۱تواریخ ۱۴‏:‏۱‏-‏۱۷

۱۴  و حیرام،‏ پادشاه صور،‏ قاصدان با درختان سرو آزاد و سنگتراشان و نجاران نزد داوود فرستاد،‏ تا برایش خانه‌ای بسازند.‏ ۲  پس داوود دانست که خداوند او را به پادشاهی بر اسرائیل استوار کرده،‏ و سلطنتش به خاطر قوم او اسرائیل به‌غایت برافراشته شده است.‏ ۳  داوود در اورشلیم زنان بیشتر گرفت،‏ و صاحبِ پسران و دختران بیشتر شد.‏ ۴  اینانند نامهای فرزندانی که در اورشلیم برای داوود زاده شدند:‏ شَمّوعا،‏ شوباب،‏ ناتان،‏ سلیمان،‏ ۵  یِبحار،‏ اِلیشوعَ،‏ اِلیفِلِط،‏ ۶  نوجَه،‏ نِفِج،‏ یافیَع،‏ ۷  اِلیشامَع،‏ بِعِلیاداع* و اِلیفِلِط.‏ پیروزی داوود بر فلسطینیان ۸  چون فلسطینیان شنیدند که داوود به پادشاهی بر تمامی اسرائیل مسح شده است،‏ جملگی به جستجویش برآمدند.‏ وقتی داوود این را شنید،‏ به مقابله با ایشان بیرون رفت.‏ ۹  باری،‏ فلسطینیان آمده و به وادی رِفائیم یورش برده بودند.‏ ۱۰  پس داوود از خدا مسئلت کرده،‏ پرسید:‏ «آیا به مقابله با فلسطینیان برآیم؟‏ آیا ایشان را به دست من تسلیم خواهی کرد؟‏» خداوند به او گفت:‏ «برآی،‏ زیرا من ایشان را به دست تو تسلیم خواهم کرد.‏» ۱۱  پس به بَعَل‌فِراصیم برآمدند،‏ و داوود در آنجا فلسطینیان را شکست داده،‏ گفت:‏ «خدا همچون سیلابی خروشان،‏ به دست من بر دشمنانم خروشیده است.‏» از این رو آن مکان بَعَل‌فِراصیم* نام گرفت.‏ ۱۲  فلسطینیان خدایان خود را در آنجا رها کردند،‏ و داوود فرمان داد که آنها را به آتش بسوزانند.‏ ۱۳  و اما فلسطینیان بار دیگر به آن وادی یورش بردند.‏ ۱۴  و چون داوود دیگر بار از خدا مسئلت کرد،‏ خدا به او گفت:‏ «مستقیم از پی ایشان به آنجا برمَیا،‏ بلکه دور زده،‏ از مقابل درختان بَلْسان* بدیشان حمله کن.‏ ۱۵  وقتی از فراز درختان بَلْسان صدای گامهای لشکریان را شنیدی،‏ آنگاه به جنگ بیرون شو،‏ زیرا خدا پیشاپیش تو بیرون رفته است تا لشکر فلسطینیان را شکست دهد.‏» ۱۶  پس داوود مطابق آنچه خدا به او دستور داد عمل کرد،‏ و ایشان فلسطینیان را از جِبعون تا جازِر شکست دادند.‏ ۱۷  آوازهٔ داوود در همهٔ سرزمینها پیچید،‏ و خداوند ترس او را بر تمامی قومها مستولی کرد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۷ که شکلی دیگر از ”اِلیاداع“ است؛‏ رجوع کنید به ۱تواریخ ۸:‏۳ و ۲سموئیل ۱۶:‏۵‏.‏
‏۱۴:‏۱۱ یعنی «سروری که می‌خروشد».‏
‏۱۴:‏۱۴ یا:‏ ”درختان توت“.‏