یعقوب ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

۳  برادران من،‏ مباد که بسیاری از شما در پی معلّم شدن باشند،‏ زیرا می‌دانید که بر ما معلّمان،‏ داوریِ سخت‌تر خواهد شد.‏ ۲  ما همه بسیار می‌لغزیم.‏ اگر کسی در گفتار خود نلغزد،‏ انسانی کامل است و می‌تواند تمامی وجودِ* خود را مهار کند.‏ ۳  ما با لگام نهادن بر دهان اسب،‏ آن را مطیع خود می‌سازیم و بدین وسیله می‌توانیم تمامی بدن حیوان را به هر سو هدایت کنیم.‏ ۴  همچنین سُکانی کوچک می‌تواند کشتی بزرگی را که فقط بادهای نیرومند آن را به حرکت درمی‌آورد،‏ به هر سمتی که ناخدا بخواهد هدایت کند.‏ ۵  به همین‌سان،‏ زبان نیز عضوی کوچک است،‏ امّا ادعاهای بزرگ دارد.‏ جرقه‌ای کوچک می‌تواند جنگلی بزرگ را به آتش کِشد.‏ ۶  زبان نیز آتش است؛‏ دنیایی است از نادرستی در میان اعضای بدن ما که همهٔ وجود انسان را آلوده می‌کند و دایرهٔ کائنات* را به آتش می‌کشد -‏ آتشی که جهنم آن را افروخته است!‏ ۷  انسان همه گونه حیوان و پرنده و خزنده و جاندار دریایی را رام می‌کند و کرده است،‏ ۸  امّا هیچ انسانی قادر به رام کردن زبان نیست.‏ زبان شرارتی است سرکش و پر از زهرِ کشنده!‏ ۹  با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می‌خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده‌اند،‏ لعن می‌کنیم.‏ ۱۰  از یک دهان،‏ هم ستایش بیرون می‌آید،‏ هم نفرین!‏ ای برادران من،‏ شایسته نیست چنین باشد.‏ ۱۱  آیا می‌شود از چشمه‌ای هم آب شیرین روان باشد،‏ هم آب شور؟‏ ۱۲  برادرانِ من،‏ آیا ممکن است درخت انجیر،‏ زیتون بار آوَرَد؟‏ یا درخت مو،‏ انجیر بَر دهد؟‏ به همین‌سان نیز چشمهٔ شور نمی‌تواند آب شیرین روان سازد.‏ دو گونه حکمت ۱۳  کیست حکیم و خردمند در میان شما؟‏ بگذارید آن را با شیوهٔ زندگی پسندیدهٔ خود نشان دهد،‏ با اعمالی توأم با حِلم که از حکمت سرچشمه می‌گیرد.‏ ۱۴  امّا اگر در دل خود حسدِ تلخ و جاه‌طلبی دارید،‏ به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید.‏ ۱۵  چنین حکمتی از بالا نازل نمی‌شود،‏ بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است.‏ ۱۶  زیرا هر جا حسد و جاه‌طلبی باشد،‏ در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود.‏ ۱۷  امّا آن حکمت که از بالاست،‏ نخست پاک است،‏ سپس صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت‌پذیر،‏ و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو،‏ و بَری از تبعیض و ریا!‏ ۱۸  پارسایی،‏ محصولی است که در صلح و صفا،‏ و به دست صلحجویان کاشته می‌شود.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۲ یا ”بدن“.‏
‏۳:‏۶ یا:‏ ”تمام زندگی او“.‏