نِحِمیا ۱۲‏:‏۱‏-‏۴۷

۱۲  اینانند کاهنان و لاویانی که همراه زروبابِل،‏ پسر شِئَلتیئیل و یِشوعَ بازگشتند:‏ سِرایا،‏ اِرمیا،‏ عِزرا،‏ ۲  اَمَریا،‏ مَلّوک،‏ حَطّوش،‏ ۳  شِکَنیا،‏ رِحوم،‏ مِرِموت،‏ ۴  عِدّو،‏ جِنِتوی،‏ اَبیّا،‏ ۵  میامین،‏ مَعَدیا،‏ بِلجَه،‏ ۶  شِمَعیا،‏ یویاریب،‏ یِدَعیا،‏ ۷  سَلّو،‏ عاموق،‏ حِلقیا و یِدَعیا.‏ اینان در ایام یِشوعَ،‏ رؤسای کاهنان و برادرانشان بودند.‏ ۸  لاویان:‏ یِشوعَ،‏ بِنّوی،‏ قَدمیئیل،‏ شِرِبیا،‏ یهودا و مَتَّنیا که همراه با برادرانش مسئول سرودهای شکرگزاری بود.‏ ۹  برادرانشان،‏ بَقبوقیا و عُنّی،‏ هنگام مراسم،‏ مقابل آنها می‌ایستادند.‏ ۱۰  یِشوعَ پدر یِهویاقیم بود،‏ یِهویاقیم پدر اِلیاشیب،‏ اِلیاشیب پدر یویاداع،‏ ۱۱  یویاداع پدر یوناتان و یوناتان پدر یَدُّوَع.‏ ۱۲  در ایام یِهویاقیم،‏ سران خاندانهای کاهنان از این قرار بودند:‏ از خاندان سِرایا،‏ مِرایا؛‏ از خاندان اِرمیا،‏ حَنَنیا؛‏ ۱۳  از خاندان عِزرا،‏ مِشُلّام؛‏ از خاندان اَمَریا،‏ یِهوحانان؛‏ ۱۴  از خاندان مَلّوکی،‏ یوناتان؛‏ از خاندان شِبَنیا،‏ یوسف؛‏ ۱۵  از خاندان حاریم،‏ عَدنا؛‏ از خاندان مِرایوت،‏ حِلقای؛‏ ۱۶  از خاندان عِدّو،‏ زکریا؛‏ از خاندان جِنِتون،‏ مِشُلّام؛‏ ۱۷  از خاندان اَبیّا،‏ زِکْری؛‏ از خاندان مِنیامین و موعَدیا،‏ فِلطای؛‏ ۱۸  از خاندان بِلجَه،‏ شَمّوعا؛‏ از خاندان شِمَعیا،‏ یِهوناتان؛‏ ۱۹  از خاندان یویاریب،‏ مَتِنای؛‏ از خاندان یِدَعیا،‏ عُزّی؛‏ ۲۰  از خاندان سَلّای،‏ قَلّای؛‏ از خاندان عاموق ،‏عِبِر؛‏ ۲۱  از خاندان حِلقیا،‏ حَشَبیا؛‏ از خاندان یِدَعیا،‏ نِتَنئیل.‏ ۲۲  نامهای سران خاندانهای لاویان و کاهنان در ایام اِلیاشیب و یِهویاداع و یوحانان و یَدُّوَع،‏ در سلطنت داریوش پارسی ثبت گردید.‏ ۲۳  نامهای سران خاندانهای بنی‌لاوی تا ایام یوحانان پسر اِلیاشیب،‏ در کتاب تواریخ ایام ثبت گردید.‏ ۲۴  رؤسای لاویان:‏ حَشَبیا،‏ شِرِبیا،‏ یِشوعَ پسر قَدمیئیل و برادرانشان که مقابل ایشان می‌ایستادند تا دسته برابر دسته،‏ بنا به فرمان داوود،‏ مرد خدا،‏ ستایش و شکرگزاری کنند.‏ ۲۵  مَتَّنیا،‏ بَقبوقیا،‏ عوبَدیا،‏ مِشُلّام،‏ طَلمون و عَقّوب نگهبانان بودند که نزد خزانه‌های دروازه‌ها پاس می‌دادند.‏ ۲۶  آنان در ایام یِهویاقیم پسر یِشوَع،‏ پسر یوصاداق،‏ و در ایام نِحِمیای والی و عِزرای کاهن و کاتب،‏ خدمت می‌کردند.‏ وقف حصار اورشلیم ۲۷  هنگام وقف حصار اورشلیم،‏ لاویان را از همهٔ مکانهایشان جُستند و ایشان را به اورشلیم آوردند تا با شادمانی و شکرگزاری و سرود،‏ با نوای دف و چنگ و بربط حصار را وقف نمایند.‏ ۲۸  سرایندگان نیز از نواحی اطراف اورشلیم و از روستاهای نِطوفاتیان گرد آمدند،‏ ۲۹  و نیز از بِیت‌جِلجال،‏ از مزارع جِبَع و عزمَوِت،‏ زیرا سرایندگان روستاهایی در اطراف اورشلیم برای خود ساخته بودند.‏ ۳۰  کاهنان و لاویان خویشتن را تطهیر کردند،‏ و سپس به تطهیر قوم و دروازه‌ها و حصار پرداختند.‏ ۳۱  پس من رؤسای یهودا را بر فراز حصار آوردم و دو دستهٔ بزرگ ستایشگران تعیین کردم.‏ دسته اوّل بر فراز حصار به جانب جنوب تا دروازهٔ خاکروبه پیش می‌رفتند،‏ ۳۲  و در پی ایشان هوشَعیا و نیمی از رؤسای یهودا ۳۳  همراه با عَزَریا و عِزرا و مِشُلّام ۳۴  و یهودا و بِنیامین و شِمَعیا و اِرمیا ۳۵  و نیز تنی چند از کاهنان با کَرِناهایشان:‏ زکریا پسر یوناتان،‏ پسر شِمَعیا،‏ پسر مَتَّنیا،‏ پسر میکایا،‏ پسر زَکّور،‏ پسر آساف،‏ ۳۶  و برادرانش شِمَعیا،‏ عَزَرئیل،‏ مِلَلای،‏ جِلَلای و مَعای و نِتَنئیل و یهودا و حَنانی،‏ که آلات موسیقی داوود مرد خدا را با خود داشتند.‏ و عِزرای کاتب پیشاپیش آنان می‌رفت.‏ ۳۷  آنان نزد دروازهٔ چشمه،‏ مستقیم از پله‌های شهر داوود در محل صعود حصار بالا رفتند.‏ آنان از خانهٔ داوود گذشته،‏ به سوی دروازهٔ آب به جانب مشرق رفتند.‏ ۳۸  دستهٔ دوّم که شکرگزاری می‌کردند،‏ به جانب شمال رفتند.‏ و من از پی ایشان همراه با نیمی از مردم،‏ بر فراز حصار،‏ از برج تنورها گذشته تا حصار عریض رفتیم.‏ ۳۹  و پس از پشت سر گذاشتن دروازهٔ اِفرایِم و دروازهٔ کُهنه و دروازهٔ ماهی و برجِ حَنَنئیل و برجِ صد،‏ تا دروازهٔ گوسفند پیش رفتیم.‏ ایشان نزد دروازهٔ نگهبان توقف کردند.‏ ۴۰  سپس آن دو دستهٔ شکرگزاری‌کنندگان،‏ در خانهٔ خدا ایستادند،‏ و من و نیمی از صاحبمنصبان نیز ۴۱  همراه با کاهنان یعنی اِلیاقیم،‏ مَعَسیا،‏ مِنیامین،‏ میکایا،‏ اِلیوعینای،‏ زکریا و حَنَنیا با کَرِناهایشان،‏ ۴۲  و همچنین مَعَسیا،‏ شِمَعیا،‏ اِلعازار،‏ عُزّی،‏ یِهوحانان،‏ مَلکیا،‏ عیلام و عِزِر،‏ چنین کردیم.‏ سرایندگان به رهبری یِزرَحیا بانگ برآوردند.‏ ۴۳  در آن روز قربانیهای بزرگ تقدیم کردند و شادی نمودند،‏ زیرا خدا بدیشان شادمانی عظیم بخشیده بود.‏ زنان و کودکان نیز شادمان بودند.‏ پس شادمانی اورشلیم از دوردستها شنیده شد.‏ خدمت در معبد ۴۴  در آن روز مردان بر حجره‌ها به جهت نفایس،‏ هدایا و نوبرها و ده‌یکها نصب شدند تا بنا بر شریعت،‏ سهم کاهنان و لاویان را از مزارع اطراف شهرها در آنها گرد آورند،‏ زیرا مردمان یهودا به سبب کاهنان و لاویانی که خدمت می‌کردند،‏ شادمان بودند.‏ ۴۵  ایشان همراه با سرایندگان و نگهبانان دروازه‌ها وظیفهٔ محوله از سوی خدای خویش و وظیفهٔ تطهیر را بنا به فرمان داوود و پسرش سلیمان به جا می‌آوردند.‏ ۴۶  زیرا از دیرباز،‏ یعنی از زمان داوود و آساف،‏ رهبران سرایندگان به جهت رهبری سرودهای ستایش و سپاس خدا وجود داشت.‏ ۴۷  پس در ایام زروبابِل و نِحِمیا،‏ تمامی اسرائیل سهمیهٔ روزانه برای سرایندگان و نگهبانان دروازه‌ها می‌دادند.‏ آنان سهمی نیز به لاویان اختصاص می‌دادند،‏ و لاویان نیز سهمی به پسران هارون.‏

پاورقی‌ها