میکاه ۵‏:‏۱‏-‏۱۵

۵  حال ای دختر افواج،‏فوجهای سربازانت را بسیج کن،‏زیرا به محاصره درآمده‌ایم.‏ایشان با عصای خویش،‏بر گونهٔ حاکم اسرائیل می‌کوبند.‏ ۲  اما تو،‏ ای بِیت‌لِحِمِ اِفراتَه،‏گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی،‏از تو کسی برای من بیرون خواهد آمدکه بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛‏طلوع او از قدیمو از ایام ازل بوده است.‏ ۳  پس ایشان را تسلیم خواهد کردتا زمانی که زن زائو بزاید؛‏آنگاه باقیماندهٔ برادرانش به بنی‌اسرائیل باز خواهند گشت.‏ ۴  و او خواهد ایستاد و گلهٔ خود را شبانی خواهد کرد،‏به قوّت خداوند و در کبریاییِ نام یهوه خدای خویش.‏و آنان آرام و قرار خواهند یافت،‏زیرا اکنون او تا به کرانهای زمین بزرگ خواهد شد،‏ ۵  و صلح و سلامتِ ایشان خواهد بود.‏و چون آشوریان به سرزمین ما درآیند،‏و کاخهای ما را لگدمال کنند،‏در برابرشان هفت،‏ بلکه هشت شبان و رهبر بر پا خواهیم داشت،‏ ۶  و ایشان به شمشیر بر سرزمین آشور فرمانروایی خواهند کرد،‏بر سرزمین نِمرود به شمشیر برهنه.‏و او ما را از آشور رهایی خواهد داد،‏آنگاه که به سرزمین ما درآیدو در حدود ما گام بردارد.‏ باقیمانده‌ای رهایی خواهند یافت  ۷  آنگاه باقیماندگان یعقوب در میان ملتهای بسیارمانند شبنمی از جانب خداوند خواهند بود،‏و همچون بارشی بر سبزه‌ها؛‏که به انتظار انسان نمی‌نشیند،‏و منتظر بنی آدم نمی‌ماند.‏ ۸  و باقیماندگانِ یعقوب در میان قومهاو در وسط ملتهای بسیار،‏مانند شیری خواهند بود میان جانوران جنگل،‏و همچون شیر ژیان در میان گله‌های گوسفندان،‏که چون می‌گذرد،‏ پایمال می‌کند و می‌درَد،‏و کسی نیست که از چنگش برهاند.‏ ۹  دست تو بر خصمانت بلند خواهد شدو دشمنانت جملگی منقطع خواهند گردید.‏ ۱۰  و خداوند می‌گوید:‏در آن روز اسبانت را از میانت منقطع خواهم ساخت،‏و ارابه‌هایت را نابود خواهم کرد.‏ ۱۱  شهرهای سرزمین تو را از میان خواهم برد،‏و دژهایت را جملگی فرو خواهم ریخت؛‏ ۱۲  جادوگری را از دست تو بر خواهم چید،‏و دیگر هیچ فالگیری در تو یافت نخواهد شد.‏ ۱۳  تمثالها و ستونهایت را از میانت منقطع خواهم ساخت،‏و دیگر در برابر صنعت دستان خود سَجده نخواهی کرد؛‏ ۱۴  اَشیرَه‌های* تو را از میانت بر خواهم کَند،‏و شهرهایت را نابود خواهم ساخت.‏ ۱۵  و از اقوامی که فرمان نمی‌برندبا خشم و غضب انتقام خواهم ستاند.‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۱۴ ”اَشیرَه“ الههٔ باروری که پرستش آن با اعمال منافی عفت همراه بود.‏