یوشَع ۱۶‏:‏۱‏-‏۱۰

۱۶  سهم قبیلهٔ یوسف مطابق قرعه از اردن در کنار اَریحا آغاز می‌شد،‏ و به سمت شرق تا آبهای اَریحا در صحرا می‌رفت و از اَریحا به نواحی مرتفع در بِیت‌ئیل می‌رسید.‏ ۲  آنگاه از بِیت‌ئیل،‏ یعنی لوز ادامه یافته،‏ به سرحد اَرکیان در عَطاروت می‌رسید.‏ ۳  سپس به جانب غرب به سرحد یَفلیطیان تا منطقهٔ بِیت‌حورونِ پایینی و تا به جازِر پایین می‌رفت،‏ و به دریا منتهی می‌شد.‏ ۴  پس قبیلهٔ یوسف،‏ یعنی مَنَسی و اِفرایِم،‏ میراث خود را دریافت کردند.‏ ۵  قلمرو قبیلهٔ اِفرایِم بر حسب طوایفشان بدین قرار بود:‏ سرحد میراث آنان از عَطاروت‌اَدّار در شرق تا بِیت‌حورونِ بالایی بود ۶  و از آنجا به سوی دریا تا مِکمِتَت در شمال ادامه می‌یافت.‏ سپس به سمت شرق به طرف تَعَنَت‌شیلوه می‌پیچید،‏ و از آنجا گذشته،‏ به یانُوَح در شرق می‌رسید.‏ ۷  و از یانُوَح به سمت عَطاروت و نَعَرَه پایین رفته،‏ به اَریحا می‌رسید و به اردن ختم می‌شد.‏ ۸  سپس از تَپُّواَخ به سمت غرب تا وادی قانَه می‌رفت و به دریا منتهی می‌شد.‏ این بود میراث قبیلهٔ اِفرایِم بر حسب طوایفشان،‏ ۹  با شهرهایی که در میان میراث قبیلهٔ مَنَسی برای قبیلهٔ اِفرایِم کنار گذاشته شده بود،‏ همهٔ شهرها با روستاهایشان.‏ ۱۰  با این حال،‏ آنان کنعانیان ساکن جازِر را بیرون نراندند؛‏ پس ایشان تا به امروز در میان اِفرایِم ساکنند،‏ اما همچون کارگرانی برای انجام کارهای اجباری.‏

پاورقی‌ها