یوحنا ۱۶‏:‏۱‏-‏۳۳

۱۶  ‏«این چیزها را به شما گفتم تا نلغزید.‏ ۲  شما را از کنیسه‌ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی می‌رسد که هر که شما را بکشد،‏ می‌پندارد که خدا را خدمت کرده است.‏ ۳  این کارها را خواهند کرد،‏ زیرا نه پدر را می‌شناسند،‏ نه مرا.‏ ۴  اینها را به شما گفتم تا چون زمان وقوعشان فرا رسد،‏ به یاد آورید که شما را آگاه کرده بودم.‏ آنها را در آغاز به شما نگفتم،‏ زیرا خود با شما بودم.‏ کار روح خدا ۵  ‏«اکنون نزد فرستندهٔ خود می‌روم،‏ و هیچ‌یک نمی‌پرسید،‏ ”کجا می‌روی؟‏“ ۶  امّا به سبب شنیدن سخنانم،‏ دل شما آکنده از غم شده است.‏ ۷  با این حال،‏ من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست.‏ زیرا اگر نروم،‏ آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛‏ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم.‏ ۸  چون او آید،‏ جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت* و داوری،‏ تقصیرکار است.‏* ۹  به لحاظ گناه،‏ زیرا به من ایمان نمی‌آورند.‏ ۱۰  به لحاظ عدالت،‏ زیرا نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید.‏ ۱۱  و به لحاظ داوری،‏ زیرا رئیس این جهان محکوم شده است.‏ ۱۲  ‏«بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم،‏ امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید.‏ ۱۳  امّا چون روحِ راستی آید،‏ شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛‏ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت،‏ بلکه آنچه را می‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت.‏ ۱۴  او مرا جلال خواهد داد،‏ زیرا آنچه را از آنِ من است گرفته،‏ به شما اعلام خواهد کرد.‏ ۱۵  هرآنچه از آنِ پدر است،‏ از آنِ من است.‏ از همین رو گفتم آنچه را از آنِ من است گرفته،‏ به شما اعلام خواهد کرد.‏ عیسی شاگردان را تسلی می‌دهد ۱۶  ‏«پس از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک زمانی دیگر،‏ باز مرا خواهید دید.‏» ۱۷  آنگاه بعضی از شاگردان او به یکدیگر گفتند:‏ «مقصود او از این سخن چیست که،‏ ”پس از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید،‏ و پس از اندک زمانی دیگر،‏ باز مرا خواهید دید“؟‏ یا از اینکه می‌گوید ”زیرا نزد پدر می‌روم“؟‏» ۱۸  پس به یکدیگر می‌گفتند:‏ «این ’اندک زمان‘ که می‌گوید،‏ چیست؟‏ مقصود او را درنمی‌یابیم؟‏» ۱۹  امّا عیسی از پیش می‌دانست که می‌خواهند از او سؤال کنند؛‏ پس به ایشان گفت:‏ «آیا در این باره با هم بحث می‌کنید که گفتم،‏ ”پس از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید،‏ و پس از اندک زمانی دیگر،‏ باز مرا خواهید دید“؟‏ ۲۰  آمین،‏ آمین،‏ به شما می‌گویم،‏ شما زاری و ماتم خواهید کرد،‏ امّا جهان شادمان خواهد شد؛‏ شما غمگین خواهید بود،‏ امّا غم شما به شادی بدل خواهد شد.‏ ۲۱  زن به هنگام زایمان درد می‌کشد،‏ از آن رو که ساعت او فرا رسیده است؛‏ امّا چون فرزندش به دنیا آمد،‏ درد خود را دیگر به یاد نمی‌آورد،‏ چرا که شاد است از این که انسانی به دنیا آمده است.‏ ۲۲  به همین‌سان،‏ شما نیز اکنون اندوهگینید؛‏ امّا باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ‌کس آن شادی را از شما نخواهد گرفت.‏ ۲۳  در آن روز،‏ دیگر چیزی از خودِ من نخواهید خواست.‏ آمین،‏ آمین،‏ به شما می‌گویم،‏ هر چه از پدر به نام من بخواهید،‏ آن را به شما خواهد داد.‏ ۲۴  تا کنون به نام من چیزی نخواسته‌اید؛‏ بخواهید تا بیابید و شادی‌تان کامل شود.‏ ۲۵  ‏«اینها را به تمثیل به شما گفتم؛‏ امّا زمانی فرا خواهد رسید که دیگر این‌گونه با شما سخن نخواهم گفت،‏ بلکه آشکارا دربارهٔ پدر به شما خواهم گفت.‏ ۲۶  در آن روز،‏ به نام من درخواست خواهید کرد.‏ و به شما نمی‌گویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست،‏ ۲۷  چرا که پدر خودْ شما را دوست می‌دارد،‏ زیرا شما مرا دوست داشته و ایمان آورده‌اید که از نزد خدا آمده‌ام.‏ ۲۸  من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم؛‏ و حال این جهان را ترک می‌گویم و نزد پدر می‌روم.‏»‏ ۲۹  آنگاه شاگردانش گفتند:‏ «اکنون آشکارا سخن می‌گویی،‏ نه به تمثیل.‏ ۳۰  حال دیگر می‌دانیم که از همه چیز آگاهی و حتی نیاز نداری کسی سؤالش را با تو در میان نهد.‏ از همین رو،‏ ایمان داریم که از نزد خدا آمده‌ای.‏» ۳۱  عیسی به آنها گفت:‏ «آیا اکنون واقعاً ایمان دارید؟‏ ۳۲  اینک زمانی فرا می‌رسد،‏ و براستی که هم‌اکنون فرا رسیده است،‏ که پراکنده خواهید شد و هر یک به خانه و کاشانهٔ خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت؛‏ امّا من تنها نیستم،‏ زیرا پدر با من است.‏ ۳۳  اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید.‏ در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛‏ امّا دلْ قوی دارید،‏ زیرا من بر دنیا غالب آمده‌ام.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۶:‏۸ یا ”پارسایی“؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۰.‏
‏۱۶:‏۸ یا:‏ «چون او آید،‏ آشکار خواهد کرد که جهان به لحاظ .‏.‏.‏ تقصیرکار است».‏