۱پادشاهان ۴‏:‏۱‏-‏۳۴

۴  بدین‌گونه،‏ سلیمانِ پادشاه بر تمامی اسرائیل پادشاهی می‌کرد،‏ ۲  و صاحبمنصبان او اینان بودند:‏ عَزَریا پسر صادوق -‏ کاهن؛‏ ۳  اِلیحورِف و اَخیّا پسران شیشَه -‏ کاتبان؛‏ یَهوشافاط پسر اَخیلود -‏ وقایع‌نگار؛‏ ۴  بِنایا پسر یِهویاداع -‏ سردار لشکر؛‏ صادوق و اَبیّاتار -‏ کاهنان؛‏ ۵  عَزَریا پسر ناتان -‏ سرپرست حاکمان؛‏ زابود پسر ناتان -‏ کاهن و دوست پادشاه؛‏ ۶  اَخیشار -‏ سرپرست امور کاخ پادشاه؛‏ اَدونیرام پسر عَبدا -‏ سرپرست کار اجباری.‏ ۷  سلیمان دوازده حاکم بر تمامی اسرائیل گماشته بود که خوراک پادشاه و خاندانش را تدارک می‌دیدند.‏ هر یک از ایشان مسئول تدارک برای یک ماه از سال بودند.‏ ۸  نامهای این حاکمان از این قرار بود:‏ بِن‌حور،‏ در نواحی مرتفع اِفرایِم؛‏ ۹  بِن‌دِقِر،‏ در ماقَص،‏ شَعَلبیم،‏ بِیت‌شمس و ایلون‌بِیت‌حانان؛‏ ۱۰  بِن‌خِسِد،‏ در اَرُبّوت،‏ که سوکوه و همهٔ سرزمین خِفِر از آنِ او بود؛‏ ۱۱  بِن‌اَبیناداب،‏ در تمامی نافَت‌دُر،‏ که تافَت دختر سلیمان زن او بود؛‏ ۱۲  بَعَنا پسر اَخیلود،‏ در تَعَناک و مِجِدّو و در تمام بِیت‌شِاَن که در کنار صَرِتان زیر یِزرِعیل است،‏ از بِیت‌شِاَن تا آبِل‌مِحولَه تا آن سوی یُقمِعام؛‏ ۱۳  بِن‌جابِر،‏ در راموت‌جِلعاد،‏ که شهرهای یائیر پسر مَنَسی در جِلعاد و منطقهٔ اَرجوب در باشان از آنِ او بود،‏ یعنی شصت شهر بزرگ حصاردار با پشت‌بندهای برنجین؛‏ ۱۴  اَخیناداب پسر عِدّو،‏ در مَحَنایِم؛‏ ۱۵  اَخیمَعَص،‏ در نَفتالی،‏ که باسِمَت دختر سلیمان را به زنی گرفته بود؛‏ ۱۶  بَعَنا پسر حوشای،‏ در اَشیر و بِعَلوت؛‏ ۱۷  یَهوشافاط پسر فارُوَح،‏ در یِساکار؛‏ ۱۸  شِمعی پسر ایلا،‏ در بِنیامین؛‏ ۱۹  جِبِر پسر اوری،‏ در سرزمین جِلعاد،‏ که سرزمین سیحون پادشاه اَموریان و عوج پادشاه باشان بود.‏ او تنها حاکم آن منطقه بود.‏* عظمت پادشاهی سلیمان ۲۰  مردم یهودا و اسرائیل همچون شنهای کنار دریا بی‌شمار بودند؛‏ آنان می‌خوردند و می‌آشامیدند و شادی می‌کردند.‏ ۲۱  و سلیمان بر تمامی ممالک،‏ از نهر فُرات* تا سرزمین فلسطینیان و تا سرحد مصر،‏ فرمان می‌راند.‏ این ممالک خَراجگزار سلیمان بودند و در تمام روزهای زندگی او خدمتش می‌کردند.‏ ۲۲  آذوقهٔ روزانهٔ سلیمان عبارت بود از:‏ سی کُر* آرد مرغوب و شصت کُر بلغور،‏ ۲۳  ده رأس گاو پرواری،‏ بیست رأس گاوِ پرورده در چراگاه،‏ یکصد گوسفند،‏ و نیز آهوان،‏ گوزنها ،‏غزالها و مرغان فربه.‏ ۲۴  زیرا که سلیمان بر تمام سرزمینهای واقع در غرب نهر فُرات،‏ از تِفصَح تا غزه،‏ و بر تمام پادشاهان آن نواحی فرمان می‌راند و از هر سو در صلح به سر می‌بُرد.‏ ۲۵  و در تمامی دوران حیات سلیمان،‏ هر کس از یهودا و اسرائیل،‏ از دان تا بِئِرشِبَع،‏ زیر درخت انجیر و تاک خود در امنیت به سر می‌بُرد.‏ ۲۶  سلیمان را چهل* هزار اصطبلْ اسب برای ارابه‌هایش و دوازده هزار اسب‌سوار بود.‏ ۲۷  هر یک از حاکمان در ماه خود،‏ برای سلیمانِ پادشاه و همهٔ کسانی که بر سر سفرهٔ او می‌آمدند،‏ تدارک می‌دیدند و نمی‌گذاشتند چیزی کم باشد.‏ ۲۸  نیز هر یک بنا به وظیفهٔ خود،‏ برای اسبان و اسبان تازی،‏ هر جا که نیاز بود کاه و جو می‌آوردند.‏ حکمت سلیمان ۲۹  و خدا به سلیمان حکمت و فهمِ بی‌اندازه،‏ و وسعت اندیشه به گستردگی شنهای کنار دریا بخشید ۳۰  تا آنجا که حکمت سلیمان از حکمت تمامی مردم مشرق زمین و از تمامی حکمت مصر برتر بود.‏ ۳۱  او از همهٔ آدمیان حکیمتر بود،‏ از ایتانِ اِزراحی و پسران ماحول،‏ یعنی هیمان و کَلکول و دَردَع.‏ و آوازهٔ او در میان همهٔ قومهای اطراف گسترده بود.‏ ۳۲  سلیمان سه هزار مَثَل گفت،‏ و شمار سروده‌هایش یکهزار و پنج بود.‏ ۳۳  او از درختان،‏ از سرو آزاد لبنان گرفته تا بوته‌های کوچک زوفا که در شکاف دیوار می‌روید،‏ سخن می‌گفت،‏ و نیز از حیوانات و پرندگان و خزندگان و ماهیان.‏ ۳۴  از میان تمامی قومها،‏ و از همهٔ پادشاهان زمین که آوازهٔ حکمت سلیمان را شنیده بودند،‏ می‌آمدند تا به حکمت او گوش فرا دهند.‏

پاورقی‌ها

‏۴:‏۱۹ یا:‏ «در سرزمین یهودا یک حاکم حکمرانی می‌کرد».‏
‏۴:‏۲۱ در عبری:‏ ”نهر“؛‏ همچنین در آیهٔ ۲۴.‏
‏۴:‏۲۲ یک ”کُر“ تقریباً معادل ۲۲۰ لیتر است؛‏ همچنین در بقیهٔ آیه.‏
‏۴:‏۲۶ یا:‏ ”چهار هزار“؛‏ رجوع کنید به ۲ تواریخ ۹:‏۲۵‏.‏