یعقوب ۲‏:‏۱‏-‏۲۶

۲  برادران من،‏ ایمانِ شما به عیسی مسیح،‏ خداوند پرجلالمان،‏ با تبعیض همراه نباشد.‏ ۲  اگر کسی با انگشتریِ زرین و جامهٔ فاخر به مجلس شما درآید و فقیری نیز با جامهٔ ژنده وارد شود،‏ ۳  و شما به آن که جامهٔ فاخر در بر دارد توجه خاص نشان دهید و به او بگویید:‏ «در این جای نیکو بنشین،‏» امّا فقیر را بگویید:‏ «همان جا بایست!‏» و یا:‏ «اینجا پیش پاهای من بر زمین بنشین،‏» ۴  آیا در میان خود تبعیض قائل نشده و با اندیشهٔ بد قضاوت نکرده‌اید؟‏ ۵  برادران عزیز،‏ گوش فرا دهید!‏ مگر خدا فقیران این جهان را برنگزیده تا در ایمان دولتمند باشند و پادشاهی‌ای را به میراث یابند که او به دوستدارانِ خود وعده فرموده است؟‏ ۶  امّا شما به فقیر بی‌حرمتی روا داشته‌اید.‏ آیا دولتمندان نیستند که بر شما ستم روا می‌دارند و شما را به محکمه می‌کشند؟‏ ۷  آیا ایشان نیستند که به آن نام شریف که بر شما نهاده شده،‏ کفر می‌گویند؟‏ ۸  اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفتهٔ کتاب به جای آورید که می‌فرماید:‏ «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن،‏» کارِ نیکو کرده‌اید.‏ ۹  امّا اگر تبعیض قائل شوید،‏ گناه کرده‌اید و شریعت،‏ شما را چون افرادی قانون‌شکن،‏ محکوم می‌کند.‏ ۱۰  زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد،‏ مجرم به شکستن تمام شریعت است.‏ ۱۱  چه،‏ او که گفت:‏ «زنا مکن،‏» همچنین گفته است:‏ «قتل مکن.‏» پس هرچند زنا نکنی،‏ امّا اگر قتل کنی،‏ شریعت را شکسته‌ای.‏ ۱۲  پس همچون کسانی سخن گویید و عمل کنید که می‌دانند بر پایهٔ شریعتِ آزادی،‏ بر آنها داوری خواهد شد،‏ ۱۳  زیرا داوری نسبت به آن که رحم نکرده باشد،‏ بی‌رحم خواهد بود.‏ امّا رحم بر داوری پیروز خواهد شد!‏ ایمان و اعمال ۱۴  برادرانِ من،‏ چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد،‏ امّا عمل نداشته باشد؟‏ آیا چنین ایمانی می‌تواند او را نجات بخشد؟‏ ۱۵  اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد ۱۶  و کسی از شما بدیشان گوید:‏ «بروید به سلامت،‏ و گرم و سیر شوید،‏» امّا برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد،‏ چه سود؟‏ ۱۷  پس ایمان به تنهایی و بدون عمل،‏ مرده است.‏ ۱۸  حال کسی ممکن است بگوید:‏ «تو ایمان داری و من هم اعمال دارم!‏» اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود.‏ ۱۹  تو ایمان داری که خدا یکی است.‏ نیکو می‌کنی!‏ حتی دیوها نیز این‌گونه ایمان دارند و از ترس به خود می‌لرزند!‏ ۲۰  ای نادان،‏ می‌خواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بی‌ثمر است؟‏ ۲۱  آیا جَد ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد،‏ آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود؟‏ ۲۲  می‌بینی که ایمان و اعمال او با هم عمل می‌کردند،‏ و ایمان او با اعمالش کامل شد.‏ ۲۳  و آن نوشته تحقق یافت که می‌گوید:‏ «ابراهیم به خدا ایمان آورْد و این برای او پارسایی شمرده شد،‏» و او دوست خدا خوانده شد.‏ ۲۴  پس می‌بینید به اعمال است که انسان پارسا شمرده می‌شود،‏ نه با ایمانِ تنها.‏ ۲۵  همچنین آیا راحابِ روسپی به اعمال پارسا شمرده نشد،‏ آنگاه که به فرستادگان پناه داد و ایشان را از راهی دیگر روانه کرد؟‏ ۲۶  آری،‏ همان‌گونه که بدن بدون روح مرده است،‏ ایمان نیز بدون عمل مرده است.‏

پاورقی‌ها