۱تواریخ ۲۸‏:‏۱‏-‏۲۱

۲۸  داوود تمامی صاحبمنصبان اسرائیل،‏ یعنی رؤسای قبایل و رؤسای گروهانی که در خدمت پادشاه بودند،‏ و نیز سردارانِ هزارها و سردارانِ صدها،‏ ناظران تمامی دارایی و احشام پادشاه و پسرانش،‏ و همچنین مقامات دربار،‏ مردان توانا و همهٔ جنگاوران را در اورشلیم گرد آورد.‏ ۲  آنگاه داوودِ پادشاه بر پا ایستاد و گفت:‏ «ای برادران و ای قوم من،‏ به من گوش فرا دهید.‏ در دل داشتم خانه‌ای که محل آرامیِ صندوق عهدِ خداوند و کرسیِ زیرِ پای خدایمان باشد بنا کنم،‏ و برای بنای آن تدارک دیده بودم.‏ ۳  اما خدا به من گفت:‏ ”تو برای نام من خانه‌ای بنا نخواهی کرد،‏ زیرا که مرد جنگ هستی و خون ریخته‌ای.‏“ ۴  با این حال یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزید تا برای همیشه بر اسرائیل پادشاهی کنم.‏ زیرا که او یهودا را به رهبری برگزید،‏ و از خاندان یهودا خاندان پدرم را برگزید،‏ و از پسران پدرم مرا پسندید تا بر تمامی اسرائیل پادشاهم سازد.‏ ۵  و از میان تمامی پسرانم -‏ چراکه خداوند مرا پسرانِ بسیار بخشیده است -‏ پسرم سلیمان را برگزید تا بر تخت پادشاهی خداوند بر اسرائیل بنشیند.‏ ۶  او مرا گفت:‏ ”پسرت سلیمان،‏ اوست که خانهٔ من و صحنهایم را بنا خواهد کرد،‏ زیرا او را برگزیده‌ام تا پسر من باشد،‏ و من او را پدر خواهم بود.‏ ۷  اگر او احکام و فرامین مرا به جای آورَد،‏ چنانکه امروز در آنها ثابت‌قدم است،‏ پادشاهی‌اش را تا به ابد استوار خواهم ساخت.‏“ ۸  پس اکنون در نظر تمامی اسرائیل که جماعت خداوند هستند،‏ و در حضور خدای ما که می‌شنود،‏ تمامی فرامین یهوه خدایتان را طلبیده،‏ آنها را نگاه بدارید تا این سرزمین نیکو را مِلکِ خود ساخته،‏ آن را پس از خود برای فرزندانتان به ملکیت ابدی واگذارید.‏ ۹  ‏«تو ای پسرم سلیمان،‏ خدای پدرت را بشناس و او را با دلی کامل و ذهنی راغب خدمت نما،‏ زیرا خداوند همهٔ دلها را تفتیش می‌کند و هر نیّتِ فکر را می‌داند.‏ اگر خداوند را بجویی او را خواهی یافت،‏ اما اگر او را ترک کنی،‏ تا به ابد تو را به دور خواهد افکند.‏ ۱۰  حال تأمل کن،‏ زیرا که خداوند تو را برگزیده تا خانه‌ای به جهت قُدس بنا کنی.‏ پس قوی باش و دست به کار شو!‏»‏ ۱۱  آنگاه داوود طرحِ ایوانِ معبد و خانه‌های آن،‏ خزاین آن،‏ بالاخانه‌های آن،‏ و حجره‌های اندرونی آن،‏ و نیز طرحِ اتاق تخت رحمت را،‏ به پسرش سلیمان داد،‏ ۱۲  همچنین طرح هرآنچه را که در خصوص صحنهای خانهٔ خداوند و تمامی حجره‌های گرداگردِ آن و انبارهای خانهٔ خدا و انبارهای اموال وقفی در ذهن داشت.‏* ۱۳  نیز سلیمان را در خصوص دسته‌های کاهنان و لاویان،‏ تمامی کار خدمت خانهٔ خداوند،‏ و تمامی ظروف خدمت در خانهٔ خداوند،‏ راهنمایی کرد.‏ ۱۴  او وزن طلا را برای تمامی ظروف زرینِ مورد استفاده در هر خدمت،‏ و وزن نقره را برای تمامی ظروف سیمینِ مورد استفاده در هر خدمت،‏ تعیین کرد:‏ ۱۵  وزن چراغدانهای طلا و چراغهایشان،‏ وزن طلای هر چراغدان و چراغهایش،‏ وزن نقرهٔ هر چراغدان و چراغهایش،‏ بر حسب مورد استفادهٔ هر یک از چراغدانها،‏ ۱۶  وزن طلای هر یک از میزهای نان حضور،‏ وزن نقرهٔ میزهای سیمین،‏ ۱۷  وزن طلای ناب چنگالها،‏ کاسه‌ها و پیاله‌ها،‏ وزن هر یک از کاسه‌های زرین و هر یک از کاسه‌های سیمین،‏ ۱۸  و وزن طلای تصفیه شده برای مذبح بخور.‏ همچنین طرح خود را برای ارابهٔ زرینِ کروبیانی که بالهایشان را گسترده،‏ صندوق عهد خداوند را می‌پوشاندند،‏ به سلیمان داد.‏ ۱۹  داوود گفت:‏* «خداوند این همه،‏ یعنی تمام جزئیات این طرح را،‏ به‌طور مکتوب از دستِ خویش به من فهمانید.‏»‏ ۲۰  آنگاه داوود به پسرش سلیمان گفت:‏ «قوی و دلیر باش و دست به کار شو!‏ مترس و هراسان مباش،‏ زیرا که یهوه خدا،‏ یعنی خدای من با تو است.‏ او تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد،‏ تا آنگاه که کارِ خدمتِ خانهٔ خداوند یکسره به انجام رسد.‏ ۲۱  اینک دسته‌های کاهنان و لاویان برای تمامی خدمت خانهٔ خدا حاضرند؛‏ تمام آنان که مشتاقند و در هر کاری مهارت دارند،‏ در تمامی این کار با تو هستند.‏ صاحبمنصبان و تمامی قوم نیز به‌طور کامل گوش به فرمان تو هستند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۲۸:‏۱۲ یا:‏ «آنچه را که روح خدا در اندیشهٔ او نهاده بود».‏
‏۲۸:‏۱۹ عبارت «داوود گفت» در متن عبری نیامده و فقط برای سهولت خواندن اضافه شده است.‏