هوشَع ۳‏:‏۱‏-‏۵

۳  خداوند مرا گفت:‏ «بار دیگر برو و زنی را که محبوبهٔ مردی دیگر و زناکار است دوست بدار،‏ چنانکه خداوند بنی‌اسرائیل را دوست می‌دارد هرچند ایشان به خدایانِ غیر روی می‌کنند و نانهای کشمشی را دوست می‌دارند.‏» ۲  پس او را برای خود به پانزده مثقال* نقره و یک حومِر* و نیم* جو خریدم.‏ ۳  آنگاه بدو گفتم:‏ «تو باید روزهای بسیار از آنِ من بمانی.‏ نباید فاحشگی کنی و نباید خویشتن را به مردی دیگر بدهی،‏ و من نیز با تو چنین خواهم بود.‏» ۴  زیرا بنی‌اسرائیل روزهای بسیار بدون پادشاه و فرمانده،‏ بدون قربانی و ستون،‏ و بدون ایفود و بتهای خانگی خواهند بود.‏ ۵  پس از آن بازگشته،‏ یهوه خدای خویش و پادشاه خود داوود را خواهند جُست و در روزهای بازپسین با ترس به سوی خداوند و نیکویی او خواهند آمد.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۲ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است.‏
‏۳:‏۲ یک ”حومِر“ تقریباً معادل ۲۲۰ لیتر است.‏
‏۳:‏۲ در عبری:‏ ”لِتِک“.‏ یک لِتِک معادل نصف حومِر یعنی ۱۱۰ لیتر است.‏