه دارید.‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۸ در یک نسخهٔ یونانی متأخر و شماری از نسخه‌های لاتین:‏ ۷ زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می‌دهند:‏ پدر،‏ کلام،‏ و روح‌القدس؛‏ و این سه یک هستند.‏ ۸ و سه هستند که بر زمین شهادت می‌دهند:‏ روح و آب و خون .‏.‏.‏.‏
‏۵:‏۱۶ واژهٔ ”خدا“ در متن یونانی نیامده است،‏ ولی از مضمون آیه استنباط می‌شود.‏