یونس ۱‏:‏۱‏-‏۱۷

۱  کلام خداوند بر یونس پسر اَمِتّای نازل شده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«برخیز و به نینوا،‏ آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد برآور،‏ زیرا شرارت آن به حضور من سر برکشیده است.‏» ۳  اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به تَرشیش بگریزد!‏ پس به یافا فرود آمد.‏ در آنجا کشتی‌ای یافت که عازم تَرشیش بود.‏ کرایه‌اش را داد و سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به تَرشیش بگریزد.‏ ۴  اما خداوند بادی شدید بر دریا وزانید،‏ و چنان توفانی عظیم برخاست که چیزی نمانده بود کشتی در هم بشکند.‏ ۵  ملوانان به وحشت افتادند و هریک نزد خدای خویش فریاد برآوردند.‏ آنها بار کشتی را به دریا ریختند تا آن را سبک کنند.‏ اما پیش از این،‏ یونس به اندرون کشتی فرود شده و دراز کشیده بود،‏ و در خوابی سنگین بود.‏ ۶  ناخدای کشتی نزد او رفت و گفت:‏ «چگونه می‌توانی راحت بخوابی؟‏ برخیز و خدایت را بخوان،‏ شاید آن خدا بر ما نظر کند و هلاک نشویم.‏»‏ ۷  آنگاه ملوانان به یکدیگر گفتند:‏ «بیایید قرعه بیفکنیم تا دریابیم به سبب چه کسی این بلا بر ما نازل شده است.‏» پس چنین کردند و قرعه به نام یونس افتاد.‏ ۸  بنابراین از او پرسیدند:‏ «به ما بگو به سبب چه کسی این بلا بر ما نازل شده است؟‏ پیشه‌ات چیست؟‏ از کجا می‌آیی؟‏ سرزمینت کجاست؟‏ از کدامین قوم هستی؟‏» ۹  یونس پاسخ داد:‏ «من عبرانی هستم و ترس یهوه،‏ خدای آسمان را به دل دارم،‏ همان که دریا و خشکی را آفرید.‏» ۱۰  آن مردان سخت به وحشت افتادند و از او پرسیدند:‏ «این چه کاری است که کرده‌ای؟‏» زیرا می‌دانستند از حضور خداوند می‌گریزد،‏ چراکه خود پیشتر بدیشان گفته بود.‏ ۱۱  دریا همچنان متلاطم و متلاطم‌تر می‌شد.‏ پس از او پرسیدند:‏ «با تو چه کنیم تا دریا بر ما آرام شود؟‏» ۱۲  یونس گفت:‏ «مرا برگرفته،‏ به دریا افکنید تا دریا بر شما آرام شود.‏ زیرا می‌دانم این توفان عظیم به سبب من بر شما نازل شده است.‏» ۱۳  اما آن مردان سخت پارو زدند تا کشتی را به خشکی بازگردانند،‏ ولی نتوانستند.‏ زیرا دریا هر لحظه بر ضد آنها متلاطم و متلاطم‌تر می‌شد.‏ ۱۴  پس به درگاه خداوند فریاد برآوردند که:‏ «آه،‏ ای خداوند،‏ تمنا اینکه به سبب جان این شخص تلف نشویم.‏ مگذار دست ما به خون بی‌گناهی آلوده شود.‏ زیرا تو ای خداوند،‏ هر چه بخواهی می‌کنی.‏» ۱۵  آنگاه یونس را برگرفته،‏ به دریا افکندند،‏ و دریا از خروش خود آرام گرفت.‏ ۱۶  آن مردان سخت از خداوند ترسیدند و قربانیها به او تقدیم کرده،‏ برایش نذرها نمودند.‏ ۱۷  آنگاه خداوند ماهی بزرگی برگماشت تا یونس را فرو بلعد.‏ و یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بود.‏

پاورقی‌ها