هوشَع ۵‏:‏۱‏-‏۱۵

۵  ای کاهنان این را بشنوید،‏و ای خاندان اسرائیل توجه کنید!‏ای خاندان سلطنتی گوش بسپارید!‏زیرا این داوری بر ضد شماست.‏چراکه شما دامی گشتید در مِصفَه،‏و توری گسترده بر تابور.‏ ۲  عِصیانگران در کشتار طریق افراط پیموده‌اند،‏پس من آنان را جملگی تأدیب خواهم کرد.‏ ۳  من اِفرایِم را می‌شناسم،‏و اسرائیل از من پنهان نیست.‏زیرا اکنون،‏ ای اِفرایِم،‏ تو تن به فاحشگی داده‌ای،‏و اسرائیل نجس شده است.‏ ۴  کارهای ایشان نمی‌گذارد به سوی خدای خویش بازگردندزیرا روح فحشا در وجود ایشان است،‏و خداوند را نمی‌شناسند.‏ ۵  تکبر اسرائیل بر علیه او شهادت می‌دهد؛‏اسرائیل و اِفرایِم در تقصیرات خویش می‌لغزند،‏و یهودا نیز با ایشان خواهد لغزید.‏ ۶  آنان با گله‌ها و رمه‌های خویش خواهند آمدتا خداوند را بجویند،‏اما او را نخواهند یافت،‏زیرا خود را از ایشان دور ساخته است.‏ ۷  آنان به خداوند خیانت ورزیده‌اند،‏زیرا فرزندان نامشروع به دنیا آورده‌اند.‏اکنون جشنهای ماه نو،‏ایشان را با املاکشان فرو خواهد بلعید.‏ ۸  در جِبعَه کَرِنا بنوازید،‏و در رامَه شیپور را به صدا درآورید.‏در بِیت‌آوِن نفیر جنگ سر دهید؛‏ما از پی تو خواهیم آمد،‏ ای بِنیامین!‏ ۹  در روز تأدیب،‏اِفرایِم ویران خواهد شد.‏آنچه را که یقین استدر میان قبیله‌های اسرائیل اعلام می‌کنم.‏ ۱۰  امیران یهودا مانند کسانی گشته‌اندکه مرزها را جابه‌جا می‌کنند،‏پس من خشم خویش راچون سیلاب بر ایشان خواهم ریخت.‏ ۱۱  بر اِفرایِم ظلم رفته،‏و در داوری لِه شده است،‏زیرا به پیروی از چیزهای باطل* مصمم است.‏ ۱۲  از این رو من برای اِفرایِم همچون بید شده‌ام،‏و همچون پوسیدگی برای خاندان یهودا.‏ ۱۳  چون اِفرایِم بیماری خویش را دیدو یهودا جراحت خود را،‏اِفرایِم به آشور رفتو نزد پادشاه بزرگ فرستاد.‏ولی او قادر به شفای شما نیستو جراحت‌تان را علاج نتواند کرد.‏ ۱۴  زیرا من برای اِفرایِم همچون شیر خواهم بود،‏و برای خاندان یهودا همچون شیر ژیان.‏من خود خواهم درید و دور خواهم شد؛‏خواهم ربود و رهاننده‌ای نخواهد بود.‏ ۱۵  آنگاه به مکان خویش باز خواهم گشتتا آنگاه که به تقصیر خویش اعتراف کنند،‏و روی مرا بطلبند.‏ایشان در مصیبت خویش،‏مشتاقانه مرا خواهند جُست.‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۱۱ معنی واژهٔ عبری کاملاً روشن نیست.‏