۱تیموتائوس ۵‏:‏۱‏-‏۲۵

۵  مرد سالخورده را توبیخ مکن،‏ بلکه او را همچون پدر خود اندرز ده،‏ و جوانان را همانند برادران خود،‏ ۲  و زنان سالخورده را همچون مادران،‏ و زنان جوانتر را همانند خواهران خویش،‏ در کمال پاکی.‏ ۳  بیوه‌زنانی را که براستی بی‌کس‌اند،‏ حرمت گذار.‏ ۴  امّا اگر بیوه‌زنی فرزندان و نوه‌ها دارد،‏ آنان باید نخست بیاموزند که با نگاهداری از خانوادهٔ خویش،‏ دینداری خود را در عمل نشان دهند و این‌گونه دِین خود را به والدین و اجدادشان اَدا کنند،‏ چرا که این خدا را خشنود می‌سازد.‏ ۵  امّا آن که براستی بیوه است و بی‌کس،‏ امیدش یکسره بر خداست و شب و روز را به دعا و طلب کمک از خدا می‌گذراند.‏ ۶  حال آنکه بیوه‌زنی که زندگی را به لذتجویی می‌گذراند،‏ در حالِ حیات،‏ مرده است.‏ ۷  بدین امور نیز حکم فرما تا از ملامت به دور باشند.‏ ۸  اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادهٔ خود نباشد،‏ منکر ایمان است و پست‌تر از بی‌ایمان.‏ ۹  فقط کسانی را در شمار بیوه‌زنان نامنویسی کن که بیش از شصت سال داشته و به شوهر خود وفادار بوده باشند.‏ ۱۰  نیز باید به نیکوکاری شناخته شده باشند،‏ یعنی فرزندان خویش را نیکو تربیت کرده،‏ غریب‌نواز بوده،‏ پاهای مقدسین را شسته،‏ به یاری دردمندان شتافته،‏ و خود را وقف هر نوع کار نیکو کرده باشند.‏ ۱۱  امّا بیوه‌زنان جوانتر را نامنویسی مکن،‏ چرا که چون امیال شهوانی از مسیح دورشان کند،‏ خواهان ازدواج می‌شوند.‏ ۱۲  بدین‌گونه،‏ چون تعهد نخستین خود را زیر پا می‌گذارند،‏ محکومیت بر خود می‌آورند.‏ ۱۳  افزون بر این،‏ به بی‌کارگی و سر کشیدن از خانه‌ای به خانهٔ دیگر خو می‌کنند؛‏ و نه تنها روزگار به بی‌کارگی می‌گذرانند،‏ بلکه سخن‌چین و فضول هم می‌شوند،‏ و سخنان ناشایست بر زبان می‌آورند.‏ ۱۴  پس رأی من بر این است که بیوه‌های جوانتر شوهر کرده،‏ فرزند بیاورند و کدبانو باشند و دشمن را مجال بدگویی ندهند.‏ ۱۵  زیرا هم‌اکنون نیز بعضی در پی شیطان منحرف گشته‌اند.‏ ۱۶  اگر زنی ایماندار،‏ خویشاوندان بیوه داشته باشد،‏ باید خود یاری‌شان دهد تا باری بر کلیسا نباشند و کلیسا بتواند به بیوه‌زنانی کمک کند که براستی بی‌کس‌اند.‏ ۱۷  مشایخی که نیکو رهبری کرده باشند،‏ شایستهٔ حرمتی دو چندانند،‏ بخصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت می‌کشند.‏ ۱۸  زیرا کتاب می‌گوید:‏ «گاوی را که خرمن می‌کوبد،‏ دهان مَبَند» و «کارگر مستحق دستمزد خویش است.‏» ۱۹  اتهامی بر یکی از مشایخ مپذیر،‏ مگر به گواهی دو یا سه شاهد.‏ ۲۰  امّا آنان را که به گناه ادامه می‌دهند،‏ در برابر همه توبیخ کن تا دیگران بترسند.‏ ۲۱  در پیشگاه خدا و مسیحْ عیسی و فرشتگان برگزیده،‏ تو را سوگند می‌دهم که این دستورها را بدون پیشداوری رعایت کنی و هیچ کاری را از سر جانبداری انجام ندهی.‏ ۲۲  در دست‌گذاشتن بر کسی شتاب مکن و در گناهان دیگران شریک مشو،‏ بلکه خود را پاک نگاه دار.‏ ۲۳  دیگر فقط آب منوش،‏ بلکه به جهت معدهٔ خود و ناخوشیهایی که اغلب داری،‏ اندکی نیز شراب بنوش.‏ ۲۴  گناهان برخی آشکار است و پیشاپیش آنها به کام داوری می‌شتابد،‏ امّا گناهان برخی دیگر از پی آنها می‌آید.‏ ۲۵  به همین‌سان،‏ اعمال نیکو آشکار است و حتی آنها را که آشکار نیست،‏ نتوان پوشیده نگاه داشت.‏

پاورقی‌ها