۱تواریخ ۲۹‏:‏۱‏-‏۳۰

۲۹  آنگاه داوودِ پادشاه به تمامی جماعت گفت:‏ «پسرم سلیمان که خدا تنها او را برگزیده،‏ جوان است و بی‌تجربه،‏ و کارْ عظیم است،‏ زیرا این کاخ نه برای انسان،‏ که برای یهوه خداست.‏ ۲  من برای خانهٔ خدای خویش،‏ در حدِ توان،‏ تدارک دیده‌ام:‏ طلا برای اشیاء زرین،‏ نقره برای اشیاء سیمین،‏ برنج برای اشیاء برنجین،‏ آهن برای اشیاء آهنین،‏ و چوب برای اشیاء چوبین؛‏ نیز سنگهای عقیق و فیروزه به جهت نشاندن تدارک دیده‌ام،‏ و سنگهای سیاه و رنگین و همه گونه سنگهای گرانبها و مرمر،‏ به مقدار فراوان.‏ ۳  از این گذشته،‏ به خاطر ارادتی که به خانهٔ خدایم دارم،‏ افزون بر هرآنچه برای خانهٔ مقدس تدارک دیده‌ام،‏ از طلا و نقره‌ای که جزو اموال شخصی‌ام است نیز به خانهٔ خدایم تقدیم می‌کنم:‏ ۴  سه هزار وزنه* طلا از طلای اوفیر،‏ هفت هزار وزنه نقرهٔ ناب برای روکش دیوارهای بناها،‏ ۵  و نیز طلا برای اشیاء زرین و نقره برای اشیاء سیمین،‏ به جهت تمامی کاری که به دست صنعتگران انجام می‌شود.‏ حال کیست که امروز خویشتن را به خوشی دل وقف خداوند کند؟‏»‏ ۶  آنگاه سران خاندانها،‏ رؤسای قبایل اسرائیل،‏ و سردارانِ هزارها و صدها به همراه ناظران کارهای پادشاه،‏ داوطلبانه هدیه دادند.‏ ۷  آنان به جهت خدمت خانهٔ خدا،‏ پنج هزار وزنه طلا،‏ ده هزار سکهٔ طلا،‏* ده هزار وزنه نقره،‏ هجده هزار وزنه برنج و یکصد هزار وزنه آهن تقدیم کردند.‏ ۸  هر کس سنگهای قیمتی داشت،‏ آنها را به خزانهٔ خانهٔ خداوند آورده،‏ به دست یِحیئیلِ جِرشونی می‌سپرد.‏ ۹  پس قوم چون به خوشی دل هدیه داده بودند،‏ شادمان شدند،‏ زیرا که به تمامی دل،‏ داوطلبانه به خداوند داده بودند.‏ داوودِ پادشاه نیز به‌غایت شادمان شد.‏ دعای داوود ۱۰  آنگاه داوود در حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خوانده،‏ گفت:‏ «ای یهوه،‏ خدای پدر ما اسرائیل،‏ تو از ازل تا به ابد متبارک هستی!‏ ۱۱  ای خداوند،‏ عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آنِ توست،‏ زیرا هرآنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست.‏ ای خداوند،‏ پادشاهی از آنِ توست،‏ و تو بر همگان چون سَر متعال هستی.‏ ۱۲  دولت و حرمت از تو می‌آید،‏ و تو بر همگان حاکمی.‏ قوّت و توانایی در دست توست؛‏ عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان،‏ در دست توست.‏ ۱۳  اکنون،‏ ای خدای ما،‏ تو را سپاس می‌گوییم و نام پرجلالت را می‌ستاییم.‏ ۱۴  ‏«اما من کیستم و قوم من چیست که بتوانیم چنین به خوشی دل هدیه بیاوریم؟‏ زیرا همه چیز از توست،‏ و از دست توست که به تو داده‌ایم.‏ ۱۵  زیرا ما نیز همچون همهٔ نیاکانمان در حضور تو غریب و میهمانیم.‏ روزهایمان بر زمین همچون سایه‌ای است که نمی‌پایَد.‏ ۱۶  ای یهوه خدای ما،‏ تمامی این ثروت که به جهت بنای خانه برای نام قدوس تو فراهم آورده‌ایم،‏ از دست تو به ما رسیده و جملگی متعلق به خودِ توست.‏ ۱۷  میدانم،‏ ای خدایم،‏ که تو دلها را می‌آزمایی و از صداقت خشنود می‌گردی.‏ من با دلی صادق این همه را به خوشیِ دل داده‌ام،‏ و اکنون قوم تو را که اینجا حاضرند دیده‌ام،‏ که داوطلبانه و با شادمانی به تو داده‌اند.‏ ۱۸  ای یهوه،‏ خدای پدران ما ابراهیم،‏ اسحاق و اسرائیل،‏ این نیّت و فکر را همواره در دل قومت نگاه دار،‏ و دلهایشان را به سوی خود متمایل گردان.‏ ۱۹  به پسرم سلیمان نیز دلی کامل عطا فرما تا فرامین و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد و تمامی این کارها را به عمل آورده،‏ کاخی را که برایش تدارک دیده‌ام،‏ بنا کند.‏»‏ ۲۰  آنگاه داوود به تمامی جماعت گفت:‏ «یهوه خدای خود را متبارک خوانید.‏» پس تمامی جماعت یهوه،‏ خدای پدرانشان را متبارک خواندند،‏ و سرهای خویش خم کرده،‏ خداوند و پادشاه را تعظیم نمودند.‏ ۲۱  آنان فردای آن روز قربانیها برای خداوند گذراندند و قربانیهای تمام‌سوز به خداوند تقدیم کردند،‏ یعنی هزار گاو نر،‏ هزار قوچ و هزار بره،‏ همراه با هدایای ریختنی و قربانیهای بسیار دیگر به جهت تمامی اسرائیل.‏ ۲۲  در آن روز ایشان با شادمانیِ عظیم،‏ در حضور خداوند خوردند و نوشیدند.‏ آغاز سلطنت سلیمان آنگاه سلیمان پسر داوود را برای بار دوّم به پادشاهی نصب کردند،‏ و در حضور خداوند او را برای حکومت و صادوق را برای کهانت مسح نمودند.‏ ۲۳  پس سلیمان بر تختِ خداوند نشست و به جای پدرش داوود،‏ پادشاه شد.‏ او کامروا بود و تمامی اسرائیل از او اطاعت می‌کردند.‏ ۲۴  تمامی سروران و جنگاوران و نیز تمامی پسران داوودِ پادشاه،‏ با سلیمانِ پادشاه بیعت کردند.‏ ۲۵  خداوند سلیمان را در نظر تمامی اسرائیل بسیار معظم ساخت،‏ و چنان عظمت شاهانه‌ای به او بخشید که پیش از او به هیچ پادشاهی در اسرائیل داده نشده بود.‏ مرگ داوود ۲۶  پس داوود پسر یَسا،‏ بر تمامی اسرائیل پادشاهی کرد.‏ ۲۷  مدت پادشاهی او بر اسرائیل چهل سال بود،‏ که از این مدت هفت سال در حِبرون،‏ و سی و سه سال در اورشلیم سلطنت کرد.‏ ۲۸  داوود در کهنسالی،‏ پس از طول عمر و ثروت و حرمتِ بسیار درگذشت،‏ و پسرش سلیمان به جای او پادشاه شد.‏ ۲۹  و اما کارهای داوودِ پادشاه،‏ از ابتدا تا انتها،‏ در تواریخ سموئیلِ نبی،‏ تواریخ ناتانِ نبی و تواریخ جادِ نبی نوشته شده است،‏ ۳۰  همراه با شرح تمامی سلطنت و عظمت او و وقایعی که بر او،‏ بر اسرائیل،‏ و بر تمامی حکومتهای ممالک گذشت.‏

پاورقی‌ها

‏۲۹:‏۴ یا ”قنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۲۹:‏۷ در عبری:‏ ”اَدَرکُن“.‏ اَدَرکُن سکه‌ای بود به وزن تقریبی ۵/‏۸ گرم.‏