پیدایش ۷‏:‏۱‏-‏۲۴

۷  آنگاه خداوند به نوح گفت:‏ «تو و همهٔ اهل خانه‌ات به کشتی درآیید،‏ زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم.‏ ۲  از همهٔ چارپایان طاهر،‏ هفت جفت،‏ نر و ماده،‏ با خود برگیر،‏ و از چارپایان نجس،‏ یک جفت،‏ نر و ماده،‏ ۳  و نیز از پرندگان آسمان هفت جفت،‏ نر و ماده،‏ تا نسل آنها را بر روی تمام زمین زنده نگاه داری.‏ ۴  زیرا من پس از هفت روز،‏ چهل روز و چهل شب باران بر زمین خواهم بارانید،‏ و هر موجودی را که ساخته‌ام از روی زمین محو خواهم کرد.‏» ۵  و نوح هرآنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود،‏ به انجام رسانید.‏ ۶  نوح ششصد ساله بود که توفانِ آب بر زمین آمد؛‏ ۷  و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی درآمدند تا از آب توفان در امان باشند.‏ ۸  چارپایان طاهر و چارپایان نجس،‏ پرندگان و همهٔ خزندگان روی زمین،‏ ۹  دو به دو،‏ نر و ماده،‏ همان‌گونه که خدا به نوح فرمان داده بود،‏ نزد نوح به کشتی درآمدند.‏ ۱۰  و پس از هفت روز،‏ آب توفان بر زمین آمد.‏ ۱۱  در سال ششصدم از زندگی نوح،‏ در روز هفدهم از ماه دوّم،‏ آری،‏ در همان روز،‏ همهٔ چشمه‌های ژرفای عظیم* فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد.‏ ۱۲  و باران چهل روز و چهل شب بر زمین فرو بارید.‏ ۱۳  در همان روز،‏ نوح و پسرانش سام و حام و یافِث و زن نوح و سه زوجهٔ پسرانش با آنها به کشتی درآمدند،‏ ۱۴  آنان و همهٔ وحوش،‏ گونه به گونه،‏ و همهٔ چارپایان،‏ گونه به گونه،‏ و همهٔ خزندگان روی زمین،‏ گونه به گونه،‏ و همهٔ پرندگان گونه به گونه،‏ همهٔ مرغان و همهٔ بالداران.‏ ۱۵  پس دو به دو،‏ از هر ذی‌جسدی که نَفَسِ حیات در خود داشت،‏ نزد نوح به کشتی درآمدند.‏ ۱۶  و آنهایی که داخل شدند،‏ همان‌گونه که خدا به نوح فرمان داده بود،‏ نر و ماده از هر ذی‌جسد بودند.‏ آنگاه خداوند در را بر او بست.‏ ۱۷  و توفان چهل روز بر زمین ادامه داشت،‏ و آب افزون گشت و کشتی را برگرفت که از زمین بلند شد.‏ ۱۸  و آب چیرگی یافته،‏ بر زمین بسیار فزونی گرفت،‏ و کشتی بر سطح آب شناور شد.‏ ۱۹  و آب بر زمین زیاد و زیادتر غلبه یافت تا آنکه همهٔ کوههای بلند که زیر تمامی آسمان بود،‏ پوشیده شد.‏ ۲۰  آب پانزده ذِراع* از کوهها بالاتر رفت و آنها را پوشانید.‏ ۲۱  هر ذی‌جسدی که بر زمین حرکت می‌کرد،‏ از پرندگان و چارپایان و وحوش و همهٔ انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همهٔ آدمیان،‏ تلف شد.‏ ۲۲  هرآنچه بر خشکی بود و نَفَسِ حیات در بینی داشت،‏ بمرد.‏ ۲۳  او هر موجودی را که بر روی زمین بود،‏ محو کرد،‏ از آدمیان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان.‏ آنها از زمین محو شدند؛‏ تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند.‏ ۲۴  و آب صد و پنجاه روز بر زمین چیره بود.‏

پاورقی‌ها

‏۷:‏۱۱ منظور اعماق زمین است.‏
‏۷:‏۲۰ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است.‏