پیدایش ۶‏:‏۱‏-‏۲۲

۶  و اما چون شمار آدمیان بر زمین فزونی گرفت و دختران برای ایشان زاده شدند،‏ ۲  پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند،‏ و هر یک را که برمی‌گزیدند به زنی می‌گرفتند.‏ ۳  و خداوند فرمود:‏ «روح من همیشه در انسان نخواهد ماند،‏ زیرا که او موجودی فانی است:‏ روزهای او صد و بیست سال خواهد بود.‏» ۴  در آن روزگار و پس از آن،‏ غول‌پیکران بر زمین بودند،‏ زمانی که پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند و آنان فرزندان برای ایشان به دنیا آوردند.‏ اینان پهلوانانی از روزگاران کهن بودند که مردانی نام‌آور شدند.‏ ۵  و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است،‏ و هر نیتِ اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس؛‏ ۶  و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود،‏ متأسف شد و در دل خود غمگین گشت.‏ ۷  پس خداوند فرمود:‏ «انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو خواهم ساخت،‏ انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را،‏ زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم.‏» ۸  اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.‏* ۹  و این است تاریخچهٔ نسل نوح.‏ نوح مردی بود پارسا و در روزگار خویش بی‌عیب.‏ نوح با خدا راه می‌رفت.‏ ۱۰  و نوح سه پسر آورد:‏ سام و حام و یافِث.‏ ۱۱  باری،‏ زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود.‏ ۱۲  و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود،‏ زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند.‏ ۱۳  پس خدا به نوح گفت:‏ «پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است،‏ زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است.‏ اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد.‏ ۱۴  پس برای خود کشتی‌ای* از چوب کوفر بساز،‏ و حجره‌هایی در آن بنا کن،‏ و درون و بیرونش را قیراندود نما.‏ ۱۵  آن را این‌گونه بساز:‏ درازای کشتی سیصد ذِراع،‏* پهنایش پنجاه ذِراع و بلندی‌اش سی ذِراع باشد.‏ ۱۶  برای کشتی روزنه‌ای به اندازهٔ یک ذِراع از بالای آن بساز.‏ درِ کشتی را در پهلوی آن بگذار و طبقات پایین و وسط و بالا در آن بنا کن.‏ ۱۷  زیرا اینک من توفانِ آب بر زمین می‌آورم تا هر ذی‌جسدی را که نَفَسِ حیات در آن باشد از زیر آسمان نابود سازم.‏ هر چه بر زمین است،‏ خواهد مرد.‏ ۱۸  لیکن عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت،‏ و تو به کشتی در خواهی آمد؛‏ تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت،‏ همراه تو.‏ ۱۹  از همهٔ جانداران،‏ از هر ذی‌جسدی،‏ جفتی از هر گونه،‏ به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده نگاه داری.‏ نر و ماده باشند.‏ ۲۰  از هر گونه پرنده،‏ از هر گونه چارپا و از هر گونه خزندهٔ زمین،‏ جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری.‏ ۲۱  همچنین از هر گونه آذوقهٔ خوردنی برگیر و بیندوز،‏ تا برای تو و آنها خوراک باشد.‏» ۲۲  پس نوح چنین کرد؛‏ او هرآنچه را که خدا به وی فرمان داده بود،‏ به انجام رسانید.‏

پاورقی‌ها

‏۶:‏۸ یا:‏ «نظر لطف خداوند شامل حال نوح شد».‏
‏۶:‏۱۴ واژهٔ عبری به معنی ”صندوق“ یا ”جعبه‌ای بزرگ“ است؛‏ همچنین در بقیهٔ متن.‏
‏۶:‏۱۵ در عبری:‏ ”اِمّا“.‏ یک اِمّا تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏