۱پادشاهان ۱۶‏:‏۱‏-‏۳۴

۱۶  آنگاه کلام خداوند بر ضد بَعَشا بر یِیهو پسر حَنانی نازل شده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«من تو را از خاک برافراشتم و تو را بر قوم خود اسرائیل رهبر ساختم،‏ اما تو به راه یِرُبعام سلوک کرده،‏ قوم من اسرائیل را به گناه کشاندی به گونه‌ای که خشم مرا به سبب گناهانشان برافروختند.‏ ۳  اینک من نیز بَعَشا و خاندانش را به تمامی نابود خواهم کرد و خانهٔ تو را همچون خانهٔ یِرُبعام پسر نِباط خواهم ساخت.‏ ۴  از بستگان بَعَشا،‏ آنان را که در شهر بمیرند،‏ سگان خواهند خورد و آنان را که در دشت بمیرند،‏ مرغان هوا.‏»‏ ۵  و اما دیگر امور مربوط به بَعَشا،‏ و آنچه کرد،‏ و عظمتش،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟‏ ۶  پس بَعَشا با پدران خود آرَمید و در تِرصَه به خاک سپرده شد،‏ و پسرش ایلَه به جای او پادشاه شد.‏ ۷  افزون بر این،‏ کلام خداوند بر یِیهوی نبی پسر حَنانی بر ضد بَعَشا و خاندانش نازل شد،‏ هم به سبب تمامی بدی که در نظر خداوند به جا آورده بود و همچون خاندان یِرُبعام خشم او را با عمل دستانش برافروخته بود،‏ و هم از این رو که خاندان یِرُبعام را هلاک ساخته بود.‏ ایلَه،‏ پادشاه اسرائیل ۸  در سال بیست و ششمِ آسا پادشاه یهودا،‏ ایلَه پسر بَعَشا در تِرصَه پادشاه اسرائیل شد و دو سال سلطنت کرد.‏ ۹  اما خادم او زِمری که فرماندهیِ نیمی از ارابه‌هایش را بر عهده داشت،‏ بر ضد او دسیسه کرد.‏ و واقع شد که ایلَه در تِرصَه،‏ در خانهٔ اَرصا مباشر اعظم کاخش در تِرصَه،‏ میگساری می‌کرد،‏ ۱۰  که زِمری داخل شده،‏ او را بزد و بکشت،‏ و در سال بیست و هفتم از سلطنت آسا پادشاه یهودا،‏ به جای ایلَه پادشاه شد.‏ ۱۱  چون زِمری پادشاه شد و بر تخت نشست،‏ تمامی خاندان بَعَشا را کشت و از میان خویشان و دوستان بَعَشا حتی یک مرد را هم زنده نگذاشت.‏ ۱۲  آری،‏ زِمری تمامی خاندان بَعَشا را مطابق آنچه خداوند به واسطهٔ یِیهوی نبی بر ضد بَعَشا گفته بود،‏ هلاک کرد.‏ ۱۳  این به سبب تمامی گناهان بَعَشا و گناهان پسرش ایلَه بود که خود مرتکب آنها شدند و اسرائیل را نیز به گناه کشانده،‏ خشم یهوه خدای اسرائیل را با بتهای خود برافروختند.‏ ۱۴  و اما دیگر امور مربوط به ایلَه،‏ و هرآنچه کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟‏ زِمری،‏ پادشاه اسرائیل ۱۵  در سال بیست و هفتمِ آسا پادشاه یهودا،‏ زِمری هفت روز در تِرصَه سلطنت کرد.‏ و واقع شد که لشکر اسرائیل علیه جِبِتون،‏ که از آنِ فلسطینیان بود،‏ اردو زده بود.‏ ۱۶  سربازانی که در اردوگاه بودند،‏ شنیدند که زِمری دسیسه کرده و پادشاه را کشته است.‏ پس تمامی اسرائیل همان روز در اردوگاه،‏ عُمری سردار لشکر را بر اسرائیل پادشاه ساختند.‏ ۱۷  آنگاه عُمری و تمامی اسرائیل با وی از جِبِتون برآمده،‏ تِرصَه را محاصره کردند.‏ ۱۸  و چون زِمری دید که شهر به تصرف درآمده است،‏ به اَرگِ کاخ شاهی درآمده،‏ کاخ را بر سر خویش به آتش سوزانید و مرد.‏ ۱۹  و این به سبب گناهانی بود که مرتکب شد و آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد.‏ آری،‏ زِمری به راه یِرُبعام سلوک می‌کرد که با گناه خود،‏ اسرائیل را نیز به گناه کشانید.‏ ۲۰  و اما دیگر امور مربوط به زِمری،‏ و دسیسه‌ای که کرد،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟‏ عُمری،‏ پادشاه اسرائیل ۲۱  آنگاه قوم اسرائیل بر دو دسته شدند:‏ نیمی تابع تِبنی پسر جینَت گشتند تا او را پادشاه سازند،‏ و نیم دیگر تابع عُمری.‏ ۲۲  اما مردمی که تابع عُمری بودند بر آنان که تابع تِبنی پسر جینَت بودند،‏ غلبه یافتند.‏ پس تِبنی مُرد و عُمری پادشاه شد.‏ ۲۳  عُمری در سال سی و یکمِ آسا پادشاه یهودا،‏ بر اسرائیل پادشاه شد و دوازده سال سلطنت کرد،‏ که شش سال آن را در تِرصَه حکم راند.‏ ۲۴  عُمری کوه سامِرِه را به بهای دو وزنه* نقره از شِمِر خرید و بر آن کوه شهری ساخت،‏ و آن را به نام مالک قبلی‌اش شِمِر،‏ سامِرِه نامید.‏ ۲۵  اما عُمری آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد و از همهٔ کسانی که پیش از او بودند،‏ بدتر کرد.‏ ۲۶  زیرا در تمامی راههای یِرُبعام پسر نِباط و در گناهانی که اسرائیل را نیز بدانها کشانیده بود،‏ سلوک نمود و این‌گونه سبب شد که آنها خشم یهوه خدای اسرائیل را به واسطهٔ بتهای خویش برانگیزند.‏ ۲۷  و اما دیگر امور مربوط به عُمری که او انجام داد،‏ و عظمتی که به نمایش گذاشت،‏ آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟‏ ۲۸  پس عُمری با پدران خود آرَمید و در سامِرِه به خاک سپرده شد.‏ و پسرش اَخاب به جای وی پادشاه شد.‏ اَخاب،‏ پادشاه اسرائیل ۲۹  در سال سی و هشتمِ آسا پادشاه یهودا،‏ اَخاب پسر عُمری بر اسرائیل پادشاه شد و بیست و دو سال در سامِرِه بر اسرائیل سلطنت کرد.‏ ۳۰  اَخاب پسر عُمری بیش از تمامی کسانی که پیش از او بودند،‏ در نظر خداوند بدی کرد.‏ ۳۱  گویی سلوک نمودن در گناهان یِرُبعام پسر نِباط برای اَخاب کافی نبود که ایزابل دختر اِتبَعَل پادشاه صیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته،‏ بَعَل را عبادت و سَجده کرد.‏ ۳۲  او در معبد بَعَل که در سامِرِه ساخته بود،‏ مذبحی برای بَعَل بر پا کرد.‏ ۳۳  و نیز اَشیرَه را ساخت.‏ اَخاب بیش از همهٔ پادشاهان اسرائیل که پیش از وی بودند،‏ با اعمال خویش خشم یهوه خدای اسرائیل را برانگیخت.‏ ۳۴  در ایام او،‏ حیئیلِ بِیت‌ئیلی اَریحا را بنا کرد.‏ او مطابق کلام خداوند که به واسطهٔ یوشَع پسر نون گفته بود،‏ پِی شهر را به بهای جان نخست‌زاده‌اش اَبیرام نهاد و دروازه‌های آن را به بهای جان کوچکترین پسرش،‏ سِجوب بر پا کرد.‏*

پاورقی‌ها

‏۱۶:‏۲۴ یا ”قَنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است.‏
‏۱۶:‏۳۴ یوشَع ۶:‏۲۶‏.‏