۱تواریخ ۲‏:‏۱‏-‏۵۵

۲  پسران اسرائیل از این قرار بودند:‏ رِئوبین،‏ شمعون،‏ لاوی،‏ یهودا،‏ یِساکار،‏ زِبولون،‏ ۲  دان،‏ یوسف،‏ بِنیامین،‏ نَفتالی،‏ جاد و اَشیر.‏ نسل یهودا ۳  پسران یهودا،‏ عیر،‏ اونان و شیلَه بودند.‏ این سه پسر را بَتشوعَهٔ کنعانی برای یهودا زایید.‏ اما عیر،‏ نخست‌زادهٔ یهودا،‏ در نظر خداوند شریر بود.‏ پس خداوند او را کشت.‏ ۴  همچنین تامار،‏ عروس یهودا،‏ فِرِص و زِراح را برای وی زایید.‏ یهودا بر روی هم پنج پسر داشت.‏ ۵  پسران فِرِص،‏ حِصرون و حامول بودند.‏ ۶  پسران زِراح،‏ زِمری و ایتان و هیمان و کَلکول و دارَع بودند،‏ یعنی بر روی هم پنج تن.‏ ۷  پسر* کَرْمی،‏ عَخار،‏* آزاردهندهٔ اسرائیل بود که در خصوص اشیاء وقفی* خیانت ورزید.‏ ۸  پسر ایتان،‏ عَزَریا بود.‏ ۹  پسران حِصرون که برایش زاده شدند،‏ یِرَخمِئیل،‏ رام و کالیب* بودند.‏ ۱۰  رام پدرِ عَمّیناداب،‏ و عَمّیناداب پدر نَحشون بود که بنی‌یهودا را رهبری کرد.‏ ۱۱  نَحشون پدر سَلما،‏* و سَلما پدر بوعَز بود.‏ ۱۲  بوعَز پدر عوبید،‏ و عوبید پدر یَسا بود.‏ ۱۳  پسرانِ یَسا اینها بودند:‏ نخست‌زاده‌اش اِلیاب،‏ دوّم،‏ اَبیناداب،‏ سوّم شِمِعا،‏ ۱۴  چهارم نِتَنئیل،‏ پنجم رَدّای،‏ ۱۵  ششم اوصِم،‏ و هفتم داوود.‏ ۱۶  خواهران ایشان،‏ صِرویَه و اَبیجایِل بودند.‏ پسران صِرویَه،‏ اَبیشای و یوآب و عَسائیل بودند،‏ یعنی سه پسر.‏ ۱۷  اَبیجایِل،‏ عَماسا را زایید،‏ و پدرِعَماسا،‏ یِتِرِ اسماعیلی بود.‏ ۱۸  کالیب پسر حِصرون از همسر خود عَزوبَه و نیز از یِریعوت صاحب فرزندانی شد.‏ پسران او اینها بودند:‏ یِشِر،‏ شوباب و اَردون.‏ ۱۹  کالیب پس از مرگِ عَزوبَه،‏ اِفرات را به زنی گرفت،‏ و او حور را برایش زایید.‏ ۲۰  حور پدرِ اوری بود،‏ و اوری پدرِ بِصَلئیل.‏ ۲۱  پس از آن،‏ حِصرون با دختر ماکیر پدر جِلعاد همبستر شد؛‏ حِصرون در سن شصت سالگی وی را به زنی گرفته بود،‏ و او برایش سِجوب را زایید.‏ ۲۲  سِجوب پدر یائیر بود،‏ که در سرزمین جِلعاد بیست و سه شهر داشت.‏ ۲۳  اما جِشور و اَرام،‏ حَووت‌یائیر* و قِنات و توابعش را که شصت شهر بود،‏ از ایشان گرفتند.‏ اینان همگی نوادگان ماکیر پدر جِلعاد بودند.‏ ۲۴  پس از مرگ حِصرون در کالیبِ اِفراتَه،‏ اَبیّا زن حِصرون،‏ اَشحور پدر تِقوعَ را برایش زایید.‏ ۲۵  پسران یِرَخمِئیل،‏ نخست‌زادهٔ حِصرون،‏ از این قرار بودند:‏ نخست‌زاده‌اش رام،‏ بونَه،‏ اورِن،‏ اوصِم و اَخیّا.‏ ۲۶  نیز یِرَخمِئیل زن دیگری داشت به نام عَطارَه،‏ که مادرِ اونام بود.‏ ۲۷  پسران رام نخست‌زادهٔ یِرَخمِئیل،‏ مَعَص و یامین و عِقِر بودند.‏ ۲۸  پسران اونام،‏ شَمّای و یاداع بودند.‏ پسران شَمّای،‏ ناداب و اَبیشور بودند.‏ ۲۹  نام زن اَبیشور،‏ اَبیحایِل بود،‏ که اَحبان و مولید را برای وی زایید.‏ ۳۰  پسران ناداب،‏ سِلِد و اَفّایِم بودند.‏ سِلِد بی‌اولاد مُرد.‏ ۳۱  پسر اَفّایِم،‏ یِشعی بود.‏ پسر یِشعی،‏ شیشان بود و پسر شیشان،‏ اَحلای.‏ ۳۲  پسران یاداع برادرِ شَمّای،‏ یِتِر و یوناتان بودند.‏ یِتِر بی‌اولاد مُرد.‏ ۳۳  پسران یوناتان،‏ فِلِت و زازا بودند.‏ اینها نوادگان یِرَخمِئیل بودند.‏ ۳۴  و اما شیشان را پسری نبود،‏ بلکه تنها دختران داشت.‏ اما او را غلامی مصری بود،‏ یَرحاع نام.‏ ۳۵  پس شیشان دخترش را به غلام خود یَرحاع به زنی داد،‏ و او عَتّای را برای وی زایید.‏ ۳۶  عَتّای پدر ناتان بود،‏ و ناتان پدرِ زاباد.‏ ۳۷  زاباد پدر اِفلال،‏ اِفلال پدر عوبید،‏ ۳۸  عوبید پدر یِیهو،‏ یِیهو پدر عَزَریا،‏ ۳۹  عَزَریا پدر حالِص،‏ حالِص پدر اِلِعاسَه،‏ ۴۰  اِلِعاسَه پدر سِسمای،‏ سِسمای پدر شَلّوم،‏ ۴۱  شَلّوم پدر یِقَمیا،‏ و یِقَمیا پدر اِلیشَمَع بود.‏ ۴۲  پسران کالیب،‏ برادر یِرَخمِئیل،‏ از این قرار بودند:‏ نخست‌زاده‌اش میشَع که پدر زیف بود،‏ و پسرش* مَریشَه که پدر حِبرون بود.‏ ۴۳  پسران حِبرون،‏ قورَح،‏ تَپُّواَخ،‏ راقِم و شِمَع بودند.‏ ۴۴  شِمَع،‏ پدر راحَم و راحَم پدر یُرقِعام بود.‏ راقِم پدر شَمّای بود.‏ ۴۵  پسر شَمّای،‏ مَعون بود،‏ و مَعون پدر بِیت‌صور بود.‏ ۴۶  همچنین عِفَه،‏ مُتَعِهٔ کالیب،‏ حَران،‏ موصا و جازیز را زایید.‏ پدر جازیز،‏ حَران بود.‏ ۴۷  پسران یَهدای،‏ رِجِم،‏ یوتام،‏ جِشان،‏ فِلِط،‏ عِفَه و شاعَف بودند.‏ ۴۸  مَعَکاه،‏ مُتَعِهٔ کالیب،‏ شِبِر و تِرحَنَه را زایید.‏ ۴۹  او همچنین شاعَف پدر مَدمَنَّه،‏ شِوا پدر مَکبینا،‏ و پدر جِبْعا را زایید.‏ دختر کالیب،‏ عَکسَه بود.‏ ۵۰  اینها نوادگان کالیب بودند.‏ پسران حور،‏ نخست‌زادهٔ اِفراتَه،‏ از این قرار بودند:‏ شوبال پدر قَریه‌یِعاریم،‏ ۵۱  سَلما پدر بِیت‌لِحِم و حاریف پدر بِیت‌جادِر.‏ ۵۲  نوادگان شوبال پدر قَریه‌یِعاریم،‏ هَرُواِه،‏ یعنی نیمی از مِنوحوت بودند.‏ ۵۳  و طایفه‌های قَریه‌یِعاریم از این قرار بودند:‏ یِتریان،‏ فوتیان،‏ شوماتیان و مِشراعیان.‏ از این طایفه‌ها،‏ صُرعاتیان و اِشتائُلیان پدید آمدند.‏ ۵۴  پسران سَلما،‏ بِیت‌لِحِم،‏ نطوفاتیان،‏ عَطروت‌بِیت‌یوآب،‏ نیمی از مَنَحَتیان،‏ و صُرعیان بودند.‏ ۵۵  طایفه‌های کاتبانی که در یَعبیص سکنی داشتند،‏ از این قرار بودند:‏ تِرعاتیان،‏ شیمِعاتیان و سوکاتیان.‏ اینان قینیانی بودند که از حَمَّت پدر خاندان رِکاب* پدید آمدند.‏

پاورقی‌ها

‏۲:‏۷ در عبری:‏ ”پسران“.‏
‏۲:‏۷ ”عَخار“ یعنی ”زحمت،‏ آزار“.‏ در کتاب یوشَع،‏ ”عَخار“،‏ ”عَخان“ نامیده شده است.‏
‏۲:‏۷ در عبری ”حَرام“،‏ که به تقدیم کامل اشیاء یا اشخاص به خداوند اشاره دارد که اغلب با از بین بردن کامل آنها همراه بود.‏
‏۲:‏۹ در عبری ”کِلوبای“ که ”کالیب“ مخفف آن است.‏
‏۲:‏۱۱ در ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان:‏ ”سَلمون“؛‏ نگاه کنید به روت ۴:‏ ۲۱‏.‏
‏۲:‏۲۳ یا:‏ ”روستاهای یائیر“.‏
‏۲:‏۴۲ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و والگیت؛‏ در عبری:‏ ”پسران“.‏
‏۲:‏۵۵ یا:‏ ”پدرِ بِیت‌رِکاب“.‏