پیدایش ۱۴‏:‏۱‏-‏۲۴

۱۴  و اما در زمان اَمرافِل پادشاه شِنعار،‏* اَریوک پادشاه اِلاسار،‏ کِدُرلاعُمِر پادشاه عیلام و تِدعال پادشاه گوُییم،‏* ۲  این پادشاهان به جنگِ بارَع پادشاه سُدوم،‏ بِرشاع پادشاه عَمورَه،‏ شِنعاب پادشاه اَدمَه،‏ شِمیبِر پادشاه صِبوئیم،‏ و پادشاه بِلاع که صوعَر باشد،‏ رفتند.‏ ۳  اینان نیز جملگی در وادی سِدّیم،‏ که دریای نمک* باشد،‏ با هم متفق شدند.‏ ۴  ایشان دوازده سال کِدُرلاعُمِر را بندگی کرده بودند،‏ ولی در سال سیزدهم شوریدند.‏ ۵  در سال چهاردهم،‏ کِدُرلاعُمِر و پادشاهانی که با او بودند،‏ آمده،‏ رِفائیان را در عِشتِروت قَرنَیم،‏ زوزیان را در هام،‏ و ایمیان را در شاوِه قَریه‌تایِم شکست دادند،‏ ۶  و حوریان را نیز در کوهستان ایشان،‏ سِعیر،‏ تا ایل‌فاران در حاشیهٔ صحرا.‏ ۷  سپس بازگشتند و به عِین‌مِشفاط که قادِش باشد آمدند،‏ و همهٔ ممالک عَمالیقیان و اَموریان را که در حَصَصون‌تامار می‌زیستند،‏ شکست دادند.‏ ۸  آنگاه پادشاه سُدوم،‏ پادشاه عَمورَه،‏ پادشاه اَدمَه،‏ پادشاه صِبوئیم و پادشاه بِلاع که صوعَر باشد،‏ بیرون آمدند و در وادی سِدّیم صف‌آرایی کردند،‏ ۹  تا با کِدُرلاعُمِر پادشاه عیلام،‏ تِدعال پادشاه گوییم،‏ اَمرافِل پادشاه شِنعار و اَریوک پادشاه اِلاسار بجنگند،‏ یعنی چهار پادشاه با پنج پادشاه.‏ ۱۰  و وادی سِدّیم پر از گودالهای قیر بود،‏ و هنگامی که پادشاهان سُدوم و عَمورَه می‌گریختند،‏ برخی در آنها فرو افتادند و بقیه به کوهستان گریختند.‏ ۱۱  پس دشمنان،‏ همهٔ اموال سُدوم و عَمورَه و همهٔ آذوقهٔ آنها را گرفتند و رفتند.‏ ۱۲  آنان لوط برادرزادهٔ اَبرام را نیز که در سُدوم سکونت داشت،‏ با اموالش،‏ با خود بردند.‏ ۱۳  یکی از گریختگان آمد و اَبرام عبرانی را خبر داد.‏ اَبرام در بلوطستان مَمریِ اَموری که برادر* اِشکول و عانِر بود،‏ می‌زیست.‏ ایشان با اَبرام هم‌پیمان بودند.‏ ۱۴  چون اَبرام شنید که خویشاوند او اسیر شده است،‏ سیصد و هجده تن از خانه‌زادان کارآزمودهٔ خویش را برگرفت و دشمن را تا دان تعقیب کرد.‏ ۱۵  شبانگاه او و همراهانش به چند گروه تقسیم شده،‏ به دشمن حمله بردند و ایشان را شکست داده،‏ تا حوبَه که در شمال دمشق است،‏ تعقیب کردند.‏ ۱۶  او همهٔ اموال را بازگرفت و خویشاوندش لوط و اموال او را نیز با زنان و دیگر مردمان بازآورد.‏ ۱۷  پس از آنکه اَبرام از شکست دادن کِدُرلاعُمِر و پادشاهانی که با او بودند بازگشت،‏ پادشاه سُدوم تا وادی شاوِه که وادی شاه باشد،‏ به استقبال او بیرون آمد.‏ ۱۸  آنگاه مِلکیصِدِق،‏ پادشاه سالیم،‏* نان و شراب بیرون آورد.‏ او کاهن خدای متعال بود،‏ ۱۹  و اَبرام را برکت داد و گفت:‏ ‏«مبارک باد اَبرام از جانب خدای متعال،‏مالک آسمان و زمین.‏ ۲۰  و متبارک باد خدای متعال،‏که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.‏»‏ آنگاه اَبرام از همه چیز،‏ به او ده‌یک داد.‏ ۲۱  پادشاه سُدوم به اَبرام گفت:‏ «افراد را به من بده و اموال را برای خود نگاه‌دار.‏» ۲۲  ولی اَبرام به پادشاه سُدوم گفت:‏ «دست خود را به جانب یهوه خدایِ متعال،‏ مالک آسمان و زمین،‏ برافراشتم ۲۳  که از اموال تو رشته یا بندکفشی برنگیرم،‏ مبادا بگویی:‏ ”من اَبرام را دولتمند ساختم،‏“ ۲۴  مگر آنچه مردان جوان خوردند،‏ و سهم مردانی که مرا همراهی کردند.‏ عانِر و اِشکول و مَمری سهم خود را بردارند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۱ یعنی ”بابِل“؛‏ همچنین در آیهٔ ۹.‏
‏۱۴:‏۱ یا ”قومها“؛‏ همچنین در آیهٔ ۹.‏
‏۱۴:‏۳ همان ”دریای مرده“.‏
‏۱۴:‏۱۳ یا ”خویش“ و یا ”هم‌پیمان“.‏
‏۱۴:‏۱۸ یعنی ”اورشلیم“.‏