۱تواریخ ۶‏:‏۱‏-‏۸۱

۶  پسران لاوی،‏ جِرشون*‏،‏ قُهات و مِراری بودند.‏ ۲  پسران قُهات،‏ عَمرام،‏ یِصهار،‏ حِبرون و عُزّیئیل بودند.‏ ۳  فرزندان عَمرام،‏ هارون و موسی و مریم بودند.‏ پسران هارون،‏ ناداب،‏ اَبیهو،‏ اِلعازار و ایتامار بودند.‏ ۴  اِلعازار پدر فینِحاس بود،‏ فینِحاس پدر اَبیشوَع،‏ ۵  اَبیشوَع پدر بُقّی،‏ بُقّی پدر عُزّی،‏ ۶  عُزّی پدر زِرَحیا،‏ زِرَحیا پدر مِرایوت،‏ ۷  مِرایوت پدر اَمَریا،‏ اَمَریا پدر اَخیطوب،‏ ۸  اَخیطوب پدر صادوق،‏ صادوق پدر اَخیمَعَص،‏ ۹  اَخیمَعَص پدر عَزَریا،‏ عَزَریا پدر یوحانان،‏ ۱۰  و یوحانان پدر عَزَریا؛‏ عَزَریا در معبدی که سلیمان در اورشلیم بنا کرد،‏ کاهن بود.‏ ۱۱  عَزَریا پدر اَمَریا بود،‏ اَمَریا پدر اَخیطوب،‏ ۱۲  اَخیطوب پدر صادوق،‏ صادوق پدر شَلّوم،‏ ۱۳  شَلّوم پدر حِلقیا،‏ حِلقیا پدر عَزَریا،‏ ۱۴  عَزَریا پدر سِرایا،‏ و سِرایا پدر یِهوصاداق.‏ ۱۵  یِهوصاداق،‏ آنگاه که خداوند یهودا و اورشلیم را به دست نبوکدنصر به تبعید فرستاد،‏ به تبعید رفت.‏ ۱۶  پسران لاوی،‏ جِرشوم،‏ قُهات و مِراری بودند.‏ ۱۷  پسران جِرشوم،‏ لِبنی و شِمعی نام داشتند.‏ ۱۸  پسران قُهات،‏ عَمرام،‏ یِصهار،‏ حِبرون و عُزّیئیل بودند.‏ ۱۹  پسران مِراری،‏ مَحْلی و موشی بودند.‏ اینانند طایفه‌های لاویان بر حسب اجدادشان:‏ ۲۰  از جِرشوم:‏ پسرش لِبنی،‏ پسر او یَحَت،‏ پسر او زِمَّه،‏ ۲۱  پسر او یوآخ،‏ پسر او عِدّو،‏ پسر او زِراح،‏ و پسر او یِاَتِرای.‏ ۲۲  نسل قُهات:‏ پسرش عَمّیناداب،‏ پسر او قورَح،‏ پسر او اَسّیر،‏ ۲۳  پسر او اِلقانَه،‏ پسر او اِبیاساف،‏ پسر او اَسّیر،‏ ۲۴  پسر او تاحَت،‏ پسر او اوریئیل،‏ پسر او عُزّیا،‏ و پسر او شائول.‏ ۲۵  پسران اِلقانَه،‏ عَماسای و اَخیموت بودند؛‏ ۲۶  پسر او* اِلقانَه،‏* پسر او صوفای،‏ پسر او نَخَت،‏ ۲۷  پسر او اِلیاب،‏ پسر او یِروحام،‏ پسر او اِلقانَه،‏ و پسر او سموئیل.‏* ۲۸  پسران سموئیل،‏ نخست‌زاده‌اش یوئیل* و پسر دوّمش اَبیّا بودند.‏ ۲۹  نسل مِراری:‏ مَحْلی،‏ پسر او لِبنی،‏ پسر او شِمعی،‏ پسر او عُزَّه،‏ ۳۰  پسر او شِمِعا،‏ پسر او حَجّیا،‏ و پسر او عَسایا.‏ سرایندگان و نوازندگان معبد ۳۱  اینانند مردانی که داوود پس از استقرارِ صندوق عهد در خانهٔ خداوند،‏ ایشان را به خدمت سراییدن در خانهٔ خداوند برگماشت.‏ ۳۲  اینان تا پیش از آنکه سلیمان خانهٔ خداوند را در اورشلیم بنا کند،‏ در برابر مسکن،‏ یعنی خیمهٔ ملاقات،‏ به خدمتِ سراییدن مشغول بودند.‏ ایشان وظایف خود را مطابق قوانینِ مربوط به خدمتشان انجام می‌دادند.‏ ۳۳  اینان بودند مردانی که خدمت می‌کردند،‏ و نیز پسرانشان:‏ از پسران قُهاتیان:‏ هیمانِ سراینده پسر یوئیل،‏ پسر سموئیل،‏ ۳۴  پسر اِلقانَه،‏ پسر یِروحام،‏ پسر اِلیئیل،‏ پسر تُوَخ،‏ ۳۵  پسر صوف،‏ پسر اِلقانَه،‏ پسر مَخَت،‏ پسر عَماسای،‏ ۳۶  پسر اِلقانَه،‏ پسر یوئیل،‏ پسر عَزَریا،‏ پسر صَفَنیا،‏ ۳۷  پسر تاحَت،‏ پسر اَسّیر،‏ پسر اِبیاساف،‏ پسر قورَح،‏ ۳۸  پسر یِصهار،‏ پسر قُهات،‏ پسر لاوی،‏ پسر اسرائیل؛‏ ۳۹  و نیز برادرش آساف که به طرفِ راست او می‌ایستاد،‏ یعنی آساف پسر بِرِکیا،‏ پسر شِمِعا،‏ ۴۰  پسر میکائیل،‏ پسر بَعَسیا،‏* پسر مَلْکیا،‏ ۴۱  پسر اِتنی،‏ پسر زِراح،‏ پسر عَدایا،‏ ۴۲  پسر ایتان،‏ پسر زِمَّه،‏ پسر شِمعی،‏ ۴۳  پسر یَحَت،‏ پسر جِرشوم،‏ پسر لاوی.‏ ۴۴  و به طرفِ چپ،‏ برادرانشان،‏ یعنی پسران مِراری بودند:‏ ایتان پسر قیشی،‏ پسر عَبدی،‏ پسر مَلّوک،‏ ۴۵  پسر حَشَبیا،‏ پسر اَمَصیا،‏ پسر حِلقیا،‏ ۴۶  پسر اَمْصی،‏ پسر بانی،‏ پسر شِمِر،‏ ۴۷  پسر مَحْلی،‏ پسر موشی،‏ پسر مِراری،‏ پسر لاوی.‏ ۴۸  برادرانِ لاویِ آنها به خدمتِ تمامی دیگر وظایف مسکن،‏ یعنی خانهٔ خدا،‏ گماشته شدند.‏ ۴۹  اما هارون و نسل او بودند که بر مذبح قربانی تمام‌سوز و مذبح بخور،‏ به جهت هرآنچه در قُدس‌الاقداس انجام می‌شد قربانی می‌گذرانیدند،‏ تا مطابق هرآنچه موسی خادم خدا امر فرموده بود،‏ برای اسرائیل کفّاره کنند.‏ ۵۰  اینانند نسل هارون:‏ پسرش اِلعازار،‏ پسر او فینِحاس،‏ پسر او اَبیشوَع،‏ ۵۱  پسر او بُقّی،‏ پسر او عُزّی،‏ پسر او زِرَحیا،‏ ۵۲  پسر او مِرایوت،‏ پسر او اَمَریا،‏ پسر او اَخیطوب،‏ ۵۳  پسر او صادوق،‏ و پسر او اَخیمَعَص.‏ ۵۴  مسکنهای ایشان بر حسب مکانهای سکونتشان در سرحدات آنها از این قرار است:‏ از آنجا که قرعهٔ اوّل از آنِ نسل هارون از طوایف قُهاتیان بود،‏ ۵۵  حِبرون در سرزمین یهودا با چراگاههای اطرافش به ایشان داده شد.‏ ۵۶  ولی کشتزارهای شهر و روستاهایش را به کالیب پسر یِفُنّه دادند.‏ ۵۷  به پسران هارون شهرهای پناهگاه را دادند،‏ یعنی حِبرون،‏ لِبنَه با چراگاههایش،‏ یَتّیر،‏ اِشتِموعَ با چراگاههایش،‏ ۵۸  حیلِن با چراگاههایش،‏ دِبیر با چراگاههایش،‏ ۵۹  عاشان با چراگاههایش،‏ یوتا،‏* و بِیت‌شمس با چراگاههایش.‏ ۶۰  همچنین از قبیلهٔ بِنیامین،‏ جِبعون،‏* جِبَع با چراگاههایش،‏ عَلِمِت با چراگاههایش و عَناتوت با چراگاههایش.‏ پس تمامی شهرهای ایشان بر حسب طایفه‌هایشان،‏ سیزده شهر بود.‏ ۶۱  به بقیهٔ قُهاتیان،‏ به قید قرعه ده شهر از طوایف نیم‌قبیلهٔ مَنَسی داده شد.‏ ۶۲  به جِرشومیان بر حسب طوایفشان سیزده شهر از قبایل یِساکار،‏ اَشیر،‏ نَفتالی و مَنَسی که در باشانند،‏ اختصاص یافت.‏ ۶۳  به مِراریان بر حسب طوایفشان دوازده شهر از قبایل رِئوبین،‏ جاد و زِبولون اختصاص یافت.‏ ۶۴  پس بنی‌اسرائیل این شهرها را با چراگاههایشان به لاویان دادند.‏ ۶۵  آنان شهرهای نامبرده را از قبایل یهودا،‏ شمعون و بِنیامین،‏ به قید قرعه بدیشان دادند.‏ ۶۶  برخی از طوایف قُهاتیان،‏ شهرهای قلمرو خود را از قبیلهٔ اِفرایِم داشتند.‏ ۶۷  بدیشان شهرهای پناهگاه داده شد،‏ یعنی شِکیم با چراگاههایش در مناطق مرتفع اِفرایِم،‏ جازِر با چراگاههایش،‏ ۶۸  یُقمِعام با چراگاههایش،‏ بِیت‌حورون با چراگاههایش،‏ ۶۹  و اَیَلون و جَت‌رِمّون با چراگاههایشان؛‏ ۷۰  و از نیم‌قبیلهٔ مَنَسی،‏ عانِر و بلعام را با چراگاههایشان به سایر طایفه‌های قُهاتیان دادند.‏ ۷۱  به جِرشومیان این مناطق داده شد:‏ از طایفهٔ نیم‌قبیلهٔ مَنَسی،‏ جولان در باشان با چراگاههایش و عَشتاروت با چراگاههایش.‏ ۷۲  از قبیلهٔ یِساکار،‏ قِدِش با چراگاههایش،‏ دابِرَت با چراگاههایش،‏ ۷۳  راموت با چراگاههایش و عَنِم با چراگاههایش.‏ ۷۴  از قبیلهٔ اَشیر،‏ مَشال با چراگاههایش،‏ عَبدون با چراگاههایش،‏ ۷۵  حُقّوق با چراگاههایش و رِحوب با چراگاههایش.‏ ۷۶  از قبیلهٔ نَفتالی،‏ قِدِش در جَلیل با چراگاههایش،‏ حَمّون با چراگاههایش و قَریه‌تایِم با چراگاههایش.‏ ۷۷  به سایر مِراریان این مناطق داده شد:‏ از قبیلهٔ زِبولون،‏ رِمّون با چراگاههایش و تابور با چراگاههایش.‏ ۷۸  از قبیلهٔ رِئوبین،‏ در آن سوی اردن،‏ نزدیک اَریحا واقع در جانب شرقی اردن،‏ باصِر در بیابان با چراگاههایش،‏ یَهْصَه با چراگاههایش،‏ ۷۹  قِدیموت با چراگاههایش و میفَعَت با چراگاههایش.‏ ۸۰  و از قبیلهٔ جاد،‏ راموت در جِلعاد با چراگاههایش،‏ مَحَنایِم با چراگاههایش،‏ ۸۱  حِشبون با چراگاههایش و یَعزیر با چراگاههایش.‏

پاورقی‌ها

‏۶:‏۱ در متن عبری ”جِرشوم“ که شکل دیگری از ”جِرشون“ است؛‏ همچنین در آیات ۱۶،‏ ۱۷،‏ ۲۰،‏ ۴۳،‏ ۶۲ و ۷۱.‏
‏۶:‏۲۶ منظور به احتمال زیاد،‏ پسرِ ”اَخیموت“ است.‏
‏۶:‏۲۶ در برخی از نسخه‌های عبری،‏ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سریانی.‏ در اغلب نسخه‌های عبری:‏ ”اَخیموت و اِلقانَه.‏ پسران اِلقانَه،‏ .‏.‏.‏“.‏
‏۶:‏۲۷ در برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان.‏ متن عبری فاقد عبارت ”و پسر او سموئیل“ می‌باشد.‏
‏۶:‏۲۸ در برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سریانی (‏همچنین رجوع کنید به ۱ سموئیل ۸:‏۲ و ۱ تواریخ ۶:‏۳۳‏)‏.‏ متن عبری فاقد نام ”یوئیل“ است.‏
‏۶:‏۴۰ بیشتر نسخه‌های عبری؛‏ برخی نسخه‌های عبری،‏ یک نسخهٔ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سیریاک:‏ ”مَعَسیا“.‏
‏۶:‏۵۹ در نسخهٔ سریانی (‏همچنین رجوع کنید به متن ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و یوشَع ۲۱:‏۱۶‏)‏.‏ متن عبری فاقد نام ”یوتا“ است.‏
‏۶:‏۶۰ رجوع کنید به یوشَع ۲۱:‏۱۷‏.‏ متن عبری فاقد ”جِبعون“ است.‏