یوحنا ۱۴‏:‏۱‏-‏۳۱

۱۴  ‏«دل شما مضطرب نباشد.‏ به خدا ایمان داشته باشید؛‏ به من نیز ایمان داشته باشید.‏* ۲  در خانهٔ پدر من منزل بسیار است،‏ وگرنه به شما می‌گفتم.‏ می‌روم تا مکانی برای شما آماده کنم.‏ ۳  و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم،‏ باز می‌آیم و شما را نزد خود می‌برم،‏ تا آنجا که من هستم شما نیز باشید.‏ ۴  جایی که من می‌روم راهش را می‌دانید.‏» ۵  توما به او گفت:‏ «ما حتی نمی‌دانیم به کجا می‌روی،‏ پس چگونه می‌توانیم راه را بدانیم؟‏» ۶  عیسی به او گفت:‏ «من راه و راستی و حیات هستم؛‏ هیچ‌کس جز به واسطهٔ من،‏ نزد پدر نمی‌آید.‏ ۷  اگر مرا می‌شناختید،‏ پدر مرا نیز می‌شناختید؛‏ امّا پس از این او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.‏» ۸  فیلیپُس به او گفت:‏ «سرور ما،‏ پدر را به ما بنما،‏ که همین ما را کافی است.‏» ۹  عیسی به او گفت:‏ «فیلیپُس،‏ دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته‌ای؟‏ کسی که مرا دیده،‏ پدر را دیده است؛‏ پس چگونه است که می‌گویی ”پدر را به ما بنما“؟‏ ۱۰  آیا باور نداری که من در پدرم و پدر در من است؟‏ سخنانی که من به شما می‌گویم از خودم نیست،‏ بلکه پدری که در من ساکن است،‏ اوست که کارهای خود را به انجام می‌رساند.‏ ۱۱  این سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛‏ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید.‏ ۱۲  ‏«آمین،‏ آمین،‏ به شما می‌گویم،‏ آن که به من ایمان داشته باشد،‏ او نیز کارهایی را که من می‌کنم،‏ خواهد کرد،‏ و حتی کارهایی بزرگتر از آن خواهد کرد،‏ زیرا که من نزد پدر می‌روم.‏ ۱۳  و هرآنچه به نام من درخواست کنید،‏ من آن را انجام خواهم داد،‏ تا پدر در پسر جلال یابد.‏ ۱۴  اگر چیزی به نام من از من بخواهید،‏ آن را انجام خواهم داد.‏ وعده روح‌القدس ۱۵  ‏«اگر مرا دوست بدارید،‏ احکام مرا نگاه خواهید داشت.‏ ۱۶  و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی* دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد،‏ ۱۷  یعنی روحِ راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد،‏ زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛‏ امّا شما او را می‌شناسید،‏ چرا که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود.‏ ۱۸  ‏«شما را بی‌کس نمی‌گذارم؛‏ نزد شما می‌آیم.‏ ۱۹  پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید،‏ امّا شما خواهید دید،‏ و چون من زنده‌ام،‏ شما نیز خواهید زیست.‏ ۲۰  در آن روز،‏ خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.‏ ۲۱  آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی می‌کند،‏ اوست که مرا دوست می‌دارد؛‏ و آن که مرا دوست می‌دارد،‏ پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته،‏ خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.‏»‏ ۲۲  یهودا،‏ نه اَسخَریوطی،‏ از او پرسید:‏ «سرور من،‏ چگونه است که می‌خواهی خود را بر ما ظاهر کنی،‏ امّا نه بر این جهان؟‏» ۲۳  عیسی پاسخ داد:‏ «اگر کسی مرا دوست بدارد،‏ کلام مرا نگاه خواهد داشت،‏ و پدرم او را دوست خواهد داشت،‏ و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید.‏ ۲۴  آن که مرا دوست نمی‌دارد،‏ کلام مرا نگاه نخواهد داشت؛‏ و این کلام که می‌شنوید از من نیست،‏ بلکه از پدری است که مرا فرستاده است.‏ ۲۵  ‏«این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم.‏ ۲۶  امّا آن مدافع،‏ یعنی روح‌القدس،‏ که پدر او را به نام من می‌فرستد،‏ او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم،‏ به یادتان خواهد آورد.‏ ۲۷  برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛‏ آرامش خود را به شما می‌دهم.‏ آنچه من به شما می‌دهم،‏ نه چنان است که جهان به شما می‌دهد.‏ دل شما مضطرب و هراسان نباشد.‏ ۲۸  شنیدید که به شما گفتم،‏ ”من می‌روم،‏ امّا باز نزد شما می‌آیم.‏“ اگر مرا دوست می‌داشتید،‏ شادمان می‌شدید که نزد پدر می‌روم،‏ زیرا پدر از من بزرگتر است.‏ ۲۹  اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم،‏ تا چون واقع شود ایمان آورید.‏ ۳۰  فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم،‏ زیرا رئیس این جهان می‌آید.‏ او هیچ قدرتی بر من ندارد؛‏ ۳۱  امّا من کاری را می‌کنم که پدر به من فرمان داده است،‏ تا جهان بداند که پدر را دوست می‌دارم.‏ برخیزید،‏ برویم.‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۱ یا:‏ «شما به خدا ایمان دارید؛‏ به من نیز ایمان داشته باشید».‏
‏۱۴:‏۱۶ یا ”پشتیبان“،‏ ”مددکار“،‏ ”یاور“.‏