۱تواریخ ۱‏:‏۱‏-‏۵۴

۱  آدم،‏ شِیث،‏ اَنوش،‏ ۲  قینان،‏ مَهَلَلئیل،‏ یارِد،‏ ۳  خَنوخ،‏ مَتوشالَح،‏ لَمِک،‏ ۴  نوح.‏ پسران نوح،‏* سام،‏ حام و یافِث بودند.‏ ۵  پسران* یافِث،‏ جومِر،‏ ماجوج،‏ مَدای،‏ یاوان،‏ توبال،‏ ماشِک و تیراس بودند.‏ ۶  پسران جومِر،‏ اَشکِناز،‏ ریفات* و توجَرمَه بودند.‏ ۷  پسران یاوان،‏ اِلیشَه،‏ تَرشیش،‏ کِتّیم و رودانیم* بودند.‏ ۸  پسران حام،‏ کوش،‏ مِصرایِم،‏* فوط و کنعان بودند.‏ ۹  پسران کوش،‏ سِبا،‏ حَویلَه،‏ سَبتا،‏ رَعَمَه و سَبتِکا بودند.‏ پسران رَعَمَه،‏ صَبا و دِدان بودند.‏ ۱۰  کوش پدر نِمرود بود،‏ و نِمرود نخستین دلاورِ روی زمین شد.‏ ۱۱  مِصرایِم پدرِ لودیم،‏ عَنامیم،‏ لِهابیم و نَفتوخیم بود،‏ ۱۲  و نیز پدرِ فَتروسیم،‏ کَسلوحیم (‏که فلسطینیان از ایشان پدید آمدند)‏،‏ و کَفتوریم.‏ ۱۳  نخست‌زادهٔ کنعان،‏ صیدون بود و دیگر پسرش،‏ حیت؛‏ ۱۴  نوادگان کنعان،‏ یِبوسیان،‏ اَموریان،‏ جِرجاشیان،‏ ۱۵  حِویان،‏ عَرْقیان،‏ سینیان،‏ ۱۶  اَروادیان،‏ صِماریان و حَماتیان بودند.‏ ۱۷  پسران سام،‏ عیلام،‏ آشور،‏ اَرفَکشاد،‏ لود و اَرام بودند و پسران اَرام،‏* عوص،‏ حول،‏ جاتِر و ماشِک.‏ ۱۸  اَرفَکشاد پدر شِلَخ بود،‏ و شِلَخ پدرِ عِبِر.‏ ۱۹  برای عِبِر دو پسر زاده شد:‏ یکی فِلِج* نام داشت،‏ زیرا زمین در روزگار او تقسیم شد،‏ و نام برادرش یُقطان بود.‏ ۲۰  یُقطان پدرِ اَلموداد،‏ شِلِف،‏ حَضَرمَوِت،‏ یِرَخ،‏ ۲۱  هَدورام،‏ اوزال،‏ دِقلَه،‏ ۲۲  عوبال،‏* اَبیمائیل،‏ صَبا،‏ ۲۳  اوفیر،‏ حَویلَه و یوباب بود.‏ اینان همگی پسران یُقطان بودند.‏ ۲۴  سام،‏ اَرفَکشاد،‏ شِلَخ،‏ ۲۵  عِبِر،‏ فِلِج،‏ رِعو،‏ ۲۶  سِروج،‏ ناحور،‏ تارَح ۲۷  و اَبرام که همان ابراهیم است.‏ از ابراهیم تا یعقوب ۲۸  پسران ابراهیم،‏ اسحاق و اسماعیل بودند.‏ ۲۹  نسب‌نامهٔ ایشان چنین است:‏ نِبایوت نخست‌زادهٔ اسماعیل،‏ قیدار،‏ اَدبِئیل،‏ مِبسام،‏ ۳۰  مِشماع،‏ دومَه،‏ مَسّا،‏ حَدَد،‏ تیما،‏ ۳۱  یِطور،‏ نافیش و قِدِمَه.‏ اینها پسران اسماعیل بودند.‏ ۳۲  پسران قِطوره،‏ مُتَعِهٔ ابراهیم:‏ قِطوره،‏ زِمران و یُقشان و مِدان و مِدیان و یِشباق و شواَح را زایید.‏ پسران یُقشان،‏ صَبا و دِدان بودند.‏ ۳۳  پسران مِدیان،‏ عِفَه و عیفِر و خَنوخ و اَبیداع و اِلداعَه بودند.‏ اینان همگی پسران قِطوره بودند.‏ ۳۴  ابراهیم پدر اسحاق بود،‏ و پسران اسحاق،‏ عیسو و اسرائیل بودند.‏ ۳۵  پسران عیسو،‏ اِلیفاز،‏ رِعوئیل،‏ یِعوش،‏ یَعلام و قورَح بودند.‏ ۳۶  پسران اِلیفاز،‏ تیمان،‏ اومار،‏ صِفوا،‏* جَعتام و قِناز بودند،‏ و نیز عَمالیق که مادرش تِمناع* بود.‏ ۳۷  پسران رِعوئیل،‏ نَخَت،‏ زِراح،‏ شَمَّه و مِزَّه بودند.‏ ۳۸  پسران سِعیر،‏ لوطان،‏ شوبال،‏ صِبِعون،‏ عَنَه،‏ دیشان،‏ اِصِر و دیشان بودند.‏ ۳۹  پسران لوطان،‏ حوری و هومام* بودند و خواهر لوطان،‏ تِمناع بود.‏ ۴۰  پسران شوبال،‏ عَلیان،‏* مَنَحَت،‏ عیبال،‏ شِفو و اونام بودند.‏ پسرانِ صِبِعون،‏ اَیَه و عَنَه بودند.‏ ۴۱  پسر عَنَه،‏ دیشون بود و پسران دیشون،‏ حَمران* و اِشبان و یِتران و کِران بودند.‏ ۴۲  پسران اِصِر،‏ بِلهان و زَعَوان و یَعَقان* بودند.‏ پسرانِ دیشان،‏ عوص و اَران بودند.‏ ۴۳  پیش از آنکه پادشاهی بر بنی‌اسرائیل سلطنت کند،‏ در سرزمین اَدوم این پادشاهان سلطنت می‌کردند:‏ بِلاع پسر بِعور،‏ که نام شهر او دینهابَه بود.‏ ۴۴  پس از مرگ بِلاع،‏ یوباب پسر زِراح از بُصرَه،‏ به جای او پادشاه شد.‏ ۴۵  پس از مرگ یوباب،‏ حوشام از سرزمین تیمانیان به جایش پادشاه شد.‏ ۴۶  پس از مرگ حوشام،‏ هَدَد پسر بِداد که مِدیان را در سرزمین موآب شکست داد،‏ به جای او پادشاه شد.‏ نام شهر او،‏ عَویت بود.‏ ۴۷  پس از مرگ هَدَد،‏ سَملَه از مَسریقَه به جایش پادشاه شد.‏ ۴۸  پس از مرگ سَملَه،‏ شائول از رِحوبوت واقع در کنار رود* به جای او پادشاه شد.‏ ۴۹  پس از مرگ شائول،‏ بَعَل‌حانان پسر عَکبور به جایش پادشاه شد.‏ ۵۰  پس از مرگ بَعَل‌حانان،‏ هَدَد به جای او پادشاه شد.‏ نام شهر او،‏ فاعو* بود و نام زنش مِهیطَبئیل،‏ دختر مَطرِد دختر می‌ذاهَب.‏ ۵۱  و هَدَد نیز بمُرد.‏ امیرانِ اَدوم از این قرار بودند:‏ تِمناع،‏ عَلیَه،‏ یِتیت،‏ ۵۲  اُهولیبامَه،‏ ایلَه،‏ فینون،‏ ۵۳  قِناز،‏ تیمان،‏ مِبصار،‏ ۵۴  مَجدیئیل و عیرام.‏ اینان امیرانِ اَدوم بودند.‏

پاورقی‌ها

‏۱:‏۴ در ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ نسخهٔ عبری فاقد عبارت ”پسران نوح“ است.‏
‏۱:‏۵ ”پسران“ می‌تواند به معنی نسل،‏ نوادگان و جانشینان باشد.‏ همچنین در آیات ۶-‏۱۰ و ۱۷-‏۲۳.‏
‏۱:‏۶ در بسیاری از نسخه‌های عبری و والگیت (‏همچنین رجوع کنید به ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و پیدایش ۱۰:‏۳‏)‏.‏ ولی در اکثر متون عبری:‏ ”دیفات“.‏
‏۱:‏۷ یا ”دودانیم“.‏
‏۱:‏۸ همان ”مصر“ است؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۱.‏
‏۱:‏۱۷ طبق یک نسخهٔ عبری و برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان (‏همچنین در پیدایش ۱۰:‏۲۳‏)‏.‏ اغلب نسخه‌های عبری فاقد ”پسران اَرام“ هستند.‏
‏۱:‏۱۹ ”فِلِج“ یعنی ”تقسیم،‏ جدایی و تفرقه“.‏
‏۱:‏۲۲ برخی نسخه‌های عبری و متن سریانی (‏همچنین در پیدایش ۱۰:‏۲۸‏)‏.‏ در اغلب نسخه‌های عبری:‏ ”عیبال“.‏
‏۱:‏۳۶ بسیاری از نسخه‌های عبری،‏ برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و سریانی (‏همچنین در پیدایش ۳۶:‏۱۱‏)‏.‏ در اغلب نسخه‌های عبری:‏ ”صِفی“.‏
‏۱:‏۳۶ در برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان (‏همچنین در پیدایش ۳۶:‏۱۲‏)‏.‏ در متن عبری:‏ ”جَعتام،‏ قِناز،‏ تِمناع و عَمالیق“.‏
‏۱:‏۳۹ شکل دیگری از ”هیمام“ است؛‏ نگاه کنید به پیدایش ۳۶:‏۲۲‏.‏
‏۱:‏۴۰ شکل دیگری از ”عَلوان“ است؛‏ نگاه کنید به پیدایش ۳۶:‏۲۳‏.‏
‏۱:‏۴۱ یا ”حِمدان“.‏
‏۱:‏۴۲ نسخهٔ عبری؛‏ در نسخهٔ یونانی هفتادتَنان ”عَقان“ آمده است (‏مقایسه کنید با پیدایش ۳۶:‏۲۷‏)‏.‏
‏۱:‏۴۸ احتمالاً منظور همان رود فُرات است.‏
‏۱:‏۵۰ در بسیاری از نسخه‌های عبری،‏ برخی از نسخه‌های ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان و متن سریانی و والگیت (‏همچنین در پیدایش ۳۶:‏۳۹‏)‏.‏ در اغلب نسخه‌های عبری:‏ ”فاعی“.‏