یوشَع ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۸

۱۸  آنگاه تمامی جماعت بنی‌اسرائیل در شیلوه گرد آمدند و خیمهٔ ملاقات را در آنجا بر پا داشتند و آن سرزمین پیش روی ایشان مغلوب بود.‏ ۲  با این حال،‏ در میان بنی‌اسرائیل،‏ هفت قبیله باقی ماندند که میراثشان هنوز تقسیم نشده بود.‏ ۳  پس یوشَع به بنی‌اسرائیل گفت:‏ «تا به کی در رفتن برای تصرف سرزمینی که یهوه خدای پدرانتان به شما داده است،‏ کاهلی می‌ورزید؟‏ ۴  از هر قبیله سه مرد برگزینید و من ایشان را خواهم فرستاد تا به سرتاسر این سرزمین بروند و گزارشی از آن با در نظر گرفتن ملکیت آیندهٔ خود بنویسند و سپس نزد من بازآیند.‏ ۵  آنان باید زمین را به هفت قسمت تقسیم کنند.‏ یهودا در قلمرو خود در جنوب بماند،‏ و خاندان یوسف در قلمرو خویش در شمال.‏ ۶  زمین را در هفت قسمت توصیف کنید و گزارش آن را اینجا نزد من آورید تا من در حضور یهوه خدایمان برای شما قرعه بیفکنم.‏ ۷  لاویان در میان شما سهمی نخواهند داشت،‏ زیرا خدمتِ کهانت برای خداوند میراث ایشان است.‏ جاد،‏ رِئوبین و نیم‌قبیلهٔ مَنَسی نیز میراث خود را که موسی خدمتگزار خداوند بدیشان داد،‏ در آن سوی اردن به جانب شرق گرفته‌اند.‏»‏ ۸  چون آن مردان برخاسته،‏ روانه شدند،‏ یوشَع آنانی را که برای نوشتن گزارش زمین می‌رفتند،‏ فرمان داده،‏ گفت:‏ «به سرتاسر این سرزمین رفته،‏ گزارشی از آن بنویسید و نزد من بازآیید تا اینجا در شیلوه در حضور خداوند برایتان قرعه بیفکنم.‏» ۹  پس آن مردان رفته،‏ سرتاسر آن سرزمین را پیمودند و بر طوماری گزارشی از هفت قسمت آن سرزمین بر حسب شهرهایش نوشتند و سپس نزد یوشَع به اردوگاه شیلوه بازگشتند.‏ ۱۰  آنگاه یوشَع در شیلوه در حضور خداوند برایشان قرعه افکند و در آنجا زمین را برای بنی‌اسرائیل بر حسب تقسیمات قبیله‌ایِ ایشان تقسیم کرد.‏ میراث بِنیامین ۱۱  نخستین قرعه برای قبیلهٔ بِنیامین بر حسب طوایفشان برآمد.‏ قلمرو سهم آنان مابین قبیلهٔ یهودا و قبایل یوسف تعیین شد.‏ ۱۲  ضلع شمالیِ حدود ایشان از اردن آغاز شده،‏ به سمت شمال اَریحا و همچنین نواحی مرتفع به جانب غرب بالا می‌رفت،‏ و به صحرای بِیت‌آوِن ختم می‌شد.‏ ۱۳  آنگاه از آنجا به سمت لوز،‏ به طرف شیب جنوبی لوز،‏ یعنی همان بِیت‌ئیل امتداد می‌یافت و سپس به جانب عَطاروت‌اَدّار که در کنار کوهی در جنوب بِیت‌حورونِ پایینی است،‏ می‌رفت.‏ ۱۴  آنگاه ادامه می‌یافت و در ضلع غربی،‏ از کوهی که مقابل بِیت‌حورون بود،‏ به سمت جنوب می‌پیچید و سپس به قَریه‌بَعَل،‏ یعنی همان قَریه‌یِعاریم که از آن قبیلهٔ یهوداست،‏ ختم می‌شد.‏ این بود ضلع غربی.‏ ۱۵  و ضلع جنوبی،‏ از حومهٔ قَریه‌یِعاریم آغاز می‌شد و به جانب غرب رفته،‏ به چشمهٔ آبهای نِفتواَخ می‌رسید.‏ ۱۶  سپس به سمت کوهپایه‌ای که مشرف بر وادی بِن‌هِنّوم در شمال وادی رِفائیم بود پایین می‌رفت،‏ و به وادی هِنّوم در شیب جنوبی شهر یِبوسیان می‌رسید و از آنجا به سمت پایین به عِین‌روجِل می‌رفت.‏ ۱۷  آنگاه به سمت شمال ادامه می‌یافت و به عِین‌شمس رفته،‏ از آنجا به جِلیلوت که روبه‌روی سربالایی اَدُمّیم است می‌رسید و آنگاه به جانب سنگِ بوهَن پسر رِئوبین پایین می‌رفت.‏ ۱۸  سپس از آنجا به سوی شیب شمالی بِیت‌عَرَبَه ادامه می‌یافت و به سمت پایین به دشت عَرَبَه می‌رفت،‏ ۱۹  و از آنجا به شیب شمالی بِیت‌حُجلَه می‌رسید و به خلیج شمالی دریای نمک واقع در انتهای جنوبی اردن ختم می‌شد.‏ این بود سرحد جنوبی.‏ ۲۰  اردن نیز سرحد شرقی آن را تشکیل می‌داد.‏ این است میراث قبیلهٔ بِنیامین بر حسب طوایفشان،‏ و سرحداتش به هر طرف.‏ ۲۱  شهرهای قبیلهٔ بِنیامین،‏ بر حسب طوایفشان،‏ از این قرار بود:‏ اَریحا،‏ بِیت‌حُجلَه،‏ عِمیق‌قِصیص،‏ ۲۲  بِیت‌عَرَبَه،‏ صِمارایِم،‏ بِیت‌ئیل،‏ ۲۳  عَوّیم،‏ فارَه،‏ عُفرَه،‏ ۲۴  کِفَرعَمّونی،‏ عُفنی و جِبَع،‏ که دوازده شهر بودند با روستاهایشان.‏ ۲۵  جِبعون،‏ رامَه،‏ بِئیروت،‏ ۲۶  مِصفَه،‏ کِفیرَه،‏ موصَه،‏ ۲۷  راقِم،‏ یِرفِئیل،‏ تَرالَه،‏ ۲۸  صِلَع،‏ آلِف،‏ شهر یِبوسیان یعنی اورشلیم،‏ جِبعَه و قَریه‌یِعاریم،‏* که چهارده شهر بودند با روستاهایشان.‏ این است میراث قبیلهٔ بِنیامین بر حسب طوایفشان.‏

پاورقی‌ها

‏۱۸:‏۲۸ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ در عبری:‏ ”قَریه“.‏