۱تیموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۶

۳  این سخن درخور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت* بر کلیسا باشد،‏ در پی کاری نیکوست.‏ ۲  از این رو،‏ ناظر کلیسا باید به دور از ملامت،‏ شوهر وفادارِ یک زن،‏* معتدل،‏ خویشتندار،‏ آبرومند،‏ میهمان‌نواز و قادر به تعلیم باشد؛‏ ۳  نه میگسار،‏ یا خشن،‏ بلکه ملایم؛‏ و نه ستیزه‌جو،‏ یا پولدوست.‏ ۴  نیز باید از عهدهٔ ادارهٔ خانوادهٔ خویش نیک برآید و فرزندانش را در کمال وقار مطیع بار آورَد.‏ ۵  زیرا اگر کسی نداند چگونه خانوادهٔ خویش را اداره کند،‏ چگونه می‌تواند کلیسای خدا را مراقبت نماید؟‏ ۶  و نوایمان نیز نباشد،‏ مبادا مغرور گردد و به محکومیت ابلیس دچار شود.‏ ۷  و باید در میان مردمانِ بیرون* نیز نیکنام باشد تا به رسوایی و دام ابلیس گرفتار نیاید.‏ ۸  همچنین خادمان* کلیسا باید باوقار باشند؛‏ نه دو رو،‏ یا میخواره و یا در پی منافع نامشروع.‏ ۹  باید راز ایمان* را با وجدانی پاک پاس بدارند.‏ ۱۰  و باید نخست آزموده شوند و اگر بَری از ملامت یافت شدند،‏ در مقام خادم کلیسا خدمت کنند.‏ ۱۱  به همین‌سان،‏ همسرانشان* نیز باید باوقار باشند،‏ و نه غیبت‌گو،‏ بلکه معتدل و درخور اعتماد در همه چیز.‏ ۱۲  هر خادم باید شوهر وفادارِ یک زن باشد و نیز باید از عهدهٔ ادارهٔ فرزندان و خانوادهٔ خویش نیک برآید.‏ ۱۳  خادمانی که نیکو خدمت کرده باشند،‏ به مرتبه‌ای والا خواهند رسید و در ایمان خود به مسیحْ عیسی از شهامتی* عظیم برخوردار خواهند شد.‏ ۱۴  گرچه امید آن دارم که به‌زودی نزدت آیم،‏ ولی اینها را به تو می‌نویسم،‏ ۱۵  تا اگر تأخیری شد،‏ بدانی که در خانهٔ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است،‏ چگونه باید رفتار کرد.‏ ۱۶  به‌یقین که راز* دینداری بس عظیم است:‏ او* در جسم ظاهر شد،‏به واسطهٔ روح تصدیق گردید،‏فرشتگانْ او را دیدند،‏بر قومها موعظه شد،‏جهانیان به او ایمان آوردند،‏و با جلال،‏ بالا برده شد.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۱ یا ”اسقفی“.‏
‏۳:‏۲ یا:‏ ”شوهرِ یک زن“؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۲.‏
‏۳:‏۷ منظور غیرمسیحیان است.‏
‏۳:‏۸ یا ”شماسان“.‏
‏۳:‏۹ منظور حقایق مکشوف ایمان مسیحی است.‏
‏۳:‏۱۱ یا:‏ ”خادمان زن“.‏
‏۳:‏۱۳ یا ”اطمینان“ و یا ”آزادگی“.‏
‏۳:‏۱۶ مقصود رازی است که مکشوف گشته است.‏
‏۳:‏۱۶ یا ”خدا“.‏