۱قُرنتیان ۱‏:‏۱‏-‏۳۱

۱  از پولس،‏ که به خواست خدا فرا خوانده شده است تا رسول عیسی مسیح باشد،‏ و از برادرمان سوسْتِنِس،‏ ۲  به کلیسای خدا در قُرِنتُس،‏ که در مسیحْ عیسی تقدیس شده و فرا خوانده شده‌اند تا قوم مقدّس خدا باشند،‏ همراه با همهٔ آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند،‏ که خداوند ما و خداوند ایشان است:‏ ۳  فیض و سلامتی از سوی خدا،‏ پدر ما،‏ و خداوندْ عیسی مسیح بر شما باد.‏ شکرگزاری ۴  من همواره خدای خود را به‌خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیحْ عیسی به شما بخشیده شده است،‏ سپاس می‌گویم.‏ ۵  زیرا شما در او از هر حیث غنی شده‌اید،‏ در هر نوع بیان و هر گونه معرفت،‏ ۶  چنانکه شهادت ما* بر مسیح در میان شما استوار گردید،‏ ۷  به گونه‌ای که شما از هیچ عطایی بی‌نصیب نیستید،‏ در همان حال که مکاشفهٔ* خداوند ما عیسی مسیح را انتظار می‌کشید.‏ ۸  او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت،‏ تا در روز خداوندمان عیسی مسیح بَری از ملامت باشید.‏ ۹  امین است خدایی که شما را به رفاقت* با پسرش،‏ خداوند ما عیسی مسیح،‏ فرا خوانده است.‏ تفرقه بر سر حکمت ۱۰  ای برادران،‏ به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما تمنا دارم که با هم توافق داشته باشید و در میان شما تفرقه نباشد،‏ بلکه در اندیشه و رأی با هم متحد باشید.‏ ۱۱  زیرا ای برادرانِ من،‏ اهل خانهٔ خْلوئه به من خبر داده‌اند که در میان شما جدالهاست.‏ ۱۲  مقصود اینکه یکی از شما می‌گوید،‏ «من به پولس تعلق دارم»؛‏ دیگری می‌گوید،‏ «من متعلق به آپولس هستم»؛‏ یکی می‌گوید،‏ «من به کیفا* تعلق دارم»؛‏ و دیگری،‏ که «من از آنِ مسیح هستم.‏»‏ ۱۳  آیا مسیح تقسیم شده است؟‏* آیا پولس بود که برای شما بر صلیب شد؟‏ و آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟‏ ۱۴  خدا را شکر می‌کنم که به‌جز کْریسپوس و گایوس،‏ هیچ‌کس دیگر از شما را تعمید ندادم،‏ ۱۵  تا کسی نتواند بگوید به نام من تعمید یافتید.‏ ۱۶  البته خانوادهٔ اِستِفاناس را نیز تعمید دادم؛‏ ولی به یاد ندارم کسی دیگر را تعمید داده باشم.‏ ۱۷  زیرا مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم،‏ ولی نه با حکمت سخنوری،‏ مبادا قدرت صلیب مسیح بی‌اثر گردد.‏ پیام صلیب و حکمت دنیوی ۱۸  زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می‌شوند جهالت است،‏ امّا برای ما که نجات می‌یابیم قدرت خداست.‏ ۱۹  زیرا نوشته شده است:‏‏«حکمتِ حکیمان را نابود خواهم ساختو فهم فهیمان را باطل خواهم گردانید.‏»‏ ۲۰  براستی،‏ حکیم کجاست؟‏ عالِمِ دین کجاست؟‏ مباحثه‌گرِ این عصر* کجاست؟‏ مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده است؟‏ ۲۱  زیرا از آنجا که بنا بر حکمتِ خدا،‏ دنیا نتوانست از طریق حکمتْ خدا را بشناسد،‏ خدا چنان مصلحت دید که از راه جهالتِ موعظه،‏ کسانی را که ایمان می‌آورند،‏ نجات بخشد.‏ ۲۲  زیرا یهودیان خواستار آیت‌اند و یونانیان در پی حکمت،‏ ۲۳  ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می‌کنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیریهودیان را جهالت،‏ ۲۴  امّا فراخواندگان را،‏ چه یهودی و چه یونانی،‏ مسیحْ قدرت خدا و حکمت خداست.‏ ۲۵  زیرا جهالتِ خدا از حکمتِ انسان حکیمانه‌تر و ناتوانیِ خدا از قدرتِ انسان تواناتر است.‏ ایمانداران قُرِنتُس و حکمت دنیوی ۲۶  ای برادران،‏ وضع خود را،‏ آن هنگام که خدا شما را فرا خواند،‏ در نظر آورید.‏ بیشتر شما با معیارهای بشری،‏ حکیم محسوب نمی‌شدید؛‏ و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب‌زادگان نبودید.‏ ۲۷  امّا خدا آنچه را که دنیا جهالت می‌پندارد،‏ برگزید تا حکیمان را خجل سازد؛‏ و آنچه را که دنیا ضعیف می‌شمارَد،‏ انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد؛‏ ۲۸  خدا آنچه را که این دنیا پَست و حقیر می‌انگارد،‏ بلکه نیستیها را،‏ برگزید تا هستیها را باطل سازد،‏ ۲۹  تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند.‏ ۳۰  از اوست که شما در مسیحْ عیسی هستید،‏ که از جانب خدا برای ما حکمت شده است،‏ یعنی پارسایی،‏ قدّوسیت و رهایی* ما.‏ ۳۱  تا چنانکه آمده است:‏ «هر که فخر می‌کند،‏ به خداوند فخر کند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱:‏۶ ضمیر ”ما“ در متن یونانی نیامده است.‏
‏۱:‏۷ واژهٔ ”مکاشفه“ در اینجا به بازگشت خداوند اشاره دارد.‏
‏۱:‏۹ اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم ”مصاحبت“ و ”مشارکت“ نیز هست.‏
‏۱:‏۱۲ منظور پطرس است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏
‏۱:‏۱۳ بدین معنی که سهم تنها یک گروه شده باشد.‏
‏۱:‏۲۰ یا:‏ ”این دنیا“.‏
‏۱:‏۳۰ اصل یونانی این واژه در بسیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن بردگانِ اسیر با پرداخت بها است.‏