هوشَع ۱۰‏:‏۱‏-‏۱۵

۱۰  اسرائیل تاکی برومند استکه میوه برای خویشتن می‌آورد.‏هر چه میوه‌اش افزون گشت،‏مذبحهای* خویش را افزون گردانید؛‏و هر چه سرزمینش نیکوتر شدستونهای سنگی* را نیز نیکوتر بنا کرد.‏ ۲  دل ایشان پر از ناراستی است؛‏اکنون جزای تقصیرشان را متحمل خواهند شد.‏خداوند* مذبحهای ایشان را در هم خواهد شکستو ستونهای ایشان را نابود خواهد کرد.‏ ۳  به‌یقین اکنون خواهند گفت:‏‏«پادشاهی نداریم،‏زیرا از خداوند نمی‌ترسیم؛‏اما اگر پادشاهی هم می‌داشتیمبرای‌مان چه می‌توانست کرد؟‏»‏ ۴  آنان سخنان بی‌محتوا می‌گویند؛‏و به سوگندهای باطلْ عهدها می‌بندند؛‏پس داوریِ معوّج چون علفهای سمیدر شیارهای زمین خواهد رویید.‏ ۵  ساکنان سامِرِه برای گوسالهٔ* بِیت‌آوِن ترسانند،‏و مردمانش برای آن ماتم خواهند کرد؛‏و کاهنان بت‌پرستِ گوساله به جهت آن فریاد برمی‌آورند،‏به جهت جلال آن که رخت بربسته است.‏ ۶  و آن بت به عنوان هدیه‌ای برای پادشاه بزرگبه آشور برده خواهد شد.‏اِفرایِم خجل خواهد شد،‏و اسرائیل از تدابیر خود شرمسار خواهد گشت.‏ ۷  سامِرِه و پادشاهش نابود خواهند شد،‏بسان ترکه‌ای شناور بر سطح آب.‏ ۸  مکانهای بلند آوِن،‏ که گناه اسرائیل باشد،‏ویران خواهد شد،‏و خار و خس بر مذبحهایشان خواهد رویید.‏آنگاه به کوهها خواهند گفت که:‏ «ما را بپوشانید»،‏و به تپه‌ها که:‏ «بر ما فرو افتید.‏»‏ ۹  از ایام جِبعَه،‏ ای اسرائیل،‏ گناه کرده و در همان وضع باقی مانده‌ای.‏پس آیا جنگ با شرارت‌پیشگان در جِبعَه بدیشان نخواهد رسید؟‏ ۱۰  هرگاه مرا پسند آید،‏ ایشان را تأدیب خواهم کردو قومها بر ضد ایشان جمع خواهند شد،‏آنگاه که به سبب دو شرارت خود در بند نهاده شوند.‏ ۱۱  اِفرایِم گوسالهٔ ماده‌ای تربیت‌یافته بودکه خرمن‌کوبی را دوست می‌داشت،‏و من بر گردن زیبایش یوغی ننهادم؛‏اما اکنون بر گردن اِفرایِم یوغ خواهم نهاد؛‏یهودا باید شخم بزند،‏و یعقوب زمین را برای خود شیار کند.‏ ۱۲  برای خویشتن پارسایی بکارید،‏و محبت را درو کنید؛‏زمین بایرِ خود را شیار دهید،‏زیرا زمان آن است که خداوند را بجوییدتا بیاید و پارسایی بر شما بباراند.‏ ۱۳  اما شما شرارت را کاشتید،‏ظلم را درو کردید،‏و ثمرهٔ دروغ را خوردید،‏از آنجا که به راه خود اعتماد کردیدو به کثرت پهلوانان خویش؛‏ ۱۴  پس غریو جنگ در میان قوم تو بر خواهد خاست،‏و همهٔ قلعه‌هایت ویران خواهد شد؛‏همان‌گونه که شَلمان در روز نبرد بِیت‌اَربیل را ویران کرد،‏و مادران با فرزندانشان تکه و پاره شدند.‏ ۱۵  به سبب شرارت عظیمت،‏ ای بِیت‌ئیلبا شما نیز چنین کرده خواهد شد.‏به هنگام طلوع فجرپادشاه اسرائیل یکسره هلاک خواهد شد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۰:‏۱ مقصود مذبحهایی است که در بت‌پرستی به کار می‌رفت.‏
‏۱۰:‏۱ اینها در بت‌پرستی به کار می‌رفت.‏
‏۱۰:‏۲ در عبری:‏ ”او“.‏
‏۱۰:‏۵ یا ”گوساله‌های“.‏